Občan | Pacient

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu


V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byli s účinností od 25. července 2016 v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. 

Prošetřovateli podle § 3 odst. 1 tohoto nařízení byli určeni Mgr. Michal Bartoš a JUDr. Jitka Bartošová, kteří přijímají oznámení, a to i anonymně, a prošetřují v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání

  • představeným
  • státním zaměstnancem
  • jiným zaměstnancem
  • nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle nařízení vlády uvedeného výše nebo postupem podle jiného právního předpisu,

při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. nebo postupem podle jiného právního předpisu.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@mzcr.cz nebo v listinné podobě vhodit do schránky umístěné v budově Ministerstva zdravotnictví České republiky označené jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Tato schránka se nachází v prostoru u podatelny a takto určené místo není monitorováno, nahráváno a uchováváno kamerovým ani žádným jiným systémem.

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje podle § 7 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.07.2015

Poslední úprava: 07.12.2018, 10:58