Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Podle „úhradové vyhlášky“ zdravotní pojišťovny navýší úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče


Podle „úhradové vyhlášky“ zdravotní pojišťovny navýší úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče

V roce 2009 byla ve 2. pololetí vyplácena zdravotnickým zařízením bonifikace na zvýšení kvality ošetřovatelské péče” na základě dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví a všemi zdravotními pojišťovnami.
Pro rok 2010 byla vydána vyhláška č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče. Podle této vyhlášky zdravotní pojišťovny navýší úhradu v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče.
Zdravotnickému zařízení, které přesahuje požadavky na personální vybavení stanovené seznamem výkonů, bude zdravotní pojišťovnou poskytnuta částka ve výši dané ustanovením uvedeným v části D přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky.
Jde o navýšení odpovídající přepočtenému počtu všeobecných sester a porodních asistentek vynásobeného částkou 30.000 Kč a dále koeficientem podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji, v němž zdravotnické zařízení sídlí, na celkovém počtu pojištěnců v tomto kraji. Hodnoty těchto koeficientů jsou rovněž uvedeny v části D přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky.
Z výše uvedeného vyplývá, že postup je obdobný jako v roce 2009, jen částka, která se nezapočítává do celkové úhrady daného zdravotnického zařízení, se vypočítává přes jiný koeficient. Jednotlivé zdravotní pojišťovny se na úhradě tohoto navýšení podílejí podle počtu pojištěnců v daném kraji, kde zdravotnické zařízení sídlí. Princip, že zdravotnické zařízení obdrží v souhrnu od všech zdravotních pojišťoven na každou všeobecnou sestru  a porodní asistentku pracující na plný úvazek částku 2.500 Kč na měsíc, zůstává zachován.
V případě lůžkových zdravotnických zařízení tato vyhláška garantuje, že pokud poskytovatel splní personální vybavení, zdravotní pojišťovny poskytnou navýšení úhrady dle shora uvedených principů.
Povinnost poskytnout toto navýšení pro ostatní segmenty z této vyhlášky sice nevyplývá, ale například ambulantním specialistům byla navýšena hodnota bodu o 0,02 Kč a v případě zdravotnické záchranné služby budou zdravotní pojišťovny nově hradit výkon 06713 až do návratu na základnu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.02.2010

Poslední úprava: 06.04.2010, 13:12