Mezinárodní vztahy a EU

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů– PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ


Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 19. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie. 

Termín ukončení příjmu žádostí byl prodloužen do 20. května 2020.

Výzva je vyhlášena jako součást projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219), realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Prostřednictvím tohoto projektu se již vzdělává 12 lékařů. Cílem vyhlašované výzvy je podpořit minimálně 6 dalších lékařů.

Výsledkem projektu tak bude zvýšení dostupnosti péče v oblasti dětské neurologie, neboť dojde ke zvýšení počtu lékařů a zkrácení čekacích dob v ambulancích pro dětské neurologické pacienty.

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která by měla částečně pokrýt náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců, dojde totiž k refundaci mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity. Způsobilé výdaje jsou již od 1. ledna 2020.

Jednotliví lékaři se budou dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastnit vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky, tak povinné praxe v pěti vzdělávacích pracovištích (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Fakultní nemocnice v Motole, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava). Cílem je složení závěrečné atestační zkoušky v oboru dětské neurologie nejpozději do podzimu 2022.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze, Metodice Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie, které jsou k dispozici ke stažení v přílohách.

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje případným žadatelům o dotaci konzultace, a to prostřednictvím emailové adresy neurologove2@mzcr.cz.

Vzdělávání lékařů bude hrazeno z projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - prioritní osa 2, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Příloha č. 1 Metodika Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie

Příloha č. 2 Přílohy Metodiky Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.02.2020

Poslední úprava: 09.04.2020, 10:46