Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Pacientská rada – informace pro uchazeče o členství


Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví a bude fungovat jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti bude mimo jiné podávat návrhy a podněty v oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů a bude se vyjadřovat k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů v rámci vnitřního připomínkového řízení. Statut a Jednací řád Pacientské rady naleznete v příloze.

K dnešnímu dni proto zahajujeme přihlašování zástupců pacientských organizací, ze kterých ministr zdravotnictví jmenuje členy Rady. Seznamte se, prosím, se zněním Statutu a Jednacího řádu a na jejich základě zvažte členství zástupce vaší organizace, či koho byste z ostatních organizací rádi podpořili. Podmínky, které musí organizace splnit, aby mohla navrhnout svého zástupce, naleznete v čl. 5 Statutu.

Abychom mohli ověřit jejich splnění, žádáme vás o dodání materiálů uvedených v příloze:

  • návrh na jmenování člena Pacientské rady (součástí dokumentu je i čestné prohlášení o splnění podmínek čl. 5 odst. 2 písm. a) a c) Statutu a čestné prohlášení o členské základně)
  • prohlášení navrženého zástupce pacientské organizace
  • doporučení dalších pacientských organizací (není podmínkou návrhu)

Dále je třeba dodat:

  • zakladatelské právní jednání (stanovy / zakládací listina / zakládací smlouva)
  • výpis z rejstříku příslušného soudu
  • výroční zprávu s účetní závěrkou za minulý rok
  • soupis zdrojů financování (není-li součástí výroční zprávy)

Pro přehlednost naleznete v příloze též aktualizovanou tabulku z minulého e-mailu, kde naleznete seznam dokumentů, kterými doložíte, že vaše organizace splňuje kritéria stanovená Statutem Pacientské rady.

Své návrhy můžete posílat do úterý 22. srpna 2017 (včetně) na e-mail: propacienty@mzcr.czdokumenty tedy stačí poskytnout v elektronické podobě. Formální kontrola těchto dokumentů bude probíhat průběžně, jak budou nominace na MZ ČR doručovány a v případě nejasností nebo nutnosti doplnění informací bude nominující organizace kontaktována. 

Z nominovaných zástupců pacientských organizací, kteří splní potřebná kritéria, jmenuje začátkem září ministr zdravotnictví členy Pacientské rady. Při výběru bude důraz kladen na vyrovnané zastoupení organizací věnujících se pacientům různých diagnóz a zdravotních stavů. Proto velice doporučujeme, aby se organizace věnující se pacientům se stejnou diagnózou či s obdobným zdravotním stavem shodly na společném zástupci, který je bude v Radě reprezentovat a přinášet podněty z oblasti potřeb jimi zastoupených pacientů.

V případě dotazů kontaktujete, prosím, koordinátorky pro pacientské organizace:

Mgr. Jana Hlaváčová, e-mail: jana.hlavacova(@)mzcr.cz, tel.: 224 972 575

Mgr. Klára Čížková, e-mail: klara.cizkova(@)mzcr.cz, tel.: 224 972 971

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.08.2017

Poslední úprava: 10.10.2017, 14:53