Projednávané předpisy

 

V této části uvádíme seznam legislativních návrhů předložených Evropskou komisí, které jsou aktuálně projednávány Radou a Evropským parlamentem. U každého předpisu naleznete jeho stručný obsah a odkaz na shrnutí dosavadního průběhu projednávání na úrovni jednotlivých institucí EU i s odkazy na příslušné dokumenty.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Návrh směrnice je cílen na maximální možnou ochranu pracovníků na úrovni EU a je tvořen širším balíčkem dokumentů Evropské komise v oblasti BOZP. První revize souboru karcinogenů a mutagenů se týká především příloh I a III směrnice 2004/37/ES. V rámci první revize Evropská komise navrhuje zavést limity pro expozici 13 chemickým činitelům.  Cílem návrhu je zlepšit ochranu zdraví zaměstnanců snížením jejich expozice karcinogenním chemickým činitelům při práci a poskytnout hospodářským subjektům větší srozumitelnost legislativy a rovnější podmínky. Evropský parlament prosazuje mj. princip předběžné opatrnosti a vznik závazku pro zavedení reprotoxických látek do revize směrnice.

Navrhovaná druhá revize souboru karcinogenů a mutagenů navazuje na první revizi. Druhou revizí se do přílohy III zavádí nová mezní hodnota expozice doplněná o tzv. „skin notation“ pro dalších pět karcinogenů. V příloze I se doplňuje ustanovení o práci, která zahrnuje vystavení olejům, které byly dříve používány ve spalovacích motorech, k mazání a chlazení pohyblivých částí motorů. V ČR bude mít změna směrnice 2004/37/ES dopad na novelu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Stav projednávání:

Návrh je přijímán řádným legislativním postupem, právním základem je čl. 153 odst. 2 SFEU. Co se týče první revize, Komise návrh na změnu směrnice 2004/37/ES předložila Radě EU a Evropského parlamentu dne 13. května 2016. Na jednání Rady EPSCO dne 17. června 2016 předložilo nizozemské předsednictví zprávu o pokroku v projednávání směrnice. Během slovenského předsednictví se k návrhu uskutečnila dvě jednání v rámci pracovní skupiny Rady pro sociální otázky, přičemž po druhém jednání byl rozeslán členským státům kompromisní návrh s cílem přijetí obecného přístupu na říjnovém zasedání Rady EPSCO (sociální část). Rada schválila k tomuto návrhu obecný přístup na svém zasedání dne 13. října 2016. Během maltského předsednictví se uskutečnilo jedno jednání na pracovní úrovni dne 15. března 2017 a čtyři neformální trialogy s Evropským parlamentem k tomuto návrhu (první trialog 30. března 2017, druhý trialog 4. května 2017, třetí trialog 17. května 2017 a čtvrtý trialog 28. června 2017). Výbor stálých zástupců na svém jednání dne 11. července 2017 potvrdil souhlas členských států s kompromisní verzí textu první revize souboru karcinogenů a mutagenů a návrh byl přijat.

Návrh na změnu směrnice 2004/37/ES, resp. druhá revize souboru karcinogenů a mutagenů, byla vydána 10. ledna 2017. Během maltského předsednictví se uskutečnila čtyři projednávání tohoto návrhu na pracovní úrovni v rámci pracovní skupiny Rady pro sociální otázky. Na Výboru stálých zástupců byl 15. června 2017 projednán kompromisní text návrhu. Rada EPSCO (sociální část) schválila k tomuto návrhu obecný přístup na svém zasedání dne 15. června 2017. Další kroky v procesu přijímání návrhu budou následovat na podzim roku 2017, kdy budou zahájeny neformální trialogy.

1. revize

2. revize

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi, a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky  

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi, a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, předložila EK dne 11. září 2014 v rámci revize veterinární legislativy, společně s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích a s návrhem nařízení o medikovaných krmivech.

Revize veterinární legislativy zahrnuje zrušení stávající směrnice 2001/82/ES a její nahrazení nařízením, což s sebou nese i nutnost revidovat předpisy týkající se humánních léčivých přípravků tam, kde se zároveň dotýkají i veterinární oblasti. Veterinární léčivé přípravky mají být vyňaty z působnosti nařízení č. 726/2004, v důsledku čehož je nutno změnit i stávající nařízení č. 726/2004, zejména pokud jde o ustanovení o udělování a udržování registrace veterinárních léčivých přípravků a odkazy na směrnici 2001/82/ES.

ČR si je vědoma nutnosti úpravy odkazů na stávající právní předpisy a považuje návrh především za technickou úpravu a očekává, že změny nařízení č. 726/2004 budou reflektovat konečné znění veterinárního nařízení poté, co bude dosaženo dohody na úrovni Evropského parlamentu a Rady. ČR si je též vědoma nutnosti upravit nařízení 726/2004 v souladu s novými komitologickými procedurami, které vzešly z Lisabonské smlouvy. ČR se domnívá, že je třeba zvážit v jednotlivých případech, zda je vhodnější forma delegovaných či prováděcích aktů, a jakým způsobem by měla být pravomoc vydávat tyto akty na Evropskou komisi přenesena.

Stav projednávání:

Projednávání návrhu bylo započato v lednu 2016 na pracovní skupině Rady pro léčiva a zdravotnické prostředky a dále proběhla ještě pět dalších jednání pod slovenským předsednictvím v Radě, které se snažilo projednávat tento návrh paralelně s návrhem veterinárního nařízení, aby nedošlo k opakování, překrývání nebo právnímu vakuu mezi oběma texty. Za maltského předsednictví se žádné jednání nekonalo, neboť se vyčkávalo na dosažení pokroku ve vyjednávání návrhu nařízení o veterinárních léčivech. U stávajícího estonského předsednictví se plánuje aktivnější projednávání daného předpisu. Komise na neformálním jednání ministrů zdravotnictví členských států EU, které se konalo 20 – 21.července 2017 v Tallinu, již vyzvala jednotlivé členské státy k rychlejšímu projednání nařízení.

Stav projednávání naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.04.2014

Poslední úprava: 08.09.2017, 9:49