1. ročník konference Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních v České republice

Vytvořeno: 9. 5. 2018 Poslední aktualizace: 9. 5. 2018

 

Hlavní význam a zaměření mezinárodního programu International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH) je sdružování poskytovatelů zdravotních služeb, kteří si uvědomují důležitost podpory zdraví při poskytování zdravotní péče, přičemž se tyto principy odrážejí jak v péči o pacienty, ale též v péči o zaměstnance a širokou společnost. Ministerstvo zdravotnictví, jako národní garant tohoto programu v ČR, tento program koordinuje a systematicky podporuje a ve spolupráci se zainteresovanými poskytovateli zdravotních služeb se v této oblasti snaží o širokou cílenou odbornou osvětu.

V tomto kontextu Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Kanceláří WHO v České republice a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN) uspořádalo první ročník dvoudenní mezinárodní konference na téma „Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních“. Konference se konala pod osobní záštitou ministra zdravotnictví, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, ve dnech 19. – 20. října 2017 v prostorách Hoderovy síně VFN. Konferenci moderovala Mgr. Milena Kalvachová, národní koordinátorka programu HPH v České republice.

Cílem konference bylo především zvýšit povědomí poskytovatelů zdravotních služeb a odborné veřejnosti o důležitosti a přínosech správně aplikovaných principů podpory zdraví v nemocničním systému řízení kvality a bezpečí poskytovaných služeb a zejména sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Program byl rozdělen do dvou dnů, přičemž první den obsahoval téměř 20 odborných přednášek tuzemských i zahraničních odborníků.

Úvodního slova se za Ministerstvo zdravotnictví ujala a konferenci zahájila ředitelka odboru zdravotních služeb, MUDr. Martina Novotná. Své sdělení dále přednesla ředitelka hostující Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a ředitelka Kanceláře WHO v ČR, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, která též v průběhu poledního bloku konference prezentovala důvody týkající se udržení intenzivní spolupráce Kanceláře WHO v ČR s Ministerstvem zdravotnictví. Ve své obsáhlé přednášce seznámila posluchače s aktuálním stavem ČR z hlediska neinfekčních onemocnění a faktorů, jež jejich vznik ovlivňují, přičemž zdůraznila přetrvávající potřebu osvěty s cílem zvýšit zájem obyvatel o vlastní zdraví.

Své zkušenosti se zaváděním standardů pro podporu zdraví v oblasti zdravého nemocničního prostředí představila Mag. sc. hum. Michaela Drexel z rakouské HPH nemocnice Krankenhaus der Elisabethinen GmbH. Zdůraznila, že pro dosažení zlepšení zdraví a pohody lidí v práci je nezbytné společné úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a dané organizace. V odpolední části konference se v této oblasti zaměřila na praktické propojení podpory zdraví a pracovního prostředí tak, aby bylo dosaženo nejlepších ohlasů u samotných zaměstnanců i vedení nemocnice.

Za Kolaborující centrum WHO v Kodani přijal pozvání Jeff Kirk Svane, MA, který ve dvou prezentacích nejprve představil činnost Mezinárodního sekretariátu HPH a následně pak seznámil přítomné s výsledkem revize WHO/HPH standardů, souvisejících metodik a sebehodnotících formulářů, na kterých se Česká republika aktivně podílela.       

      

Dalším aktivním reprezentantem Ministerstva zdravotnictví byla moderující vedoucí oddělení kvality zdravotních služeb, Mgr. Milena Kalvachová, která přítomným představila Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení podporujících zdraví od samého počátku působení v ČR, až po aktuální stav. Dopolední blok zakončila MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. z Referenčního centra pro závislé na tabáku III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha přednáškou zaměřenou na aktivity podporující zdraví v praxi VFN.

Jedním z hlavních podtémat konference byla závislost na tabáku a různé přístupy v odvykání kouření. Kateřina Křenková z Centra pro závislé na tabáku z Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha prezentovala zkušenosti a doporučení při použití krátkých intervencí u kuřáků. Navázala Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS., z Fakultní nemocnice Olomouc, jež se v červnu 2016 stala členem Globální sítě zdravotních zařízení bez tabáku (program GNTH, dříve ENSH). Představila místní plán podpory zdraví se zaměřením na odvykání a léčbu kouření, s jehož pomocí má nemocnice ambice dosáhnout do roku 2019 nejvyšší úrovně ocenění (Gold level) ve zmiňovaném programu GNTH/ENSH (dále též „program nekuřáckých nemocnic“).

