Veřejné zdraví

Národní cíle ČR k Protokolu o vodě a zdraví

Dokument „Protokol o vodě a zdraví“ (dále jen „Protokol“)  byl přijat na Třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví v červnu 1999 v Londýně jako jeden ze tří hlavních výstupů. Jedná se o společnou iniciativu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UN-ECE) a Regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO). V České republice byl Protokol ratifikován již v roce 2001 a oficiálně vstoupil v platnost ke dni 4. 8. 2005. Hlavním cílem Protokolu je na všech úrovních rozhodování podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody, individuálně i kolektivně, v rámci trvale udržitelného rozvoje, a  to prostřednictvím zlepšeného hospodaření s vodou, včetně ochrany vodních ekosystémů, ochrany jakosti a množství vody a kontrolou a potlačováním chorob souvisejících s vodou. Země, které se staly stranami Protokolu, mají za povinnost do dvou let od začátku platnosti tohoto dokumentu stanovit a zveřejnit své národní cíle v oblastech, které Protokol uvádí, spolu s plánovanými daty jejich dosažení.

Pracovní tým, jmenovaný Hlavním hygienikem ČR proto na podzim 2002 a následně v letech 2006-2007 zpracoval návrh národních cílů k Protokolu, na jehož vzniku se podílela rovněž odborná veřejnost a nevládní organizace. Tento návrh byl v roce 2007 připomínkován všemi rezorty a pod názvem „Národní cíle ČR k Protokolu o vodě a zdraví“ předložen vládě České republiky k informaci na jednání vlády dne 9.4.2008. Tímto tento dokument nabyl platnosti.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.09.2008

Poslední úprava: 01.04.2010, 9:34