Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Přehled přístrojů

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Velké zobrazovací přístroje:

  • Rentgenové klasické (RTG) a počítačové tomografy (CT)
  • Magneticko-rezonanční (MRI)
  • Scintilační kamery a kombinované (Nukleární)

Srpen 2008

Přehled přístrojů

Cílem je popsat přiměřenost jednotlivých přístrojů k medicinskému účelu a specifikovat jaké parametry jsou potřeba pro určité výkony.

Přehled obsahuje jen často používané nákladnější přístroje (cena  ≥ 2 mil.Kč) potřebné pro poskytování běžné zdravotní péče zavedenými metodami. Není zahrnuto vybavení pro vědecké a výzkumné účely, ani přístroje ojedinělé a specifické.

Přehled představuje nezávaznou pomůcku, určenou hlavně ke sjednocení terminologie.

Seznam je aktuální  k době svého vzniku – srpen 2008.

RTG Zobrazovací přístroje

1.        C-ramena mobilní  základní

2.        C-ramena mobilní vyšší kategorie

3.        Skiagrafické stabilní

4.        Skiaskopicko-skiagrafický komplet

5.        Angiografické zařízení neurovaskulární

6.        Angiografické zařízení kardio

7.        Mamograf

8.        CT počítačový tomograf spirální, základní, do 16 řezů/otáčku

9.        CT počítačový tomograf spirální, střední třída, 16 až 64 řezů/otáčku

10.     CT počítačový tomograf spirální, vyšší třída, >64 řezů/ot., s více zářiči

Magneticko-rezonanční zobrazovací

11.     MRI skener do 0,5 T – otevřený systém, permanentní magnet

12.     MRI skener do 1,5 T – supravodivý, 0,5 – 1,5 T, celotělový

13.     MRI skener nad 1,5 T – supravodivý, celotělový

Nukleární medicina

14.     Scintilační gama kamera planární

15.     Scintilační kamera SPECT

16.     PET – positronová emisní tomografie

17.     PET/CT – kombinace PET s CT

18.     SPECT/CT – kombinace SPECT a CT

1.      C-ramena mobilní základní

Technická charakteristika:

Snadno přemistitelný skiaskopický přístroj obvykle i s možností skiagrafie, výkon generátoru do 3 kW, rentgenka s pevnou anodou, obrazový zesilovač 6“- 9“, TV řetězec – kamera s 1-2 monitory, paměť posledního obrazu, paměť pro 5 – 100 obrazů, větší paměť volitelně, komunikace se sítí vyjímečně a volitelně. Může také mít režimy pro snížení dávky (pulsní fluoroskopie). Pohyby ramene manuální. Krátkodobé použití je možné i v prostředí, které není vybavené radiačním stíněním.

Oblast použití:

Pro  výkony na operačních sálech, trauma jednotkách,  pro výkony ortopedické, traumatologické a pro všeobecnou chirurgii na úvodní úrovni („chirugické“ C-rameno). Vhodné pro jednotky intenzivné péče a pro intervenční výkony.

Rovněž postačí pro:

-   kontrolu zavedení zářičů při brachyterapii,

-   zavedení kardiostimulačních elekrod pro dočasnou i trvalou kardiostimulaci (pokud

umožňují delší skiaskopický režim v řádu desítek minut)

-   pomocné zařízení při intervenčních výkonech prováděných na CT

Meze použitelnosti:

Nestačí pro kardiovaskulární diagnostiku a chirurgii. Malý výkon nestačí pro zobrazení hlouběji             uložených cév.  Generátor a rentgenka nemohou produkovat serie impulsů potřebných pro     koronarografie. Na mezi je použití  pro gastroenterologické výkony.

