Péče v ambulancích


Ambulantní zdravotní péče je poskytována v široké škále zdravotnických zařízení, při návštěvní službě či v rámci domácí péče „ Home Care“. Od samostatně pracujících sester domácí péče přes praxe jednotlivých praktických lékařů, skupinové praxe specialistů, velké polikliniky až po týmy záchranné služby. Vznikají i stále vyšší nároky na kvalitu zdravotní péče poskytovanou v ambulantních zařízeních. I zde dochází k omylům a pochybením, která mohou ohrozit zdraví i život pacientů.
Následující text přináší rady pacientům, jak mohou příznivě sami ovlivnit efektivitu, bezpečnost a kvalitu poskytování ambulantních služeb.
  Dostupnost a kvalita ambulantní zdravotní péče
Pokud nemáte jistotu, že ambulantní zdravotník nesplňuje všechny podmínky činnosti zdravotní péče a nepracuje v odpovídajícím režimu, obraťte se na některou z těchto institucí:
 • místně příslušný krajský úřad, který zdravotnickému zařízení vydal registraci,
 • vaší zdravotní pojišťovnu, která má se zařízením smluvní vztah,
 • případně se odvolejte k regionální organizaci České lékařské komory, (adresář získáte na www.lkcr.cz). 

Váš praktický lékař
Do péče praktického lékaře vstupujete aktem registrace. Registraci můžete měnit po 3 měsících. Jako kriterium pro volbu praktického lékaře vezměte jeho dostupnost podle místa i ordinační doby. Lékař může registraci odmítnout, pokud má již nadměrný počet registrovaných pacientů. Při problémech se získáním praktického lékaře se obraťte na příslušnou pobočku své smluvní pojišťovny.
 
Výběru praktického lékaře věnujte náležitou pozornost. Je to lékař, kterému chcete do budoucna svěřovat i velmi osobní problémy. Váš praktický lékař vás bude nejen léčit, ale také shromažďovat důvěrné informace. Měl by být vaším nejbližším průvodcem a rádcem v celém systému zdravotní péče. Měl by vám také poskytnout nejlepší informace o v současné době dostupné prevenci podle věku a osobních rizik (civilizační onemocnění, profesionální onemocnění, očkování atd.).
Z hlediska hodnocení kvality poskytované péče je na prvém místě získání  důvěry a odborného respektu.
Svému praktickému lékaři vevlastním zájmu poskytněte o sobě maximum informací např. přineste zdravotní nálezy nebo výpis z dokumentace od předchozího lékaře. Na jednotlivé návštěvy se vždy snažte objednat. Pokud víte, že pro vaši návštěvu bude potřeba více času (předoperační vyšetření, vypsánílázeňského poukazu, zpráva pro posudkové řízení), sdělte tuto skutečnost svému lékaři předem.
Pokud přicházíte s akutním onemocněním, sdělte ihned při prvním kontaktu sestře, o co se jedná, aby mohla přiměřeně ovlivnit vaše pořadí k ošetření.
Neodkládejte návštěvu lékaře v případě závažných příznaků, jakými jsou např.:
 • neustupující bolest neznámého původu
 • krev ve stolici
 • krev v moči
 • krev v hlenu z dýchacích cest
 • déletrvající teploty
 • neodůvodnitelné hubnutí
 • hmatný útvar neznámého původu kdekoliv na těle
 • nehojící se projevy na kůži
 • porucha vyprazdňování stolice nebo moči
 • opakované zvracení bez příčiny
 • přetrvávající kašel nebo chrapot
 • u malých dětí změna chování, neprospívání, nechuť k pohybu a kontaktu

Vždy hlaste své celé jméno, a to přesto, že vás personál ordinace zná, aby nemohlo dojít k záměně!
Naslouchejte pozorně lékaři a pokud něčemu nerozumíte, neváhejte se zeptat.
 
Hlaste alergie a předchozí komplikace před aplikací léků v ordinaci.
 
