Mezinárodní vztahy a EU

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů– DALŠÍ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ


Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 19. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie. 

Termín ukončení příjmu žádostí byl prodloužen do  30. června 2020.

Termín byl prodloužen z důvodu, aby se do výzvy mohli hlásit i lékaři, kteří budou skládat zkoušky ze základního kmene v měsíci červnu 2020. Podmínkou pro účast v projektu je tedy složení zkoušky ze základního (pediatrického nebo neurologického) kmene nejpozději v měsíci červnu 2020.

Výzva je vyhlášena jako součást projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219), realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Prostřednictvím tohoto projektu se již vzdělává 12 lékařů. Cílem vyhlašované výzvy je podpořit minimálně 6 dalších lékařů.

Výsledkem projektu tak bude zvýšení dostupnosti péče v oblasti dětské neurologie, neboť dojde ke zvýšení počtu lékařů a zkrácení čekacích dob v ambulancích pro dětské neurologické pacienty.

V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která by měla částečně pokrýt náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců, dojde totiž k refundaci mzdových výdajů, cestovních výdajů a výdajů na jednotlivé vzdělávací aktivity. Způsobilé výdaje jsou již od 1. ledna 2020.

Jednotliví lékaři se budou dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastnit vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky, tak povinné praxe v pěti vzdělávacích pracovištích (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Fakultní nemocnice v Motole, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava). Cílem je složení závěrečné atestační zkoušky v oboru dětské neurologie nejpozději do podzimu 2022.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze, Metodice Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie, které jsou k dispozici ke stažení v přílohách.

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje případným žadatelům o dotaci konzultace, a to prostřednictvím emailové adresy neurologove2@mzcr.cz.


Aktualizace Metodiky programu Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie od 20. 4. 2020

Příloha Výzvy Metodika programu Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie (a současně příloha Metodiky č. 1 Metodický pokyn a příloha č. 8 Kritéria hodnocení) byla ke dni 20. 4. 2020 aktualizována. Aktualizace spočívá v rozšíření okruhu možných účastníků projektu tím, že je umožněn nižší pracovní úvazek než 1,0, minimálně však ve výši 0,5 úvazku. Stále však platí podmínka, že vzdělávání účastníka musí být naplánováno tak, aby bylo možné do konce října/listopadu 2022 přistoupit k atestační zkoušce.


Vzdělávání lékařů bude hrazeno z projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - prioritní osa 2, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy:

Archiv

Výzva k předkládání žádostí

Příloha Výzvy č. 1 Metodika programu verze 2.0 platná od 20.4.2020

Příloha Metodiky č. 1 Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám verze 2.0 platná od 20.4.2020

Příloha Metodiky č. 8 Kritéria hodnocení verze 2.0 platná od 20.4.2020

Všechny přílohy Metodiky.zip

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.02.2020

Poslední úprava: 13.05.2020, 11:24