Mezinárodní vztahy a EU

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu Podpory paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 21.1.2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu Podpory paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče v trvání 21 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 25.2.2019 Max. možná dotace pro jeden pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče je stanovena na 4 937 520 Kč.

Pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče bude hrazen z pilotního projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče.

Přílohy:

Výzva k předkládání žádostí

Metodika Programu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Příloha č. 1 – Nemocniční program paliativní péče - konziliární tým paliativní péče

Příloha č. 2 – Formulář Žádost o poskytnutí dotace (včetně přílohy Žádosti č. 3 Popis zajištění pilotního provozu a přílohy Žádosti č. 4  Jmenný seznam předpokládaných pracovníků pilotního provozu a přílohy Žádosti č. 5 Rozpočet pilotního provozu)

Příloha č. 3 – Vymezení hodnotících kritérií

Příloha č. 4 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 5 – Formulář Zpráva o zavedení a fungování paliativního programu a jeho vlivu na kvalitu a nákladovost paliativní péče (průběžná i závěrečná) (včetně přílohy Vyúčtování výdajů - Soupiska osobních výdajů)

Příloha č. 6 – Formulář Oznámení o změnách

Příloha č. 7 – Formulář Zpráva o běžném provozu paliativního programu v nemocnici

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.01.2019

Poslední úprava: 16.10.2019, 14:21