Mezinárodní vztahy a EU

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II

Kategorie

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 10. října 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. listopadu 2018. Max. možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní podmínky jsou dostupné ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Center duševního zdraví II.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II byla ke dni 11.10.2018 změněna.
Změna byla provedena s ohledem na formální chybu v tabulce personálního zajištění v čl. 4) v kapitole VIII. na straně č. 15.
 
Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 26. října 2018 v budově Ministerstva, Registraci na Seminář prosím zasílejte na adresu petra.herlova@mzcr.cz (v kopii na cdz2@mzcr.cz).

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 10 2019 proběhla aktualizace Metodiky CDZ II a její přílohy č. 3. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

Přílohy:

Pozvánka na seminář

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II

Příloha č. 1 Metodiky – Formulář Žádost o poskytnutí dotace, včetně příloh

Příloha č. 2 Metodiky – Formulář Zpráva o zahájení pilotního provozu CDZ

Příloha č. 3 Metodiky – Formulář Zpráva o realizaci pilotního provozu CDZ, včetně Monitorovacího listu

Příloha č. 4 Metodiky – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 5a Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel sociální péče

Příloha č. 5b Metodiky – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace – poskytovatel zdravotní péče

Příloha č. 6 Metodiky – Základní principy péče poskytované v CDZ

Příloha č. 7 Metodiky – Pravidla veřejné podpory pro Program podpory Center duševního zdraví (CDZ)

Příloha č. 8. Metodiky – Oznámení o změnách

Příloha č. 9 Metodiky – Výklad k obsahu Smlouvy o spolupráci mezi Spolupracujícími subjekty v rámci CDZ

Příloha č. 10 Metodiky – Vzor povinného plakátu ve formátu A3

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 10.10.2018

Poslední úprava: 16.10.2019, 14:24