Veřejné zdraví

Rychlé odkazy

Oznamování biocidních přípravků

povinnost oznámit biocidní přípravky před jejich uvedením na trh ukládá § 35 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Uvést na trh biocidní přípravky na základě oznámení lze pouze za splnění následujících podmínek:
- všechny účinné látky obsažané v biocidním přípravku jsou pro daný typ použití uvedeny v příloze II nařízení Komise 2007/1451/ES,
- nebylo rozhodnuto o nezařazení některé z účinných látek rozhodnutím Komise o nezařazení některých účinných látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES,
- účinné látky nejsou zařazeny do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES nebo v případě zařazených látek do příloh I, IA nebo IB, nebo nebylo dosaženo lhůty pro dosažení do souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES. (v takovém případě by bylo nutné žádat o vydání povolení k uvedení na trh podle §7 nebo §10 výše uvedeného zákona 120/2002 Sb.)


K oznámení biocidního přípravku se přikládají následující dokumenty
1.) vyplněný formulář pro oznámení biocidních přípravku (v elektronické podobě ve formátu RTF),
2.) etiketu s návodem k použití v českém jazyce,
3.) bezpečnostní list v českém jazyce,
4.) protokoly o stanovení biologické účinnosti na cílové organismy.

Samotný formulář je možné vyplnit on-line přes systém Chemické látky a Přípravky (ve zkr. "CHLaP"), který je dostupný na http://ozn.mzcr.cz .
Systém je určen výhradně registrovaným uživatelům, přičemž registraci lze snadno provést on-line v sekci "Registrace".
Zákonem vyžadované přílohy je možné v IS CHLaP přiložit v elektronické formě.

Po odeslání oznámení v IS CHLaP Vám bude automaticky přiděleno jednací číslo ministerstva, pod kterým bude Váše oznámení evidováno.


Související dokumenty
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění pozdějších předpisů
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=120%2F2002&number2=&name=&text=

Příloha II nařízení Komise 2007/1451/ES upravená o jednotlivá rozhodnutí Komise o nezařazení určitých účinných látek do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/priloha-ii-narizeni-komise-es-c-ucinne-latky_2525_1097_5.html

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, v platném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01998L0008-20110816:CS:NOT

Seznam zařazených účinných látek do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES
http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Seznam rozhodnutí Komise o nezařazení některých účinných látek do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES
http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.03.2010

Poslední úprava: 28.01.2013, 17:18