Veřejné zdraví

Závěrečná zpráva – Interní audity orgánů ochrany veřejného zdraví

Dne 1. ledna 2006 se stalo použitelným nařízení (ES) č. 882/2004, podle kterého musí být všechny dozorové orgány podrobeny auditům, jejichž cílem je prověření činnosti dozorového orgánu a identifikace případných nedostatků a návrhy a doporučení k zefektivnění činnosti dozorového orgánu. V souladu s tímto požadavkem byly auditům podrobeny jednotlivé orgány ochrany veřejného zdraví, kdy v prvním tříletém cyklu v letech 2007 – 2009 byl interní audit proveden na všech 13 krajských hygienických stanicích a hygienické stanici hlavního města Prahy, včetně 79 územních pracovišť. Předmětem auditování byly odbory hygieny výživy a předmětů běžného užívání, které především vykonávají státní zdravotní dozor v oblastech, na které se vztahují požadavky potravinového práva. Následující zpráva je závěrečnou zprávou shrnující výsledky jednotlivých auditů všech orgánů ochrany veřejného zdraví a obsahuje doporučení, která budou sloužit jako východisko pro přípravu a praktický průběh dalšího cyklu interních auditů orgánů ochrany veřejného zdraví.“

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.06.2010

Poslední úprava: 24.06.2010, 11:03