Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Zadejte začátek názvu (minimálně 3 znaky):
 

Upozornění:
Tato léková aplikace obsahuje informace o ceně, úhradě a doplatku u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a je primárně určena pro konečné spotřebitele (pacienty). Tato léková aplikace neobsahuje oficiální informace o maximálních cenách léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, za které mohou být uvedeny na trh v České republice. Informace o takových cenách jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

Notice:
This drug application contains information on the price, reimbursement and payment for medicinal products and foods for special medical purposes and is primarily intended for final consumers (patients). This drug application does not contain official information on the maximum prices of medicinal products and foods for special medical purposes for which they can be placed on the market in the Czech Republic. Information on such prices is available on the website http://www.sukl.eu/sukl/list-of-reimbursed-medicinal-products


Zpět    Tisk
Kód léčivého přípravku:0104240
Název léčivého přípravku:PACLITAXEL EBEWE
Doplněk léčivého přípravku: 6MG/ML INF CNC SOL 1X16,7ML I
ATC (anatomicko-terapeuticko-chemická skupina): L01CD01
Maximální úhrada pojišťovny: 784,30 KčA
Nejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na recept: 1074,70 Kč
Nejvyšší možný doplatek pacienta:290,40 Kč
Přibližná aktuální cena v lékárně:-
Přibližný aktuální doplatek pacienta: -
Výše doplatku započitatelného do ročního limitu:0,00 Kč
Příbalová informace
Souhrnné informace
Léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou
LIM1 = AE

A - v poli LEG_JUHR3 uvedeno 1, 2, E, F, G, O, Q, S, T, U, X, Y, Z
E - v poli LEG_JUHR3 uvedeno 1, 2, E, F, G, O, Q, S, T, U, X, Y, Z

OME1 = ONK

ONK - klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie

IND1 = P

L01CD01

Legenda:
Léčivé přípravky zobrazující se v zeleném poli jsou bez doplatku při splnění preskripčních a indikačních omezení
 • Kód - identifikační číselný znak přidělovaný léčivému přípravku Státním ústavem pro kontrolu léčiv
 • Název - název léčivého přípravku
  Doplněk - doplněk názvu léčivého přípravku (léková forma, síla/koncentrace, velikost balení)
 • Maximální úhrada zdravotní pojišťovny - výše nejvyšší možné úhrady léčivého přípravku zdravotními pojišťovnami z veřejného zdravotního pojištění při splnění preskripčních a indikačních omezení
  • A: Léčivý přípravek omezený symbolem „A“ je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, kdy je zdravotní pojišťovně účtován lékařem (poskytovatelem zdravotních služeb). Případný doplatek pak uhradí pacient přímo lékaři (poskytovateli zdravotních služeb). Pokud je symbolem „A“ omezený léčivý přípravek předepsán na recept, nesplňuje tím podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a pacient si ho pak při výdeji v lékárně hradí sám v plné výši.
 • Nejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na recept
  • černá barva písma = léčivý přípravek podléhá regulaci maximální cenou (Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví). Nejvyšší možná cena léčivého přípravku v lékárně vychází z maximální ceny stanovené Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je navýšena o maximální obchodní přirážku (čl. V. Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví) a o daň z přidané hodnoty.
  • fialová barva písma = léčivý přípravek nepodléhá regulaci maximální cenou výrobce. Nejvyšší možná cena léčivého přípravku v lékárně vychází z ceny oznámené původcem jako věcně usměrněná cena a je navýšena o maximální obchodní přirážku (čl. V. Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví) a o daň z přidané hodnoty. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví stanovuje seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci maximální cenou výrobce.
 • Nejvyšší možný doplatek pacienta - nejvyšší možný doplatek při výdeji léčivého přípravku, který je rozdílem mezi nejvyšší možnou cenou v lékárně a maximální úhradou zdravotní pojišťovny.
 • Přibližná aktuální cena v lékárně - odpovídá přibližnému doplatku v uplynulém období na trhu v České republice (může se lišit v závislosti na jednotlivých lékárnách). Jedná se o orientační údaj vycházející z cen v distribuci navýšených o obchodní přirážku a DPH. Údaje jsou aktualizovány po 21. dni následujícího měsíce.
 • Přibližný aktuální doplatek pacienta - odpovídá přibližnému doplatku v uplynulém období na trhu v České republice (může se lišit v závislosti na jednotlivých lékárnách)
  • Pokud nejsou vyplněny údaje ve sloupcích „Přibližná aktuální cena v lékárně“ a „Přibližný aktuální doplatek pacienta“, znamená to, že daný léčivý přípravek nebyl v uplynulém období dodáván do lékáren.
 • LIM - symbol charakterizující způsob úhrady
 • OME - preskripční omezení
 • IND - indikační omezení
 • Výše doplatku započitatelného do ročního limitu - výše doplatku, který se pacientovi započítává do limitu 5.000 Kč (u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku činí limit 1.000 Kč; u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ciní limit 500,- Kč). Pokud je skutečný doplatek menší než teoretický započitatelný doplatek, započítává se částka skutečně zaplacená.
  2) - doplatek se započítává pouze jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku.
 • Další úhrada pro indikace vyjmenované v IND2 / IND3 – zvýšená úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna indikačním omezením 2 (IND2) / zvýšená úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna indikačním omezením 3 (IND3).
Upozornění: Nejvyšší možný doplatek pacienta je nejvyšší možnou hodnotou doplatku, který může pacient v lékárně zaplatit. V praxi bývá doplatek obvykle nižší než nejvyšší možný, proto i plně hrazených přípravků tedy může být reálně na trhu víc, než databáze uvádí. Nicméně přípravky, které se zde zobrazí jako plně hrazené, jsou plně hrazené s nejvyšší možnou jistotou.