Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Povinnosti akreditovaného zařízení

 

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví dodržovat povinnosti, které je jsou stanoveny v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

 

Akreditované zařízení má povinnost v rámci udělené / prodloužené akreditace:

  • Předkládat roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání. Zpráva se zasílá Ministerstvu zdravotnictví, oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku, viz. přílohy.

 

  • Oznámit ministerstvu změnu v personálním zabezpečení. S účinností od 1. 1. 2014 Ministerstvo zdravotnictví nepotvrzuje schválení změny, pouze informaci o změně personálního zabezpečení zakládá do spisové dokumentace. Za personální zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání odpovídá ODBORNÝ GARANT. Ministerstvo zdravotnictví bude reagovat jen v případě, že se bude jednat o personální změnu ODBORNÉHO GARANTA. Akreditované zařízení provede oznámení změny (personálního zabezpečení / odborného garanta) na základě zaslaného řádně vyplněného formuláře, viz přílohy, ke kterým dále přiloží všechny požadované doklady o vzdělání nového lektora / školitele nebo odborného garanta.

 

  • Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd., a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.03.2014

Poslední úprava: 04.05.2015, 11:20