Pokud víte, že při odběru krve omdléváte, oznamte to raději personálu předem.
Matky, které přivádějí děti na očkování, by měly znát jejich provedená očkování a upozornit lékaře na další souvislosti, např. protialergickou léčbu vakcínami, léky na podporu imunity nebo na proběhlá onemocnění. Zeptejte se na vedlejší účinky po očkování a na dobu jejich trvání.
 
Pokud dostanete doporučení nebo recept:
-         Zkontrolujte si jméno a identifikační číslo pojištěnce (obvykle rodné číslo)v záhlaví
-         Ověřte si názvy léků a ujistěte se,  že správně rozumíte dávkování
-         Ověřte si i předepsaný počet balení, na kterém jste se s lékařem dohodli,  a to tak, aby vám léky vydržely do případné kontroly
-         Ptejte se na možné vedlejší účinky a možné ovlivnění při užívání jiných léků, např. volně prodejných, o kterých váš lékař nemusí vědět
-         Informujte se na možnost levnějšího léku se stejným účinkem
 
Lékař vám může předepsat léky až na dobu tří měsíců nebo vystavit opakovaný recept. Na ten si můžete léky v lékárně vyzvedávat opakovaně za uvedených podmínek.
Pokud vás lékař posílá na náročná vyšetření ke specialistům, informujte se, o co se jedná, jaká jsou rizika, jaká režimová opatření jsou potřeba a jak se máte připravit. Poraďte se s lékařem o výběru specialistů nebo o výběru nemocnice pro daný výkon.
Máte plné právo navštívit jakéhokoli lékaře bez doporučení svého praktického lékaře – není to ale moudrý krok (specialista nemá k dispozici veškeré informace o vašich chorobách a provedených vyšetřeních), takže pokud je to možné, neobcházejte svého praktického lékaře tím, že navštívíte přímo specialistu. Samozřejmě kromě výjimek, jako je např. vyšetření u očního lékaře, gynekologa, případně akutní ošetření při úrazu.
Zvláště buďte opatrní při předepisování léků od různých lékařů. Léky stejné skupiny mohou mít různá jména a jejich kombinace vám mohou způsobit poškození zdraví. Při návštěvách specialistů trvejte na zprávě pro svého praktického lékaře. Je to povinná součást každého ošetření.
Aktivně se zajímejte o preventivní vyšetření.
Využijte pravidelných kontrol v rámci dispenzarizace při zvýšeném riziku onemocnění. Screeningová vyšetření pomáhají zachytit závažná onemocnění ve stádiu, kdy lze úspěšně zamezit jejich rozvoji a komplikacím. Jedná se např. o vyšetření tlustého střeva testem na okultní krvácení ve stolici, vyšetření prsů - mamografii, odběr cytologického stěru, gynekologická vyšetření a různé laboratorní testy. Pokud se v rodině vyskytla nádorová onemocnění nebo např. časné úmrtí na infarkt myokardu, informujte svého lékaře, aby mohl vyhodnotit vaše rizika a vybrat správný preventivní program.
Konzultujte s lékařem opatření v sebepéči, případně alternativní metody, ke kterým jste se přiklonili. Vaši ambulantní specialisté
Lékaři ve specializovaných ambulancích zajišťují odbornou péči, která nemusí být poskytnuta během hospitalizace. Pečují o akutní i chronické pacienty. Akutní pacienti přicházejí nejčastěji na doporučení praktických lékařů. Při nutnosti kontinuální specializované péče v daném oboru zůstávají pacienti v dlouhodobé péči specialistů.
Využijte své svobodné volby i při výběru specialisty. Poraďte se se svým praktickým lékařem. Ten by vám měl poskytnout kontakt pro objednání, případně vás na první vyšetření u specialisty objednat sám. Můžete se pokusit získat více informací o ambulantním zařízení např. na internetu. Nenavštěvujte specialistu bez doporučení praktického lékaře.
Vystavujete se nebezpečí, že specialista bez náležité informace od praktického lékaře bude muset některé výkony zbytečně zopakovat nebo jeho úvaha zahrne stavy, které již váš lékař vyloučil a léčba se tak prodlouží.
Při objednávání a v otázce vaší identifikace postupujte stejně jako u praktického lékaře.
Pokud je vám navržen speciální diagnostický nebo terapeutický výkon, nechte si vše vysvětlit, a to včetně možných komplikací stejně, jako byste postupovali před operací v nemocnici. Stejně tak žádejte o vysvětlení, pokud vám nejsou jasná všechna doporučení, které jste od odborníka dostali.
Pokud máte pochybnosti, poraďte se u svého praktického lékaře.
U lékaře máte plné právo na své soukromí. Výuka mediků nebo lékařů v přípravě při vašem ošetření může v ordinaci probíhat jen s vaším souhlasem.
 