2.      C-ramena mobilní vyšší kategorie

Technická charakteristika:

Větší, ale stále  přemistitelný skiaskopicko/skiagrafický přístroj. Výkon generátoru až několik desítek kW, rentgenka s pevnou anodou, ale s vyšší tepelnou kapacitou a odvodem tepla nebo s rotační anodou, generátor schopný produkovat rychlé výkonové impulsy pro cine zobrazení (až 15-25 pulsů/sec.), obrazový zesilovač 9“-12“ obvykle přepinatelný nebo plochý panelový detektor panel,  zobrazení na 2 monitorech, Režimy DSA, Roadmapping, postprocessing. Větší obrazové paměti v řádu tisíců snímků, paměťová smyčka. Výstupy pro export obrazů do sítě, záznamové zařízení jako součást přístroje. Pohyby ramene manuální, event. částečně motorizované.

Použití v nestíněném prostředí  (bez barytové omítky, olověných dveří) je na mezi a závisí na výkonu. Do 15 kW bývá tolerováno. Existují i omezeně mobilní přístroje s vyšším výkonem (65-80 kW) s pevným generátorem a C-ramenem na volném kabelu, pro které je stínění již nutné.

Oblast použití:

Kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, urologie. Vhodné pro universální angiografie, angiokardiografické, endovaskulární a neurovaskulární intervence (intervenční kardiologie - angioplastiky). Zavádění elektrod pro kardiostimulaci a dalších implantátů (stentgrafty). Některé přístroje mohou spolupracovat s navigačními chirurgickými systémy. Uplatňují se na operačních sálech, emergentních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, arytmologických a katetrizačních jednotkách.

Meze použitelnosti:

Moderní velká C-ramena se blíží svými parametry stabilním angiografický zařízením. Lze je používat  i pro diagnostické koronarografie, ale nemusí stačit pro celodenní intenzivní provoz. Vzhledem k mobilitě se uplatňují na víceúčelových operační sálech a pro invazivní kardiologii. Jsou praktickou reservou pro případy, kdy je akutně potřeba provést intervenční výkon (PTCA, zavedení stentu) a velké zařízení je využívano pro jiného pacienta, rovněž pro případy poruch stabilních angio zařízení.

3.      Skiagrafická stabilní zařízení

Technická charakteristika:

Zařízení pro snímkování ležících nebo stojících pacientů - se stolem nebo s vertigrafem. Rentgenka může být přemistitelná pro obě konfigurace nebo systém může mít dvě pevně instalované rentgenky a dva generátory.

a) Konvenční – filmová

Snímkování se provádí na standartní filmy v kazetách, následuje zpracování ve vyvolávacím automatu.

b) Digitální – CR nebo DR

Zařízení s nepřímou digitalizací (CR) místo filmového materiálu používá kazety s opakovatelně použitelnou paměťovou folií. Exponovaná kazeta  se vloží do čtecího zařízení (reader), které převede latentní obraz na elektrický signál v digitální formě.  Expozice stačí nižší, pacient je méně poškozován zářením, odpadá vyvolávací proces, manipulace s chemikáliemi, čekání na vyvolání snímků, odpadají náklady na filmy. Obrazy se přenáší elektronicky po síti a zobrazují na monitorech pracovních stanic. Archivace obrazů je elektronická. Trvalé zálohování se provádí na CD / DVD discích.

CR systém umožňuje využít stávající RTG vybavení a pořídit jen paměťové kazety a čtecí zařízení. Podkladem pro rozhodnutí je kalkulace nákladů na filmy.

Zařízení s přímou digitalizací (DR) má místo kazety plochý panelový detektor, který přímo vytváří obraz v digitální formě. Přenos obrazů a archivace jsou eletronické jako u CR. Vyšší počáteční náklady ( DR detektory, sít, pracovní stanice, elektronický archiv) se vrací v úsporách na filmy.

Pouze malá pracoviště s nízkým počtem vyšetření dnes uvažují o pořízení konvenčního filmového zařízení. Nemocnice a větší ambulantních zařízení  budují nová zařízení digitální (CR nebo DR) anebo digitalizují svá původní zařízení.

Oblast použití:

Veškerá klasická radiologie. Rentgenologie dutiny hrudní, oblasti břišní a pánevní, neuroradiologie       (mozek, páteř, hlava a krk), muskuloskeletární radiologie.

