Občan | Pacient

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2012

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2012.

 
V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2012“ následující typy organizací:
 
  1. Nestátní neziskové organizace
    -občanská sdružení
    -účelová zařízení církví
    -obecně prospěšné společnosti
      - nadace a nadační fondy

2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

 
Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2012.
 
Přílohy
 
Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2012
 
Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2012– formulář
 
Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář
 
Seznam kódů okresů a krajů ČR
 
Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2012 je 30.9.2011

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. MZ ČR, odd. ekonomiky a podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 419, E-mail: lidmila.hamplova@mzcr.cz
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.02.2012

Poslední úprava: 28.02.2012, 10:45