S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

9. výzva IOP

Vytvořeno: 7. 3. 2012 Poslední aktualizace: 7. 3. 2012

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 9. výzvě IOP tj. text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 6.3.2012, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz Příloha 2.

Formuláře, které využijete při přípravě žádosti a dále při realizaci  projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo  při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze č. 3 – Přílohy Příručky.
 
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována.
Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 9. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Závazný pokyn č. 1 – příloha č. 4

Dne 24.4.2012 byl vydán Závazný pokyn č. 1, který aktualizuje Příručku pro žadatele a příjemce v rámci 9. výzvy. Tento Závazný pokyn zavádí povinnost předložit jako přílohu Projektové dokumentace, která je povinnou součástí žádosti o dotaci Formulář k posouzení veřejné podpory v rámci projektu (Příloha č. 4)

 
Závazný pokyn č. 2 – Příloha 5

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 11. června 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Důvodem pro jeho vydání je účinnost zákona 55/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Závazný pokyn upravuje finanční limity pro zakázky malého rozsahu a další povinnosti v při zadávání veřejných zakázek souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Účinnost tohoto pokynu se nevztahuje na veřejné zakázky zahájené do 31. 3. 2012 včetně.

Závazný pokyn č. 3 – Příloha 6

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 15. července 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Důvodem pro vydání závazného pokynu je umožnění kontroly dodávaného plnění a přesná identifikace jednotlivých položek ze strany odboru evropských fondů a dalších kontrolních orgánů a zavedení jednotného způsobu vykazování služeb poskytovaných příjemcům na zajištění externího managementu projektu.

Závazný pokyn č. 4 – Příloha 7

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 17. července 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Důvodem vydání závazných pokynů je závazné stanovisko Řídícího orgánu IOP č. 2, které stanovuje nové požadavky na postup při realizaci výběrových řízení u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Závazný pokyn č. 5 – Příloha 8

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 21. září 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 5. Důvodem pro vydání závazného pokynu je potřeba informovat příjemce o tom, jakým způsobem jsou sankcionována porušení jednotlivých podmínek a jak bude ze strany poskytovatele postupováno v případě porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Závazný pokyn č. 6 – Příloha 9
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. dubna 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 6. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je nutnost promítnout novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na základě které byly zrušeny čerpací účty u České národní banky, tzv. „limitky“, do vzorů Podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace a Podmínek Stanovení výdajů. Současně byl upraven i Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Nová znění těchto příloh Příručky pro žadatele a příjemce jsou přílohami tohoto závazného pokynu.

Závazný pokyn č. 7 – Příloha 10

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 bude dne 3. června 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 7. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace postupů pro zadávání veřejných zakázek na základě revizí Operačního manuálu IOP a Operačního manuálu zprostředkujícího subjektu globálního grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dalším důvodem je sjednocení těchto postupů a jejich formy pro všechny výzvy. Aktualizované postupy ve formě Metodiky pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP nyní tvoří přílohu 5.1 příručky pro žadatele a příjemce.

Příloha č.11 – závazný pokyn č.8

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 11. 11. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 8. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění postupu příjemců v případě realizace veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.

Příloha č.12 – závazný pokyn č.9

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 6. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 9. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění kapitoly F na základě nové praxe financování.

Příloha č.13 – závazný pokyn č.10

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 1. 4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 10. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.

Příloha č. 14 – závazný pokyn č. 11

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. září 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 11. Závazný pokyn formálně upravuje přílohu 5.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souvislosti se zvýšením limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, ke kterému došlo novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

Příloha č. 15 a 16 – Soupiska faktur

Dne 6. 10. 2014 přichází v platnost úprava vyplnění Soupisky faktur, která je platná pro všechny výzvy a všechny příjemce. V příloze je uvedena vzorová tabulka Soupisky faktur a Postup pro vyplnění Soupisky faktur.

Příloha č. 17 – závazný pokyn č. 12

Dne 21.10.2014 byla  aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla Závazným pokynem č. 12. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3.2 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přílohy