Mezinárodní vztahy a EU

Výzva k předkládání žádosti o dotace z Programu podpory Center duševního zdraví II / 2


Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. srpna 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II / 2, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. září 2019. Max. možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Center duševního zdraví II / 2.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 19. září 2019 v budově ministerstva, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu petra.herlova@mzcr.cz (v kopii na cdz2@mzcr.cz).

 

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II / 2

Příloha č. 1 Metodiky – Žádost o dotaci s přílohami

Příloha č. 2 Metodiky - Formulář Zprávy o zahájení pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3 Metodiky – Formulář Zprávy o realizaci pilotního provozu CDZ, včetně Monitorovacího listu (Příloha č. 3b Metodiky) a Výkazu způsobilých výdajů (Příloha č. 3a Metodiky)

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5a Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel sociální péče

Příloha č. 5b Metodiky - Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v CDZ

Příloha č. 7 Metodiky – Pravidla veřejné podpory pro Program podpory Center duševního zdraví (CDZ)

Příloha č. 8 Metodiky – Oznámení o změnách

Příloha č. 9 Metodiky – Výklad k obsahu Smlouvy o spolupráci mezi Spolupracujícími subjekty v rámci CDZ

Příloha č. 10 Metodiky – Vzor povinného plakátu ve formátu A3

 

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 19.9.2019

Prezentace dotační program CDZ II 19.9.2019

Prezentace evaluace CDZ 19.9.2019

Prezentace evaluace CDZ (ÚZIS)

 

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) je realizován  Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.08.2019

Poslední úprava: 16.10.2019, 14:26