Jaké jsou nejčastější chyby a omyly v ambulantních zdravotnických zařízeních?
 • Nejčastější příčinou chyb a následných stížností v ambulantních zařízeních jsou chyby v komunikaci, a to mezi pacientem a zdravotníkem i v komunikaci mezi zdravotníky. Chybám můžete předcházet tím, že budete všechny informace a odborné nálezy svěřovat svému praktickému lékaři. Snažte se, aby vaše návštěva ordinace proběhla klidně a efektivně.
 • Pozdní nebo nezjištěná diagnóza (např.nádorového onemocnění, cukrovky, zápalu plic) může být způsobena nepřesnými údaji ze strany pacienta i nevhodným vyhodnocením informací ze strany lékaře. Na straně pacienta může prodlení způsobit i odkládání návštěvy lékaře, podcenění závažných příznaků nebo neodpovědný přístup k doporučením lékaře.
 • Pochybení v předepisování léčiv

K chybě může dojít předepsáním nevhodného léku, v nevhodném dávkování. Při ručním předepisování může lékárník špatně identifikovat lék, při elektronickém předepisování může kliknutí způsobit předpis léku zcela jiného nebo v bizarním množství nebo dávkování (10x1 místo 1x1, 20 balení místo 2 balení). Většina těchto omylů je zachytitelná v lékárně. Zdrojem rizik pro pacienty jsou vedlejší účinky (interakce) některých léků a vzájemná působení léků. Lékové interakce mohou způsobovat i léky volně prodejné. Pacient se může ohrozit sám, pokud navštěvuje různé lékaře a dostává různé léky, aniž by respektoval koordinační roli svého registrujícího lékaře.
 • Rizika lékařských instrumentálních výkonů v ambulantní složce vzrůstají spolu s narůstáním jejich počtu a náročnosti. Největší rizika představují chirurgické výkony. Běžně prováděné endoskopické výkony jsou bezpečné, ale určitá míra rizika existuje. Menší rizika provázejí běžné ambulantní diagnostické a terapeutické výkony, jako jsou odběry krve, parenterální aplikace léků a vakcín, obstřiky, případně infúzní terapie. Před každým výkonem vyžadujte informaci o jeho zdůvodnění, rozsahu, náročnosti a možných komplikacích. V případě pochyb se poraďte se svým praktickým lékařem.
 • Zdravotnický personál sám může představovat riziko pro pacienta. Unavený nebo přepracovaný lékař je více náchylný k chybám. Sestra, se kterou se nemůžete domluvit, může být bariérou pro sdělení závažné zdravotní informace lékaři. Krajní situaci představuje lékař nebo zdravotník omezený závažnou nemocí, závislostí nebo osobnostní poruchou. V takových případech vyhledejte jiného lékaře a se stížností se obraťte na krajský úřad.
 
Uvedené chyby a omyly jsou společné pro každý systém s lidským faktorem. A to přesto, že zdravotnický systém je vysoce standardizovaný a k zabránění chyb a omylů je preventivně činěna řada opatření. I ti nejlepší lékaři a lékařské týmy mohou udělat chybu.
Pacienti jako uživatelé systému mohou přispět k prevenci chyb a omylů svým odpovědným přístupem ke zdraví, poskytováním správných informací, dodržováním rad lékařů, svou obezřetností a informovaností a také podněty, které zahrnují v krajním případě i stížnost na poskytovatele péče.
 