V návaznosti na program nekuřáckých nemocnic vystoupil MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. z Fakultní nemocnice Hradec Králové, která je nekuřáckou nemocnicí od prosince 2015. I přes obrovské úsilí zainteresovaného kolegia MUDr. Koblížek prezentoval detaily „nekonečného“ boje s kuřáky, jak z řad pacientů, tak zaměstnanců. Zdůraznil, že zavedení optimálního nekuřáckého prostředí ve zdravotnickém zařízení je „běh na dlouhou trať“, kdy je nutná především vytrvalost a přesvědčení. Úskalí v léčbě závislosti na tabáku a léčebné komplikace související s užíváním tabáku léčby shrnula předsedkyně Společnosti pro léčbu na závislosti na tabáku (SLZT), prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Další blok konference se zabýval podporou zdraví ve zdravotnických zařízeních, jež jsou dlouhodobě úspěšná v anketách spokojenosti pacientů i zaměstnanců. Zde za Nemocnici sv. Zdislavy a.s. Mostiště vystoupil hlavní lékař a za Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. místní manažerka kvality. Oba seznámili přítomné s programy podpory zdraví pro pacienty a zaměstnance, díky kterým dosahují takové míry úspěšného hodnocení spokojenosti na svých pracovištích. Specifický přístup k podpoře zdraví z prostředí Psychiatrické nemocnice Bohnice představil, náměstek pro lékařskou péči, který mimo jiného seznámil přítomné s projektem SOMA zaměřený na péči o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života pacientů. Dalším řečníkem byla hlavní sestra z Úrazové nemocnice v Brně, která se ve své prezentaci zaměřila nejen na program podpory zdraví, ale též na spokojenost zaměstnanců z hlediska zajištění dostatečného počtu nelékařského personálu. To je podle ní klíčové pro „zdravé“ fungování nemocnice a poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům.

Pomyslné závěrečné slovo měly v programu konference vybrané stávající české HPH nemocnice, kdy místní HPH koordinátorky prezentovaly programy podpory zdraví založené na principech programu HPH, které vycházejí ze zkušeností z tzv. HPH Recognition projektu (viz minulé vydání časopisu HOSPITAL-IN) a následného mezinárodního auditu. V této části vystoupila manažerka kvality Bc. Zuzana Mezerová z Nemocnice Jihlava, Mgr. Marie Vlachová z Fakultní nemocnice v Motole a Ing. Monika Vaňhová, MBA z Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Druhý den konference byl vyhrazen pro řízenou exkurzi v Referenčním centru pro závislé na tabáku III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha pod vedením MUDr. Lenky Štěpánkové, Ph.D., kde se účastníci mohli seznámit s prací lékaře ve specifickém poradenském prostředí a formou workshopu diskutovat problematiku center pro odvykání kouření, spolupráci se závislými na tabáku, apod.

Celkem se konference účastnilo přes 50 odborníků z více než 25 zdravotnických zařízení, kdy v průběhu konference došlo k velmi významné výměně a sdílení zkušeností nemocnic participujících na HPH programu a zdravotnických zařízení aplikujících podporu zdraví po vlastní ose. Ministerstvo zdravotnictví považuje tento krok z hlediska budoucího rozvoje principů podpory zdraví v ČR za zásadní, a to především v možnosti rozšíření Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení podporujících zdraví (HPH) a Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (GNTH/ENSH). 

Pořadatelé konference obdrželi od zahraničních i domácích četné pozitivní reakce včetně poděkování za projevený aktivní přístup k řešené problematice. Velmi pozitivně byla hodnocena náplň konference, vysoká úroveň prezentovaných sdělení i příjemná atmosféra pro sdílení zkušeností jednotlivých zdravotnických zařízení z České republiky i zahraničí.

Na základě těchto ohlasů jsme se utvrdili v tom, že konferenční činnost na této úrovni má obrovský přínos pro praxi zdravotnických zařízení i prohlubování podnětné spolupráce a vstřícné komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a poskytovateli zdravotních služeb. Právě tyto výstupy jsou pro rozvoj a pozitivní přijetí principů podpory zdraví v ČR zcela nezbytné a Ministerstvo zdravotnictví bude v této aktivitě pokračovat i nadále.