Skiagrafické pracoviště bývá základní složkou všech léčebných zdravotnických zařízení, která provádí    diagnostiku. DR umožňuje nejvyšší prostupnost pacientů.

Meze použitelnosti:

Základní skiagrafické zařízení umožňuje pouze jednotlivé snímky.

Poznámka:

V seznamu přístrojů nejsou uvedeny mobilní skiagrafické přístroje, které lze pořídit za ceny okolo 0,5 mil.Kč. Při přechodu zdravotnického zařízení na digitální systém stačí pořídit CR kazety také pro      mobilní přístroje a využívat stejné čtecí zařízení.

4.      Skiaskopicko-skiagrafický komplet

Technická charakteristika:

Rentgenová část zařízení je podobná jako u zařízení výše popsaného, navíc je zobrazovací část s obrazovým zesilovačem a kamerou nebo s plochým detektorem a zobrazovacím monitorem. Moderní DR systémy poskytují obraz přímo (nepotřebují obrazový zesilovač a kameru). Systém může být uspořádán také jako sklopná stěna s plynulým nastavením pozice pacienta od ležícího do stojícího, což je potřebé pro gastrointestinální vyšetření.

Oblast použití:

Stejná jako pro výše uvedené zařízení skiagrafické a navíc pro intervenční výkony, které vyžadují vizualizaci při provádění. Zejména výkony gastroenterologické, ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie), fundoplikace apod. Rovněž bronchoskopie a urologické intervenční výkony. Základní vaskulární výkony jsou možné v omezené míře, pokud není k dispozici lepší zařízení.

Meze použitelnosti:

Zařízení obvykle nejsou vybavená pro sledování rychle se pohybujících struktur. Nejsou vhodná pro výkony kardiologické.

5.      Angiografické zařízení neurovaskulární

Technická charakteristika:

Velké stabilní zařízení, s výkonem generátoru 80-100 kW, rentgenka s rotační anodou a dostatečnou tepelnou kapcitou pro nepřerušovaný provoz. Motorický pohyb ramene s rentgenkou a obrazovým detektorem ve všech 3 osách. Velký obrazový zesilovač nebo plochý detektor 30-40 cm.  DSA (digitální subtrakční angiografie) pro zobrazení cév při nízkých snímkovacích fekvencích okolo 4 až 7,5 snímků/sec., roadmapping. Systémy pro snižování dávky záření, automatické nastavování expozice, monitorace a záznam dávky.  Paměti pro uložení nejméně několika tisíc snímků, postprocessing. Rotační angiografie  s postprocessingem (2D, 3D, dual volume). Rychlý pohyb ramene umožňuje režim dyna-CT (možnost získaní CT obrazů z rotačního vyšetření).

Záznamové zařízení a výstupy pro přenos obrazů do sítě. Pacientský stůl s motorickými pohyby, antikolizní systém. K zařízení bývá obvykle připojená  pracovní stanice pro další zpracování, vyhodnocení a  uložení obrazů.

Pro většinu aplikací stačí jednoprojekční zařízení. Moderní zařízení mohou rychle změnit zobrazovací rovinu.

Podmínkou pro provoz je odstíněný sál (s barytovou omítkou, olověným plechem na dveřích a se signalizací aktivovaného záření).

Oblast použití:

Celý rozsah diagnostických a intervenčních neurovaskulárních  angiografií – diagnoza, plánování chirurgického výkonu, provádění intervenčních procedur, sledování výsledků léčení. Přístroj je potřebný pro specializované neurocentrum (kde je také NCH, neurologie, ARO…)

Meze použitelnosti:

Při neurointervenčních výkonech jsou potřeba současně pohledy ve dvou vzájemně kolmých rovinách bez změny polohy ramen. Umožňuje to dvouprojekční angiografické zařízení.

