4. výzva IOP

Vytvořeno: 21. 7. 2009 Poslední aktualizace: 21. 7. 2009

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se ke 4. výzvě IOP tj. Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná od 13.1.2010 , která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz.

Příloha 1 Příručka pro žadatele a příjemce.

 

Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení atd.) a nebo  při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 2 – Přílohy Příručky.

 

Loga pro potřeby publicity
Ministerstvo zdravotnictví připravilo kombinace log „IOP, Evropské unie a Ministerstva zdravotnictví“, které mohou využívat příjemci pro potřeby publicity v rámci svých projektů.
Dále byly připraveny vzory stálých vysvětlujících tabulek.
 
Více informací, loga ke stažení a vzory stálých tabulek naleznete zde

 

Limity pro výběrová řízení

Rozdělení zakázek dle jejich předpokládané hodnoty tj. na zakázky 1. kategorie, 2. kategorie, nadlimitní a podlimitní naleznete v Příloze č. 4

 

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována.

Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace ke 4. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

 

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 2. dubna 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Závazným pokynem je upravena oblast zadávání veřejných zakázek, monitoring a financování.

 

Závazný pokyn včetně příloh – Příloha 3

 

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 20. května 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Závazný pokyn upravuje oblast změn v projektu, termín předkládání a vzor Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce a terminologické změny vyplývající z vyhlášky č. 11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, kterou se mění vyhláška č. 560/2006.

 

Závazný pokyn č. 2 včetně příloh – Příloha 5

 

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 14. června 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Závazný pokyn se týká oblasti veřejných zakázek, kde zpřesňuje povinnosti příjemců dotace, a upravuje možnost prodloužení termínu realizace projektů i po termínu, který je stanoven ve Výzvě.

 

Závazný pokyn č. 3 včetně příloh – Příloha 6

 

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 7. září 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Závazný pokyn doplňuje postup pro zveřejňování aktualizací příloh Příručky pro žadatele a příjemce.

 

Závazný pokyn č. 4 včetně příloh – Příloha 8

 

Vzhledem k aktualizaci systému BENEFIT7 byla upravena příloha Příručky pro žadatele a příjemce č. 4.1 Postup k vyplnění MZ, MH a zZoP v IS BENEFIT7

 

Vyplnění MZ, MH a zZoP v IS BENEFIT7 – Příloha 9

 

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 10. ledna 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 5. Závazný pokyn opravuje text Příručky pro žadatele a příjemce v části Příjemci podpory. V důsledku administrativní chyby byl v textu verze Příručky 1.1 vynechán jeden z oprávněných příjemců.

 

Závazný pokyn č. 5 včetně příloh – Příloha 10

 

Přílohy