Veřejné zdraví

Národní akční plán

 

 
 
 
Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
 
Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice je formulován v souladu s Doporučením Rady ze dne 22.12.2009 o očkování proti sezónní chřipce (2009/1019/EU) a Doporučením Rady ze dne 9.6.2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01).
 
 
I.       Hlavní strategické cíle plánu:   
I.1. Zajištění edukačních kampaní o významu očkování proti sezónní chřipce, jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro laickou veřejnost.
I.2. Dosáhnout co nejdříve, nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015, 75 % proočkovanosti proti chřipce u starších věkových skupin a u osob se zdravotním postižením a osob chronicky nemocných, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo znamenat vážné zhoršení základního onemocnění.
I.3. Zvýšit proočkovanost proti chřipce u zdravotníků.
 
II.    Definice cílových skupin
II.1. Zdravotničtí pracovníci zejména praktičtí lékaři dále pneumologové, kardiologové, diabetologové a nefrologové, ošetřující personál v zařízeních sociálních služeb.
II.2. Studenti zdravotnických škol a lékařských fakult a škol připravujících budoucí pracovníky v sociálních službách v přímém kontaktu s klienty.
II.3.  Osoby starší 65 let věku.
II.4. Osoby se základním onemocněním, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo vážně ohrozit zdravotní stav, tj. zejména osoby se zdravotními indikacemi dle § 30/2 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění
 
III.Přehled konkrétních aktivit vedoucích k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
III.1. Zajištění cílených kampaní, prostřednictvím medií, které budou určeny zdravotnickým pracovníkům, laické veřejnosti, s důrazem na populaci starší 65 let a zdravotně stigmatizované osoby, a dále řídícím pracovníkům ve zdravotnictví směřujícím ke zdůraznění významu očkování proti sezónní chřipce a tím ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v ČR.
III.2. Podpora vzdělávání studentů zdravotnických škol a lékařských fakult a škol připravujících budoucí pracovníky v sociálních službách v přímém kontaktu s klienty, zdravotnických pracovníků a pracovníků medií včetně odborné přípravy a výměny informací o významu očkování proti sezónní chřipce a současně i o možných závažných zdravotních důsledcích onemocnění sezónní chřipkou.
III.3. Analysa důvodů, které vedou v ČR nejen u starších a zdravotně stigmatizovaných osob, ale i u zdravotnických pracovníků k odmítání očkovaní proti sezónní chřipce.
III.4. Celostátní shromažďování údajů o proočkovanosti proti sezónní chřipce dle skupin (zdravotníci, osoby starší 65 let, osoby zdravotně stigmatizované, ostatní osoby).
 
IV. Aktivity k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
IV.1. Vytvoření včasné cílené kampaně určené pro skupinu osob uvedenou v bodě III.1.
Zodpovídá: MZ, FN, Státní zdravotní ústav, krajské úřady, zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Svaz diabetiků ČR, Pacientské fórum – Koalice pro zdraví
Termín:         každoročně v období září – listopad
Kriteria hodnocení:   počet akcí, jejich sledovanost, popř. ohlas na tyto kampaně
IV.2. Zařazení vzdělávacích kurzů pro zdravotnické pracovníky do programu vzdělávání FN, IPVZ, NCONZO, ČLS JEP, SPL, ČLK.
Zodpovídá:  FN, IPVZ, NCONZO, ČLS JEP, SPL, ČLK
Termín:        průběžně počínaje rokem 2011
Kriteria hodnocení:   počet vzdělávacích akcí, vyhodnocení účasti a sledovanosti
IV.3. Cestou KHS provést v roce 2012, 2014 a 2016 výběrové šetření se zachováním anonymity osobních dat podle jednotné metodiky uvedené v příloze 1) analysu důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce zejména u praktických lékařů, včetně důvodů odmítání očkování u jimi registrovaných pacientů starších 65 let a zdravotně stigmatizovaných osob. Prostřednictvím řídících pracovníků ve FN provést podle uvedené metodiky se zachováním anonymity osobních dat analysu důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce u jejich zdravotnického personálu.
Zodpovídá:  ředitel KHS, ředitelé FN
Termín:  vždy do 1. března 2013, 2015, 2017 podat zprávu hlavnímu hygienikovi ČR
Kriteria hodnocení: celostátní analysa důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce provedená MZ a dle výsledků orientace mediální kampaně
IV.4. Prostřednictvím zdravotních pojišťoven získat data o počtu očkovaných osob proti sezónní chřipce starších 65 let a zdravotně stigmatizovaných osob (kód 02129)
Zodpovídá:   MZ
Termín: každoročně do 30. dubna
Kriteria hodnocení: sledování trendu proočkovanosti proti sezónní chřipce dle jednotlivých skupin očkovanců
 
V.           Monitorování a hodnocení efektivity Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce
V.1. Na internetových stránkách MZ zveřejnit každoročně počínaje rokem 2012 nejpozději
do 30. srpna analysu a závěry ze získaných dat dle bodu IV. Národního akčního plánu
na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce.
V.2. V souladu s Doporučením Rady č. 2009/1019/EU podávat cestou MZ Komisi zprávu o plnění citovaného Doporučení a to počínaje rokem 2012 vždy do 30. dubna, pokud nebude
ze strany Komise stanoven jiný termín. 
 
 
 
Příloha: č. 1 - Jednotná metodika ke zjišťování odmítání očkování proti sezónní chřipce
 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.08.2011

Poslední úprava: 23.08.2011, 14:02