Ambulantní zdravotní péče je poskytována v široké škále zdravotnických zařízení, při návštěvní službě či v rámci domácí péče „ Home Care“. Od samostatně pracujících sester domácí péče přes praxe jednotlivých praktických lékařů, skupinové praxe specialistů, velké polikliniky až po týmy záchranné služby. Vznikají i stále vyšší nároky na kvalitu zdravotní péče poskytovanou v ambulantních zařízeních. I zde dochází k omylům a pochybením, která mohou ohrozit zdraví i život pacientů.
Následující text přináší rady pacientům, jak mohou příznivě sami ovlivnit efektivitu, bezpečnost a kvalitu poskytování ambulantních služeb.
  Dostupnost a kvalita ambulantní zdravotní péče
Pokud nemáte jistotu, že ambulantní zdravotník nesplňuje všechny podmínky činnosti zdravotní péče a nepracuje v odpovídajícím režimu, obraťte se na některou z těchto institucí:
 • místně příslušný krajský úřad, který zdravotnickému zařízení vydal registraci,
 • vaší zdravotní pojišťovnu, která má se zařízením smluvní vztah,
 • případně se odvolejte k regionální organizaci České lékařské komory, (adresář získáte na www.lkcr.cz). 
 
Váš praktický lékař
Do péče praktického lékaře vstupujete aktem registrace. Registraci můžete měnit po 3 měsících. Jako kriterium pro volbu praktického lékaře vezměte jeho dostupnost podle místa i ordinační doby. Lékař může registraci odmítnout, pokud má již nadměrný počet registrovaných pacientů. Při problémech se získáním praktického lékaře se obraťte na příslušnou pobočku své smluvní pojišťovny.
 
Výběru praktického lékaře věnujte náležitou pozornost. Je to lékař, kterému chcete do budoucna svěřovat i velmi osobní problémy. Váš praktický lékař vás bude nejen léčit, ale také shromažďovat důvěrné informace. Měl by být vaším nejbližším průvodcem a rádcem v celém systému zdravotní péče. Měl by vám také poskytnout nejlepší informace o v současné době dostupné prevenci podle věku a osobních rizik (civilizační onemocnění, profesionální onemocnění, očkování atd.).
Z hlediska hodnocení kvality poskytované péče je na prvém místě získání  důvěry a odborného respektu.
Svému praktickému lékaři vevlastním zájmu poskytněte o sobě maximum informací např. přineste zdravotní nálezy nebo výpis z dokumentace od předchozího lékaře. Na jednotlivé návštěvy se vždy snažte objednat. Pokud víte, že pro vaši návštěvu bude potřeba více času (předoperační vyšetření, vypsánílázeňského poukazu, zpráva pro posudkové řízení), sdělte tuto skutečnost svému lékaři předem.
Pokud přicházíte s akutním onemocněním, sdělte ihned při prvním kontaktu sestře, o co se jedná, aby mohla přiměřeně ovlivnit vaše pořadí k ošetření.
Neodkládejte návštěvu lékaře v případě závažných příznaků, jakými jsou např.:
 • neustupující bolest neznámého původu
 • krev ve stolici
 • krev v moči
 • krev v hlenu z dýchacích cest
 • déletrvající teploty
 • neodůvodnitelné hubnutí
 • hmatný útvar neznámého původu kdekoliv na těle
 • nehojící se projevy na kůži
 • porucha vyprazdňování stolice nebo moči
 • opakované zvracení bez příčiny
 • přetrvávající kašel nebo chrapot
 • u malých dětí změna chování, neprospívání, nechuť k pohybu a kontaktu
 
Vždy hlaste své celé jméno, a to přesto, že vás personál ordinace zná, aby nemohlo dojít k záměně!
Naslouchejte pozorně lékaři a pokud něčemu nerozumíte, neváhejte se zeptat.
 
Hlaste alergie a předchozí komplikace před aplikací léků v ordinaci.
 
