Mezinárodní vztahy a EU

Dopady Brexitu na oblast biocidních přípravků

 

Informace k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska z Evropské Unie týkající se podmínek dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky

Na základě žádosti Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska ze dne 29. března 2017 v  souladu s článkem 50 Smlouvy o fungování Evropské unie, Spojené království Velké Británie a Spojeného Irska přestane být členem EU ke dni 30. března 2019. Za předpokladu, že nebude uzavřena dohoda o vzájemných budoucích vztazích, platí, že Spojené království Velké Británie a Spojeného Irska již nemůže být nadále považováno za členský stát EU. Důsledkem této skutečnosti pak  příslušné orgány Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska nemohou již nadále plnit své povinnosti v souladu s přímo použitelným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU); č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Subjekty usídlené na území Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska vystupující jako držitelé povolení, žadatelé, popř. oznamovatelé, nemohou počínaje dne 30. března 2019 nadále jednat vůči  Ministerstvu zdravotnictví České republiky jako účastníci řízení.

Obecné informace k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska z EU v kontextu dodávání biocidních přípravků na trh jsou také k dispozici na stránkách Evropské agentury pro chemické látky:

https://echa.europa.eu/cs/uk-withdrawal-from-the-eu.

Informace k Brexitu z konference "Biocides Day 2018" konané 24.10.2018 v Helsinkách:

  • Klaus Berend, Evropská Komise; Prezentace "Impact of Brexit" dostupná zde
  • Andreas Herdina, Evropská agentura pro chemické látky; Prezentace "Impact of Brexit" dostupná zde

 

Informace k dodávání biocidních přípravků na trh v rámci přechodného období (v souladu s článkem 89, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, resp. §13 odstavcem 1 a §14 zákona č. 324/2016 Sb.)

Biocidní přípravky oznámené osobou usídlenou na území Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska nebude možné dodávat na trh na území České republiky ode dne 30. března 2019. Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje všem subjektům, které takové přípravky dodávají na trh na území České republiky (např. distributory), aby kontaktovali své obchodní partnery a upozornili je na nezbytnost převedení oznámení na jinou osobu usídlenou na území některého z členských států EU-27 před dnem 30. března 2019.

Oznámení je možné převést v registru CHLAP mezi dvěma existujícími uživatelskými účty. V náhledu na podané oznámení je k dispozici funkce „Převod oznámení“.

Další možností je podání nového oznámení např. samotným distributorem, je však nezbytné mít na paměti, že k podání oznámení musí oznamovatel disponovat úplným složením biocidního přípravku a přístupem ke všem nezbytným informacím a dokumentům (např. protokoly o stanovení účinnosti, souhlas s využitím testů účinnosti, pokud jsou vystaveny ve prospěch osoby jiné, než je oznamovatel).

Užitečné odkazy:

Registr chemických látek a prostředků

http://ozn.mzcr.cz

 

Informace k platným povolením, jejichž držitelem je osoba usídlená na území Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska

Vydaná povolení k dodávání na trh na území České republiky ve prospěch osob usídlených na území Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska pozbydou platnosti ke dni 30. března 2019, pokud nebude dohodnuto jinak. Ministerstvo zdravotnictví České republiky v zájmu zachování dostatečné chemické diverzity a dostupnosti biocidních přípravků na trhu doporučuje všem držitelům dotčených povolení, aby provedli jejich převod na jinou osobu usídlenou v některém členském státě EU-27. Pro převod povolení je nezbytné podat žádost o převod povolení (typ žádosti NA-TRS) prostřednictvím registru pro biocidní přípravky se zkratkou R4BP.

Žádost je v souladu se zákonem o správních poplatcích zpoplatněna částkou 300 Kč a vyřízení podané žádosti by nemělo přesáhnout 30 dní. S ohledem předpokládaného nárůstu požadavků, které budou realizovány v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska z EU, Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje provést převod platných povolení před koncem roku 2018, aby nedošlo ke skončení platnosti povolení a následné nemožnosti dodávat takové přípravky na trh na území České republiky.

Užitečné odkazy:

Formuláře žádostí (převod se podává na formuláři NA-ADC) https://echa.europa.eu/cs/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents

Registr pro biocidní přípravky (R4BP)

https://echa.europa.eu/cs/support/dossier-submission-tools/r4bp

Návod pro podávání žádostí přes Registr pro biocidní přípravky https://echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_06_national_authorisation_en.pdf/bc9ad1fd-75e9-4eef-b686-0bb90e83e1e9

 

Informace k žádostem o vnitrostátní povolení

Žádosti o vnitrostátní povolení (první povolení, vzájemné uznání), kde je žadatelem osoba usídlená na území Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska musí včas zajistit převod žádosti na jinou osobu usídlenou ve Spojeném království Velké Británie a Spojeného Irska. V případě žádosti o první povolení v souladu s článkem 29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, musí žadatel nalézt nový referenční členský stát, který vyhodnocení žádosti dokončí.

Převod žádostí na jiný členský stát a změnu osoby žadatele bude možné po implementaci nových funkcí v Registru pro biocidní přípravky. Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje žadatelům pravidelně sledovat stránky Evropské agentury pro chemické látky, zejména aktuality týkající se aktualizace Registru pro biocidní přípravky.

Převod žádostí je možné konzultovat s oddělením chemických látek a biocidních přípravků na e-mailové adrese biocidy@mzcr.cz.

Aktualita 25.10.2018: Evropská agentura pro chemické látky provedla aktualizaci registru pro biocidní přípravky. Nově je možné provádět některé změny související s Brexitem. Více zde.

 

Informace k zjednodušenému postupu povolování

Biocidní přípravky dodávané na trh na území České republiky na základě oznámení podle čl. 27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU); č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání v případě, že první povolení bylo vydáno referenčním členským státem Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska, přestanou být platná ke dni 30. března 2019. Nařízení o biocidech neumožňuje převod prvního povolení do jiného členského státu, a proto je nezbytné, aby držitel povolení podal opakovanou žádost o povolení podle čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání v jiném členském státě EU-27 a následně podal nová oznámení podle čl. 27 stejného nařízení do ostatních členských států.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyzývá všechny účastníky na trhu dodávající na trh na území České republiky přípravky na základě čl. 27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, kde první povolení bylo vydáno příslušnými orgány Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska, aby kontaktovali své obchodní partnery a ověřili, zda byly učiněny výše uvedené úkony.

 

Informace k hodnoceným účinným látkám, pro které je Spojené království Velké Británie a Spojeného Irska státem zpravodajem

Na základě dohody mezi zástupci členských států a Evropské komise dojde k relokaci všech účinných látek, pro které je státem zpravodajem Spojené království Velké Británie a Spojeného Irska, do jiných členských států EU-27.

Výše uvedené rozhodnutí bude provedeno nařízením Evropské komise, kterým se změní Nařízení Evropské komise č. (EU) č. 1062/2014. Relokací účinných látek nedojde k situaci, že by některé účinné látky nebylo možné používat v biocidních přípravcích po dni 30. března 2019.

Užitečné odkazy:

Návrh nařízení Evropské komise:

https://circabc.europa.eu/w/browse/08e7bf2c-d040-4a20-a687-ee929cc316ad

https://circabc.europa.eu/w/browse/26fa94e4-962e-4b07-a03b-b9613e8b7e34

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.10.2018

Poslední úprava: 25.10.2018, 15:47