15. výzva IOP

Vytvořeno: 25. 3. 2013 Poslední aktualizace: 25. 3. 2013

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 15. výzvě IOP tj. Text výzvy – Příloha č. 1, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.0, platná od 25. 3. 2013, která je základním a stěžejním dokumentem pro přípravu a následnou realizaci projektu viz Příloha 2. 
Formuláře, které využijete při administraci projektu (např. Oznámení o změnách), při tvorbě Monitorovací zprávy (např. soupiska faktur, štítek na obálku, čestné prohlášení, formulář ZVA atd.) a nebo při realizaci výběrových řízení (např. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti) naleznete v Příloze 3 – Přílohy Příručky. 
 
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. Pro výzvu je závazná aktuální dokumentace platná v době vyhlášení dané výzvy. Dokumentace může být aktualizována vydáním Závazného pokynu nebo revizí dokumentace k 15. výzvě. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je aktualizovaná dokumentace pro žadatele a příjemce zveřejňována.

Závazný pokyn č.1 – příloha č.4

Příručka pro žadatele a příjemce pro 15. výzvu byla dne 11. 11. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění postupu příjemců v případě realizace veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.

Závazný pokyn č.2 – příloha č.5

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 6. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace a doplnění kapitoly F na základě nové praxe financování.

Závazný pokyn č.3- příloha č.6

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 1. 4. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je potřeba zohlednit zrušení zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ke dni 1. 1. 2014 v platném znění Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.

Závazný pokyn č.4 – příloha č.7

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 4. září 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Závazný pokyn formálně upravuje přílohu 5.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP v souvislosti se zvýšením limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, ke kterému došlo novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a aktualizací Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

Soupiska faktur – příloha č. 8 a 9

Dne 6. 10. 2014 přichází v platnost úprava vyplnění Soupisky faktur, která je platná pro všechny výzvy a všechny příjemce. V příloze je uvedena vzorová tabulka Soupisky faktur a Postup pro vyplnění Soupisky faktur.

Závazný pokyn č. 5 – příloha č. 10

Dne 21.10.2014 byla  aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla Závazným pokynem č. 5. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3.2 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů. Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přílohy