Odborník | Zdravotník

Programy reprodukce majetku 2011 - 2016

V této části je uvedena „Schválená dokumentace programů na roky 2011 - 2016“, ve které jsou specifikovány „Cíle výdajového titulu“, „Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu“ a „Bilance potřeb a zdrojů výdajového titulu“. Prostřednictvím informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu a Evidenčního dotačního systému je, v souladu s § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), financováno pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Ve složce „Archiv Programové financování 2003-2010“ najdete v souboru označeném Dokument_235_990.doc (poslední trojčíslí je číslo programu) Specifikaci věcných cílů programu, Obsah a kritéria hodnocení žádosti o poskytnutí dotací na akce zabezpečující realizaci cílů programu a Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu.  

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.03.2011

Poslední úprava: 07.10.2014, 11:03