Mezinárodní vztahy a EU

2014 – 2020 Pro projekty PO MZd

Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví (PO MZd) realizují velké množství projektů v rámci jednotlivých operačních programů (zejména Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Ministerstvo zdravotnictví (konkrétně odbor evropských fondů a investičního rozvoje) sehrává roli poskytovatele dotace pro jím zřizované organizace, neboť dle stávajícího právního prostředí nemůže jiné ministerstvo vydat příspěvkové organizaci MZd Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje financování jednotlivých projektů buď zálohovým způsobem, nebo přímo proplácením na základě konkrétního účetního dokladu.

To, jak má PO MZd postupovat vůči svému zřizovateli je určeno Příkazem ministra č. 12/2017 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie (viz příloha č.1).

Bližší návod a doporučení pak obsahuje dokument Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty ESIF (viz příloha č. 2).

Dne 20.9.2018 se konalo první kolo semináře pro PO MZd „Školení pracovníků přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví“, které je realizováno v rámci projektu „Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost. Další semináře se uskuteční dne 10. října 2018 (opět v budově Ministerstva zdravotnictví), dne 7. listopadu v Brně (Hotel eFi, Bratislavská 52) a dne 14. listopadu v Olomouci (Hotel Flora, Krapkova 439/34).

Příloha č. 1: Příkaz ministra č. 12/2017 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie

Příloha č. 2: Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty ESIF

Příloha č. 3: Prezentace ze semináře pro PO MZd

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.10.2018

Poslední úprava: 04.10.2018, 11:12