6.      Angiografické zařízení kardio

Technická charakteristika:

Velké stabilní zařízení, s výkonem generátoru 80-100 kW, rentgenka s rotační anodou a dostatečnou tepelnou kapcitou pro nepřerušovaný provoz. Motorický pohyb ramene s rentgenkou a obrazovým detektorem ve všech 3 osách. Ve většině parametrů rentgenové části je zařízení podobné neurovaskuárnímu systému. Kardio angio mívá ale menší obrazový zesilovač nebo plochý detektor, obvykle do 20-22 cm. Generátor schopný produkovat krátké impulzy s vysokou energií o frekvenci 25-30 pulsů/sec. (u pediatrických aplikací až 50 pulsů/sec.) a akviziční systém schopný získané obrazy zaznamenat a uložit. Systémy pro snižování dávky záření, automatické nastavování expozice, monitorace a záznam dávky. Velké paměti s kapacitou až 100 000 obrazů. Pracovní stanice dnes jsou universální a vyhovují pro obě aplikace. S rentgenovým zařízení obvykle spolupracuje zařízení pro měření a záznam hemodynamických parametrů („cathlab“) anebo zařízení pro elektrofyziologické studie (EP). Další nutnou částí je vysokotlaký injektor pro nástřik kontrastních látek. Pro  všechny výkony u dospělých stačí jednoprojekční zařízení.

Oblast použití:

Celý rozsah diagnosticých a intervenčních kardiovaskulárních angiografií, včetně koronarografií pro předoperační diagnostiku pro kardiochirurgické výkony. Rovněž všechny výkony intervenční (invazivní) kardiologie.

Meze použitelnosti:

Pro diagnostiku u novorozenců a malých dětí je nutné provádět vyšetření s minimálními dávkami kontrastní látky, která ireversibilně poškozuje u dětí ledviny. Proto je potřeba dvouprojekční zařízení, které snímkuje současně ve dvou rovinách při jednom nástřiku kontrastní látky.

Poznámka:

U moderních zařízení s plochými detektory s vysokou rozlišovací schopností přestává být výrazný rozdíl mezi zařízeními pro neurovaskulární a kardio angiografie. Detektor 20 cm je považován za vhodný pro srdeční a periferní zobrazení, 30 cm detektor je  kompromisem pro kardiovaskulární, periferní a neurologické  procedury, největší 40 cm detektor je vhodný pro vaskulární a intervenční zobrazování.

7.      Mamograf

Technická charakteristika:

Specifické RTG zařízení pro screening na počínající rakovinu prsu. Je potřeba záření o delší vlnové délce než pro kosti. Mamograf je vybaven zařízením na umístění a definovaný přítlak prsu.  Pro mamografii je potřeba vyšší rozlišení než pro běžnou radiologii. Konvenční filmové mamografy tvoří většinu používaných přístrojů, ale přibývají digitální CR a DR systémy - viz výše bod 3. Specifické ploché detektory pro mamografii s menší velikost pixelů a s vyšší rozlišovací schopností dnes poskytují kvalitu snímků na úrovni špičkových filmových materiálů. Mamograf bývá doplněn zařízením pro stereotaktické zaměření léze a pro odběr bioptického vzorku. Některé filmové mamografy lze doplnit malým digitálním detektorem pro stereotaxi. Vyšší počáteční náklady na digitální mamograf se vrací v úsporách za filmové materiály. Vyšetření na DR mamografu je rychlejší => větší prostupnost pacientů.

Oblast použití:

Hlavní metoda pro preventivní vyšetřování (screening) rakoviny prsu.

Meze použitelnosti:

Přístroj je použitelný jen pro základní účel. Metoda je účinná, ale v 10-20% případů nemusí být počínající rakovina odhalena. Nádor může být kryt tkání s vysokou hustotou a existuje i forma bujení, která produkuje stín nerozlišitelný od normální tkáně.

8.      CT počítačový tomograf spirální, základní, do 16 řezů/otáčku

Technická charakteristika:

Všechny moderní CT přístroje skenují spirálově. Přístroj s více řadami detektorů skenuje současně více řezů (slices). Otáčka sestavy rentgenky a detektorů trvá okolo 1 sekundy. Minimální šíře řezu okolo 1 mm. Rychlost rekonstrukce okolo 6 snímků/sec. Stačí malý prostor, nižší cena.

