Mezinárodní vztahy a EU

Shrnutí vývoje vyjednání


O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. března 2017 Spojené království Velké Británie a Severního Irska oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU a z Evropského společenství pro atomovou energii, a to na základě článku 50 Smlouvy o EU. Tento článek stanovuje, že EU s vystupujícím státem sjedná dohodu o podmínkách vystoupení, včetně uspořádání vzájemných budoucích vztahů. Veškeré smlouvy EU a Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii se přestanou vztahovat na Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem stanoveným v dohodě, nebo nejpozději dva roky od oznámení záměru vystoupit, tj. dne 30. března 2019 00:00 hodin.

Vystoupením se Spojené království Velké Británie a Severního Irska formálně stane třetí zemí. V současnosti se vyjednávají podmínky o zvláštním postavení vůči členským státům EU, které by měly být stanoveny ve zmíněné dohodě či v navazujících dokumentech.

Samotná jednání o dohodě o vystoupení jsou strukturována do dvou fází. Jednání vede za EU jménem Evropské komise unijní vyjednavač Michel Barnier, a to na základě mandátu Evropské rady, respektive Rady EU. Cílem je nejprve nalézt shodu v nejzásadnějších otázkách spojených s vystoupením (zejména práva občanů, finanční vyrovnání, budoucnost irského ostrova). Teprve pak mají přijít na řadu další témata, včetně diskuse o rámci budoucích vztahů, a to s cílem vyhnout se přímému spojování neprovázaných témat ze strany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

První fáze vyjednávání o podmínkách vystoupení začala v červnu 2017. V prosinci téhož roku pak Evropská Rada rozhodla o tom, že bylo dosaženo dostatečného pokroku v první fázi a že se vyjednávání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska mohou přesunout do druhé fáze, tedy otevření otázky rámce budoucího vztahu, a to i přes to, že nebyly vyřešeny všechny otázky dohody o vystoupení.

V březnu 2018 byl představen první návrh dohody o vystoupení a pokyny Evropské rady k článku 50 směrem k budoucímu vztahu mezi EU a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, které byly s ohledem na nevyjasněnou pozici vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska relativně obecné. Politická shoda byla potvrzena nad částmi smlouvy, které se týkají občanských práv, finančního vyrovnání a existence přechodného období, které by pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byť by formálně bylo třetím státem, zaručilo ve valné většině oblastí postavení členského státu až do konce tohoto přechodného období, tj. do konce roku 2020. Zavedení přechodného období bude ale odsouhlaseno až uzavřením zmíněné dohody. 

Co se týče stanovení podoby budoucího vztahu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska dlouhodobě prosazuje dosažení širší obchodní spolupráce, než je pouze dohoda o volném obchodu, která je doprovázena striktním rámcem pro zachování rovných podmínek na trhu. Rozpory nastávají také v oblasti ochrany dat a finančních služeb. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se snaží dále o vyjednání výhodného postavení na vnitřním trhu EU v oblasti zboží. Otázka budoucího vztahu je navázána také na vyřešení hraničního režimu mezi Irskou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Schválení dohody o vystoupení na podzim 2018 je klíčové proto, aby ratifikační proces mohl být ukončen do dne 29. března 2019. Bez dosažení dohody k tomuto datu se Spojené království Velké Británie a Severního Irska po vystoupení stane třetí zemí bez dalšího dojednaného vztahu, což je označováno jako tzv. hard brexit, no-deal nebo cliff-edge scénář, který je negativní jak pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tak pro EU-27. V současné době jsou řešeny především zbývající otázky dohody o vystoupení a zároveň je sjednávána podoba tzv. politické deklarace, která má text dohody doprovázet a položit základ pro budoucí vztahy.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.10.2018

Poslední úprava: 03.10.2018, 15:18