3. akční program EU

Vytvořeno: 4. 3. 2014 Poslední aktualizace: 4. 3. 2014

Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Program vychází z článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanovuje prostor pro společné aktivity v oblasti zdravotnictví na unijní úrovni.

Program je financován přímo z rozpočtu EU. Má vést ke zlepšení ochrany zdraví občanů, podpoře a šíření informací o zdraví a zdravém životním stylu, má zlepšit přístup občanů ke kvalitnější zdravotnické péči, zajistit ochranu občanů EU před zdravotními hrozbami a pomoci vybudovat efektivní, inovativní a udržitelné zdravotnické systémy. Navazuje na 2. akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví, který byl realizován v období 2008 – 2013.

Návrh nařízení, kterým se Program zavádí, byl dne 26. 2. 2014 schválen Evropským parlamentem. Nyní bude formálně schválen Radou EU a uveřejněn v Úředním věstníku EU. Očekává se, že Program vejde v platnost a tudíž začne být realizován na přelomu dubna a května 2014.

Navrhovaná alokace finančních prostředků pro 3. akční program v oblasti zdraví, tedy na období 2014 – 2020, činí 449,4 milionů euro. Do Programu se mohou, podle druhu finančního mechanismu, zapojit organizace a instituce veřejného sektoru, nevládní organizace, univerzity a výzkumné ústavy a také soukromé společnosti. Granty se dle návrhu Programu budou udělovat na provoz nevládních organizací a specializovaných sítí, na společné akce členských států a Evropské komise, na projekty s nadnárodním dopadem. V rámci Programu budou rovněž vypisované tendry na služby pokrývající aktivity typu: monitoring akcí a politik; vytváření studií; technická a vědecká asistence; sběr dat a tvorba databází apod.

3. akční program v oblasti zdraví je zaměřen na uskutečňování těchto cílů:

  • Podpora zdraví občanů, prevence onemocnění a podpora příznivého prostředí pro zdraví životní styl. V praxi to především znamená identifikaci, podporu a šíření postupů sloužících k efektivní prevenci před onemocněními stejně jako dalších opatření na podporu zdraví.
  • Ochrana občanů před závažnými zdravotními hrozbami zvenčí pomocí identifikace a vývoje koherentních přístupů a podpory jejich implementace, které zajistí lepší koordinaci a připravenost v případě hrozících zdravotních hrozeb.
  • Podpora budování kapacit veřejného zdraví a přispění k vybudování inovativních, efektivních a udržitelných systémů zdravotní péče. V praxi se jedná o identifikaci a vývoj nástrojů a mechanismů na unijní úrovni zaměřených na odstranění nedostatků v rámci lidských a finančních zdrojů a usnadnění dobrovolného zavádění inovativních metod do oblasti preventivních strategií a intervence veřejného zdraví.
  • Usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany EU. Tohoto cíle se dosáhne pomocí zlepšení přístupu k lékařským službám a znalostem stejně jako k informacím nutným v rámci specifických zdravotních podmínek. Naplnění cíle dále zahrnuje podporu aplikace výzkumných výsledků a vývoj nástrojů ke zlepšení kvality zdravotní péče a bezpečnosti pacientů, například zlepšení zdravotní gramotnosti.

Program je prováděn na základě každoročního pracovního plánu stanovujícího priority, akce a finanční alokace. Navrhované akce by měly mít evropskou přidanou hodnotu, a zároveň doplňovat národní politiky členských států. V praxi to znamená, že by se jich měli účastnit aktéři z různých zemí a jejich výsledky by mělo být možné aplikovat i v dalších evropských zemích a regionech. Pracovní plán na rok 2014 byl schválen 26. května 2014 a jeho plné znění naleznete v sekci dokumenty.

V úzké spolupráci se členskými státy je realizací Programu pověřena Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Consumers Health And Food Executive Agency, Chafea). Tato agentura se sídlem v Lucemburku spravuje rozpočet, vybírá konkrétní projekty, kontroluje jejich realizaci a poskytuje programu nezbytnou podporu ve formě koordinace činnosti pracovních skupin, zpracovávání analytických studií nebo organizace seminářů a konferencí.