Pokud víte, že při odběru krve omdléváte, oznamte to raději personálu předem.
Matky, které přivádějí děti na očkování, by měly znát jejich provedená očkování a upozornit lékaře na další souvislosti, např. protialergickou léčbu vakcínami, léky na podporu imunity nebo na proběhlá onemocnění. Zeptejte se na vedlejší účinky po očkování a na dobu jejich trvání.
 
Pokud dostanete doporučení nebo recept:
-         Zkontrolujte si jméno a identifikační číslo pojištěnce (obvykle rodné číslo)v záhlaví
-         Ověřte si názvy léků a ujistěte se,  že správně rozumíte dávkování
-         Ověřte si i předepsaný počet balení, na kterém jste se s lékařem dohodli,  a to tak, aby vám léky vydržely do případné kontroly
-         Ptejte se na možné vedlejší účinky a možné ovlivnění při užívání jiných léků, např. volně prodejných, o kterých váš lékař nemusí vědět
-         Informujte se na možnost levnějšího léku se stejným účinkem
 
Lékař vám může předepsat léky až na dobu tří měsíců nebo vystavit opakovaný recept. Na ten si můžete léky v lékárně vyzvedávat opakovaně za uvedených podmínek.
Pokud vás lékař posílá na náročná vyšetření ke specialistům, informujte se, o co se jedná, jaká jsou rizika, jaká režimová opatření jsou potřeba a jak se máte připravit. Poraďte se s lékařem o výběru specialistů nebo o výběru nemocnice pro daný výkon.
Máte plné právo navštívit jakéhokoli lékaře bez doporučení svého praktického lékaře – není to ale moudrý krok (specialista nemá k dispozici veškeré informace o vašich chorobách a provedených vyšetřeních), takže pokud je to možné, neobcházejte svého praktického lékaře tím, že navštívíte přímo specialistu. Samozřejmě kromě výjimek, jako je např. vyšetření u očního lékaře, gynekologa, případně akutní ošetření při úrazu.
Zvláště buďte opatrní při předepisování léků od různých lékařů. Léky stejné skupiny mohou mít různá jména a jejich kombinace vám mohou způsobit poškození zdraví. Při návštěvách specialistů trvejte na zprávě pro svého praktického lékaře. Je to povinná součást každého ošetření.
Aktivně se zajímejte o preventivní vyšetření.
Využijte pravidelných kontrol v rámci dispenzarizace při zvýšeném riziku onemocnění. Screeningová vyšetření pomáhají zachytit závažná onemocnění ve stádiu, kdy lze úspěšně zamezit jejich rozvoji a komplikacím. Jedná se např. o vyšetření tlustého střeva testem na okultní krvácení ve stolici, vyšetření prsů - mamografii, odběr cytologického stěru, gynekologická vyšetření a různé laboratorní testy. Pokud se v rodině vyskytla nádorová onemocnění nebo např. časné úmrtí na infarkt myokardu, informujte svého lékaře, aby mohl vyhodnotit vaše rizika a vybrat správný preventivní program.
Konzultujte s lékařem opatření v sebepéči, případně alternativní metody, ke kterým jste se přiklonili. Vaši ambulantní specialisté
Lékaři ve specializovaných ambulancích zajišťují odbornou péči, která nemusí být poskytnuta během hospitalizace. Pečují o akutní i chronické pacienty. Akutní pacienti přicházejí nejčastěji na doporučení praktických lékařů. Při nutnosti kontinuální specializované péče v daném oboru zůstávají pacienti v dlouhodobé péči specialistů.
Využijte své svobodné volby i při výběru specialisty. Poraďte se se svým praktickým lékařem. Ten by vám měl poskytnout kontakt pro objednání, případně vás na první vyšetření u specialisty objednat sám. Můžete se pokusit získat více informací o ambulantním zařízení např. na internetu. Nenavštěvujte specialistu bez doporučení praktického lékaře.
Vystavujete se nebezpečí, že specialista bez náležité informace od praktického lékaře bude muset některé výkony zbytečně zopakovat nebo jeho úvaha zahrne stavy, které již váš lékař vyloučil a léčba se tak prodlouží.
Při objednávání a v otázce vaší identifikace postupujte stejně jako u praktického lékaře.
Pokud je vám navržen speciální diagnostický nebo terapeutický výkon, nechte si vše vysvětlit, a to včetně možných komplikací stejně, jako byste postupovali před operací v nemocnici. Stejně tak žádejte o vysvětlení, pokud vám nejsou jasná všechna doporučení, které jste od odborníka dostali.
Pokud máte pochybnosti, poraďte se u svého praktického lékaře.
U lékaře máte plné právo na své soukromí. Výuka mediků nebo lékařů v přípravě při vašem ošetření může v ordinaci probíhat jen s vaším souhlasem.
 
