Veřejné zdraví

Letní dětská rekreace - stav k 31. 8. 2013 - závěrečná zpráva

V souvislosti s konáním letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

V roce 2013 se uskutečnilo 1 899 (1 875 – 2012) zotavovacích akcí s celkovým počtem 2 895 (2 841- 2012) běhů. Ohlášených akcí se zúčastnilo 175 478 (170 243 – 2012) dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo orgánu ochrany veřejného zdraví (krajským hygienickým stanicím) nahlášeno 417 (465 – 2012) jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 586 (670 – 2012) běhů, kterých se zúčastnilo 12 794 (14 612 – 2012) dětí. Na tyto akce se nevztahuje ohlašovací povinnost daná § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto výše uvedený počet akcí neodpovídá skutečnému počtu realizovaných jiných podobných akcí pro děti.

V jednotlivých krajích byly počty nahlášených zotavovacích akcí následující:

Vysočina 236, Jihočeský 227, Středočeský 201, Plzeňský 189, Královéhradecký 184, Pardubický 163,   Jihomoravský 136, Zlínský 135, Liberecký 127, Olomoucký 109, Moravskoslezský 106, Ústecký 54 a  Karlovarský 32. Na území hl. m. Prahy nebyla žádná zotavovací akce ohlášena.

Nejvíce dětí se rekreovalo v Jihočeském kraji 31 675, následuje kraj Vysočina s 21 420 dětmi,  Středočeský kraj se 17 739 a Plzeňský kraj se 17 586 dětmi.

 

Zotavovací akce pro děti (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Jiná podobná akce pro děti (§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

 

Zákaz konání akcí

V průběhu celé sezóny nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti.

Kontrolní činnost

V sezóně letní dětské rekreace bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 1 012 kontrol zotavovacích akcí, 143 kontrol jiných podobných akcí a 79 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 1 234 kontrol v souvislosti s letní dětskou rekreací.

Na kontrolovaných zotavovacích akcích byly zjištěny dále uvedené hygienické nedostatky: 113 ve stravování dětí, 62 ve zdravotnické dokumentaci, 52 v ubytování dětí, 38 v podmínkách pro osobní  hygienu, 28 v nesplnění ohlašovací povinnosti v  požadovaném rozsahu, 27 ve zdravotním zabezpečení akce, 14 v zásobování pitnou vodou.

 

Při kontrole legislativou stanovených podmínek pro konání jiných podobných akcí pro děti bylo nalezeno celkem 31 hygienických závad, a to v zásobování pitnou vodou, ve zdravotnické dokumentaci a v zajištění podmínek pro konání jiné podobné akce.

Uložené sankce

Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo celkem 60 sankcí (pokut) v celkové výši  59 300  Kč.

Epidemie

Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 7 epidemických výskytů infekčních onemocnění. Jednalo se o gastrointestinální onemocnění (zažívací obtíže), pravděpodobně virového původu, ve většině případů s lehkým 1-2 denním průběhem.

Hodnocení zdravotní situace

V průběhu sezóny byly hlášeny především lehké katary horních cest dýchacích, bolesti hlavy, příznaky přehřátí organismu, dále lehké zažívací obtíže, alergické reakce, drobné úrazy a odstraňování přisátých klíšťat.

Klimatické jevy

V souvislosti s nepříznivými klimatickými jevy byly za sezónu provedeny celkem 2 preventivní evakuace ohlášených akcí letní dětské rekreace, a to v Libereckém a Jihomoravském kraji.

V Olomouckém a Středočeském kraji zasahoval Hasičský záchranný sbor ČR v  souvislosti se zabezpečením 3 pozemků před poškozenými a vyvrácenými stromy po bouřkách, které byly doprovázeny silným větrem.

Napojení krajských hygienických stanic na informační systém Hasičského záchranného sboru ČR umožňuje operativní řešení mimořádných situací, a to především v souvislosti s ohrožením oblastí s letní dětskou rekreací nepříznivými klimatickými jevy. Hasičský záchranný sbor ČR situaci soustavně monitoroval a v případě ohrožení konkrétních lokalit kontaktoval provozovatele dětských táborů.

V době vysokých venkovních teplot byla v zájmu ochrany zdraví dětí přijímána preventivní opatření, která spočívala v pobytu v lesích, u vody, na stinných a chladnějších místech, v omezení pohybových aktivit, v kontrole dodržování pitného režimu, v užití pokrývky hlavy atd.

Závěr

Letošní sezóna byla hodnocena krajskými hygienickými stanicemi jako klidná, a to s ohledem na výskyt mimořádných situací, jako jsou epidemické výskyty infekčních onemocnění (7) a evakuace akcí v souvislosti s nepříznivými klimatickými jevy (2). V loňském roce bylo orgánu ochrany veřejného zdraví nahlášeno 19 epidemických výskytů infekčních onemocnění a v souvislosti s nepříznivými klimatickými jevy byly provedeny 2 evakuace letních dětských táborů. V roce 2011 bylo nahlášeno 14 epidemických výskytů infekčních onemocnění a za sezónu bylo provedeno 16 evakuací zotavovacích nebo jiných podobných akcí pro děti.

Ve srovnání s předešlými roky (provedeno porovnání dat od roku 2007) došlo poprvé k nárůstu počtu zotavovacích akcí i počtu na nich zrekreovaných dětí. Naopak byl zaznamenán pokles počtu ohlášených jiných podobných akcí pro děti, včetně poklesu počtu zúčastněných dětí. S ohledem na skutečnost, že tyto akce nepodléhají ohlašovací povinnosti, je obtížné vývojový trend počtu konaných jiných podobných akcí pro děti hodnotit.

Vzhledem k tomu, že v převážné většině pořádají zotavovací a jiné podobné akce osoby, které mají zkušenosti v této oblasti činnosti a řádně si plní povinnosti vztahující se na pořádání zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti platnou legislativou, nebyly v  průběhu sezóny zjištěny závažné hygienické nedostatky, které by vedly k zákazu konání akcí. 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.06.2014

Poslední úprava: 30.06.2014, 15:09