Oblast použití:

Všobecná CT diagnostika, kde nejde o rychlost – mozek, páteř, kosti, základní vyšetření hrudníku, pánve. Vhodný pro menší nemocnice, kde stačí nižší počet vyšetření.

Meze použitelnosti:

Nestačí pro kvalitní diagnostiku v oblasti břicha a hrudníku a je nevhodný k zobrazení cév. Naprosto nestačí pro kardio vyšetření. CT angiografie lze dělat jen velmi omezeně. Obtížné provádět kombinovaná vyšetření, zejména s kontrastem.

9.      CT počítačový tomograf spirální, střední třída, 16 až 64 řezů/otáčku

Technická charakteristika:

Vyšší počet řad detektorů a vyšší rychlost otáčení (pod 1 sec., až 0,33 sec), rychlejší rekonstrukce => kvalitní a detailní snímky za kratší dobu.  Submilimetrové řezy. Větší rozsah aplikačního software.

Oblast použití:

CT skener této kategorie je optimální a postačující pro většinu nemocnic, až do úrovně universitních a největších.

Kardio: neinvazivní koronární analyza, měření stenoz, onkologie: přesné skenování pro staging tumorů a sledování, neurologie: komplexní neurologická vyšetření, poranění a ikty, rychlé vyhodnocení iktu, vaskulární: vaskulární studie velkého rozsahu. Kombinovaná vyšetření hrudníku a břicha, detekce akutních a chronických změn plicního parenchymu, detekce nemocí vzduchové cesty, CT angiografie pro detekci pulmonární embolie a disekce aorty. Vyšetření břicha pro zjištění rakoviny, ledvinových kamenů, apendicitidy, pankreatitidy, divertikulitidy, abdominálního aortálního aneurysma, střevní obstrukce. CT je také prvořadým nástrojem pro detekci poškození pevných orgánů po nehodách.

CT je vhdné pro zobrazení složitých fraktur, zejména okolo kloubů, poněvadž lze provádět rekonstrukce ve více potřebných rovinách.

CT také je použitelné pro zijšťování stupně osteoporozy, ale vhodnější je rentgenová kostní denzitometrie (DXA).

Meze použitelnosti:

Obecně platí, že CT je vhodné pro „tvrdé“ tkáně a MR pro tkáně „měkké“.

CT této kategorie může mít omezení při vyšetřování srdce, zvláště u pacientů s arytmiemi.

Zásadní nevýhodou všech CT je možnost poškození pacienta vysokou dávkou ionizujícího záření.

10.  CT počítačový tomograf spirální, vyšší třída, > 64 řezů/ot., s více zářiči

Technická charakteristika:

Vysoký počet současně snímajících řad detektorů (až 256) a vysoká rychlost otáčení umožnují snímat celý orgán jako je srdce a mozek za jednu otáčku. Přístroj se dvěmi rentgenkami získává celý řez za polovinu otáčky. Časové rozlišení umožňuje vyšetření srdce  i u pacientů s poruchami  srdečního rytmu a bez farmakologické přípravy. Řada výhod nových technologií je teprve prokazována. Přístroj s dvěma zdroji umožňuje rovněž  metodu „dual energy“, kde dochází k pořízení dvou sad dat při různých energiích a tím  mimo jiné např. k snadnějšímu oddělení příbuzných densit, např. kalcifikace v cévách atd.

Oblast použití:

Pro pracoviště s rozsáhlým kardio programem. Zobrazení dynamických procesů jako je průtok krve a funkce. Zobrazení koronárních arterií (srdeční CT angiografie),

Meze použitelnosti:

Dokonalejší zobrazení vyžaduje vysoké dávky záření.