Jaké jsou nejčastější chyby a omyly v ambulantních zdravotnických zařízeních?
 • Nejčastější příčinou chyb a následných stížností v ambulantních zařízeních jsou chyby v komunikaci, a to mezi pacientem a zdravotníkem i v komunikaci mezi zdravotníky. Chybám můžete předcházet tím, že budete všechny informace a odborné nálezy svěřovat svému praktickému lékaři. Snažte se, aby vaše návštěva ordinace proběhla klidně a efektivně.
 • Pozdní nebo nezjištěná diagnóza (např.nádorového onemocnění, cukrovky, zápalu plic) může být způsobena nepřesnými údaji ze strany pacienta i nevhodným vyhodnocením informací ze strany lékaře. Na straně pacienta může prodlení způsobit i odkládání návštěvy lékaře, podcenění závažných příznaků nebo neodpovědný přístup k doporučením lékaře.
 • Pochybení v předepisování léčiv

K chybě může dojít předepsáním nevhodného léku, v nevhodném dávkování. Při ručním předepisování může lékárník špatně identifikovat lék, při elektronickém předepisování může kliknutí způsobit předpis léku zcela jiného nebo v bizarním množství nebo dávkování (10x1 místo 1x1, 20 balení místo 2 balení). Většina těchto omylů je zachytitelná v lékárně. Zdrojem rizik pro pacienty jsou vedlejší účinky (interakce) některých léků a vzájemná působení léků. Lékové interakce mohou způsobovat i léky volně prodejné. Pacient se může ohrozit sám, pokud navštěvuje různé lékaře a dostává různé léky, aniž by respektoval koordinační roli svého registrujícího lékaře.
 • Rizika lékařských instrumentálních výkonů v ambulantní složce vzrůstají spolu s narůstáním jejich počtu a náročnosti. Největší rizika představují chirurgické výkony. Běžně prováděné endoskopické výkony jsou bezpečné, ale určitá míra rizika existuje. Menší rizika provázejí běžné ambulantní diagnostické a terapeutické výkony, jako jsou odběry krve, parenterální aplikace léků a vakcín, obstřiky, případně infúzní terapie. Před každým výkonem vyžadujte informaci o jeho zdůvodnění, rozsahu, náročnosti a možných komplikacích. V případě pochyb se poraďte se svým praktickým lékařem.
 • Zdravotnický personál sám může představovat riziko pro pacienta. Unavený nebo přepracovaný lékař je více náchylný k chybám. Sestra, se kterou se nemůžete domluvit, může být bariérou pro sdělení závažné zdravotní informace lékaři. Krajní situaci představuje lékař nebo zdravotník omezený závažnou nemocí, závislostí nebo osobnostní poruchou. V takových případech vyhledejte jiného lékaře a se stížností se obraťte na krajský úřad.
 
Uvedené chyby a omyly jsou společné pro každý systém s lidským faktorem. A to přesto, že zdravotnický systém je vysoce standardizovaný a k zabránění chyb a omylů je preventivně činěna řada opatření. I ti nejlepší lékaři a lékařské týmy mohou udělat chybu.
Pacienti jako uživatelé systému mohou přispět k prevenci chyb a omylů svým odpovědným přístupem ke zdraví, poskytováním správných informací, dodržováním rad lékařů, svou obezřetností a informovaností a také podněty, které zahrnují v krajním případě i stížnost na poskytovatele péče.
 

Každý článek systému může přispět k řešení problémů.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.06.2008

Poslední úprava: 14.10.2010, 13:20