Odborník | Zdravotník

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 - NELÉKAŘSKÉ OBORY

 

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2014 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.: 

·         Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci

·         Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba

·         Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání

·         Chybně označena obálka

·         Nedodržení termínu pro podání žádosti

·         Není předložen životopis školitele

·         Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti

·         Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

·         Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

·         Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

·         Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta

·         Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávaní

·         Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení

·         Žádost není předložena ve stanoveném počtu výtisků

·         Na CD chybí formuláře a podpisy

·         Výpis z obchodního rejstříku je pouze nepotvrzená informace stažená z internetu

·         Žádost je podaná na jiný obor

 

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.

Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu, tj. 11. 4. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.04.2014

Poslední úprava: 15.04.2014, 9:22