MRI: větší kontrast mezi měkkými tkáněmi než CT, vhodné pro neurologické (mozek), muskuloskeletální, kardiovaskulární a onkologické zobrazování. Silnější mg. pole zvyšuje poměr signál/šum => větší rozlišení nebo rychlejší skenování. Vyšší síly pole ale vyžadují dražší magnety, náklady na údržbu a bezpečnostní rizika. MRI je neškodný,  na rozdíl od RTG a CT nepoužívá ionizující záření. MR je ale nepřímá metoda – snímá v intervalech po excitaci tkáně elektromagnetickým polem. Zobrazení rychle se pohybujících struktur je proto technicky náročnější. 
 

11.  MRI skener do 0,5 T

Technická charakteristika:

Otevřený magnet, obvykle permanentní.

Oblast použití:

Základní vyšetření (mozek, páteř, klouby), intervenční studie (lepší přístup), vhodný pro klaustrofobické pacienty.

Specifické použití – intraoperační skenování při neurochirurgických výkonech.

Meze použitelnosti:

Nelze MR angiografie, funkční MR a složitější výkony. Výkony trvají podstatně déle. Nízká prostupnost pacientů.

 

12.  MRI skener 0,5 T - 1,5 T

Technická charakteristika:

Kryogenní supravodivé magnety. Síla pole 1,5 T je dobrý kompromis cena/výkon pro všeobecné medicinské použití, síla pole 1,0 Tesla již prakticky vymizela z programu výrobců (oproti 1,5 T horší poměr výkon/cena)

Oblast použití:

MRI skener 1,5T je optimální a postačující pro většinu středních a velkých nemocnic, včetně universitních.

Veškeré MRI vyšetření, včetně MR angiografií, vyšetření srdce s kvantifikací toku, funkční studie mozku, perfuzní a difuzní sekvence (potřeba u akutníchn iktů), i spektroskopie (jen od 1 T).

Meze použitelnosti:

Limitace některých vyšetření je dána vybavením přístroje. Rychlejší a silnější gradienty (amplituda a strmost) jsou potřeba pro kvalitní vyšetření břicha, funkční studie mozku, MR angiografie a zejména kardio vyšetření.

Dobře vybavený 1,5 T stroj může poskytovat lepší možnosti než základní stroj 3 T.

13.  MRI skener nad 1,5 T

Technická charakteristika:

Kryogenní supravodivý magnet, dnes obvykle 3 T, velmi rychlé gradienty

Oblast použití:

3 T MRI je vhodný  jako druhý stroj na pracovišti, které již má 1 T - 1,5T MRI a má vědecko-výzkumné zaměření.

Je vhodný pro specializované výkony – funkční MR mozku (BOLD technika), vyšetření difúzního tenzoru, morfologické vyšetření mozkové kůry s vysokým rozlišením, celotělové MR angiografie, kardiovaskulární MR zobrazování - vyšetření myokardu z hlediska morfologie i funkce,  detekce metabolických abnormit (MR spektroskopie), aplikace pro epileptochirurgický program.

Meze použitelnosti:

Méně vhodný pro všeobecné vyšetřování. U některých orgánů při artefaktech poskytuje horší zobrazení než 1,5 T. Při zvyšování výkonnosti gradientního systému může docházet k přímé stimulaci nervů.

14.  Scintilační gama kamera planární

Technická charakteristika:

Scintilační kamera typicky s jedním detektorem bez možnosti snímání v režimu jednofotonové emisní tomografie (SPECT). Kamera sestává z gantry, detektoru různé velikosti dle způsobu použití, vyšetřovacího stolu a ovládací a vyhodnocovací jednotky.

Oblast použití:

Planární scintigrafická vyšetření v nefrologii, thyreologii, ortopedii a pod. Nejedná se o základní vybavení pracoviště, které je představováno scintilační kamerou SPECT, ale o vybavení doplňkové - vhodné pro větší pracoviště. Jedná-li se o specializovanou kameru, je spektrum použití omezeno podle účelu, ke kterému byla kamera konstruována (např. scintigrafie štítné žlázy).

Meze použitelnosti:

Není vhodná pro SPECT či pro snímání pozitronových zářičů.

