Mezinárodní vztahy a EU

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 31. ledna 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením (dále jen "FMT"), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 9. března 2020. Max. možná dotace pro jeden forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000,00 Kč. Podpořeny budou celkem dva forenzní multidisciplinární týmy. 

Zřízení FMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Cílem týmů je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. Tým bude v úzkém kontaktu i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 14.  února 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz.

Pilotní provoz FMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Důležitá informace pro žadatele – text Výzvy pro forenzní týmy byl upraven dne 4. 3. 2020

Dne 4. 3. 2020 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, která byla vyhlášena dne 31. 1. 2020 (dále jen Výzva). Jediná změna spočívá v prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci. 

Text Metodiky Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením byl rovněž uveden do souladu s Výzvou. Upraveno bylo následující: datum ukončení příjmu Žádostí 30. 4. 2020

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.01.2020

Poslední úprava: 04.03.2020, 14:12