15.  Scintilační kamera SPECT

Technická charakteristika:

Scintilační kamera typicky se dvěma detektory s možností snímání v režimu jednofotonové emisní tomografie (SPECT). Kamera sestává z gantry, otočných detektorů různé velikosti dle způsobu použití, vyšetřovacího stolu a ovládací a vyhodnocovací jednotky.

Oblast použití:

Široké spektrum tomografických scintigrafických vyšetření v onkologii, neurologii, kardiologii, ortopedii, při zobrazení zánětů apod. Jedná se o základní a univerzální vybavení pracoviště - vhodné pro všechna pracoviště, včetně nejmenších, neboť lze využít i pro celé spektrum použití planární scintilační kamery. Jedná-li se o specializovanou kameru, je spektrum použití omezeno podle účelu, ke kterému byla kamera konstruována (např. SPECT myokardu).

Meze použitelnosti:

Není vhodná pro koincidenční snímání pozitronových zářičů - a to ani s příslušným technickým rozšířením.

16.  PET – pozitronová emisní tomografie

Technická charakteristika:

Specializovaná scintilační kamera s anulárním detektorem optimalizovaná pro koincidenční snímání anihilačního záření pozitronových zářičů s možností transmisní korekce absorpce a rozptylu. Součástí sestavy je vyšetřovací stůl, ovládací a vyhodnocovací jednotka.

Oblast použití:

Zobrazení nádorů a zánětů, neurologie a kardiologie.

Meze použitelnosti:

Nelze použít pro jiné, než pozitronové zářiče.

Používaná radiofarmaka mají velmi krátké poločasy rozpadu, jejich použitelnost je časově omezena, a jsou proto velmi nákladná. Větší centra s více PET skenery umožňují jejich efektivnější využití.

 

17.  PET/CT – kombinace PET s CT

Technická charakteristika:

Specializovaná scintilační kamera s anulárním detektorem optimalizovaná pro koincidenční snímání anihilačního záření pozitronových zářičů s možností transmisní korekce absorpce a rozptylu. Součástí sestavy je víceřadéspirální CT, vyšetřovací stůl, ovládací a několik vyhodnocovacích jednotek. Zatímco scintilační kamera získává informaci o funkčních změnách ve  vyšetřované oblasti, CT obstarává informaci o anatomických poměrech.

Oblast použití:

Zobrazení nádorů a zánětů, okrajově neurologie a kardiologie.

Meze použitelnosti:

Nelze použít pro jiné, než pozitronové zářiče.

Používaná radiofarmaka mají velmi krátké poločasy rozpadu, jejich použitelnost je časově omezena, a jsou proto velmi nákladná. Větší centra s více PET/CT skenery umožňují jejich efektivnější využití.

 

18.  SPECT/CT – kombinace  SPECT s CT

Technická charakteristika:

Scintilační kamera typicky se dvěma detektory s možností snímání v režimu jednofotonové emisní tomografie (SPECT). Součástí sestavy je CT, vyšetřovací stůl a ovládací a vyhodnocovací jednotka. Scintilační kamera získává informaci o funkčních změnách ve  vyšetřované oblasti, CT obstarává informaci o anatomických poměrech. Charakteristika CT závisí na plánovaném způsobu využití na pracovišti - od jednoúčelového CT pouze pro potřeby korekce absorpce až po mnohořadé spirální systémy schopné v indikovaných případech naráz provádět plnohodnotná CT i SPECT vyšetření či v případě potřeby fungovat jako záložní CT nemocnice.

Oblast použití:
Široké spektrum tomografických scintigrafických vyšetření v onkologii, neurologii, kardiologii, ortopedii, při zobrazení zánětů apod. Jedná se o univerzální vybavení pracoviště.

Meze použitelnosti:
Není vhodná pro koincidenční snímání pozitronových zářičů - a to ani s příslušným technickým rozšířením.

Praha, srpen 2008

Vypracoval: Ing. Vladimír Bičík, CSc.
Odbor přímo řízených organizací
e-mail: vladimir.bicik@mzcr.cz

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.08.2008

Poslední úprava: 06.04.2010, 15:58