Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Metodický pokyn pro uznávání a prokazování specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona č. 95/2004 Sb.

 

K zajištění jednotného postupu pro uznávání a prokazovaní specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) a za účelem odstranění výkladových nejasností, které by se mohly v praxi vyskytnout, vydává Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) tento metodický pokyn.

 
 
Článek 1
 
Podle tohoto metodického pokynu postupují zejména správní úřady (krajské úřady), zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb.
 
 
Článek 2
 
Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře získání specializované způsobilosti. Podle tohoto ustanovení dále platí, že podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné anebo jako odborného zástupce poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, je získání specializované způsobilosti.
 
 
 
Článek 3
 
Specializovaná způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se získává a prokazuje následovně:
 1. lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který úspěšně ukončí specializační vzdělávání atestační zkouškou podle § 19-21 zákona č. 95/2004 Sb., se prokazuje diplomem o specializaci a získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti v příslušném specializačním oboru (§ 5 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.), který vydává ministerstvo
 
 1. lékař, který získal specializaci v základním oboru II. stupně, se prokazuje diplomem o specializaci v základním oboru II. stupně podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví (dále jen „vyhláška č. 77/1981 Sb.)) nebo osvědčením o specializované způsobilosti vydaným ministerstvem (§ 44 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.),  
 2. lékař, který získal nástavbovou specializaci, se prokazuje diplomem o specializaci v nástavbovém oboru podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti vydaným ministerstvem (§ 44 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.),
 3. lékař, který získal specializaci v oboru všeobecné lékařství I. stupně, se prokazuje diplomem o specializaci v oboru všeobecné lékařství I. stupně podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti vydaným ministerstvem  (§ 44 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.),
 4. lékař v oboru urgentní medicína, který v tomto oboru před 2.4.2004 získal diplom Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, se prokazuje osvědčením o specializované způsobilosti, které vydává ministerstvo (Čl. II bod 4 zákona č. 346/2011 Sb.),
 5. lékař, který získal specializaci v základním oboru I. st. a ke dni nabytí účinnosti (tj. k 29.11.2011) zákona vykonával nejméně 5 z posledních 7 let povolání lékaře v oboru posudkové lékařství, se prokazuje osvědčením o získané zvláštní odborné způsobilosti, které vydává ministerstvo (Čl. II bod 5 zákona č. 346/2011 Sb.),
 
 1. lékař, který získal specializaci I. stupně v základním oboru, s výjimkou všeobecného lékařství I. st., a do 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb. tj. do 2. 4.2009 si doplnil chybějící část odborné praxe stanovené příslušným vzdělávacím programem, se prokazuje rozhodnutím o specializované způsobilosti, které vydává ministerstvo (§ 44 odst. 1 věta prvá až pátá zákona č. 95/2004 Sb.),
 2. lékař, který získal specializaci I. stupně v základním oboru, s výjimkou všeobecného lékařství I. st., a získal osvědčení České lékařské komory (dále jen „ČLK“) do 17. 4. 2004 k výkonu soukromé lékařské praxe ve stejném oboru a nejméně 5 z posledních 6 let (k datu účinnosti zákona, tj. k 2.4.2004) nepřetržitě vykonával zdravotnické povolání lékaře, se prokazuje rozhodnutím o specializované způsobilosti, které vydává ministerstvo (§ 44 odst. 1 věta šestá zákona č. 95/2004 Sb.),
 3. lékař v jiném oboru specializace, který získal specializaci I. stupně v základním oboru, získal osvědčení ČLK v tomto jiném oboru vydané do 17.4.2004 a dlouhodobě vykonává povolání lékaře v jiném oboru specializace (12 z posledních 15 let ke dni účinnosti zákona, tj. k 29.11.2011), se prokazuje rozhodnutím o přiznání specializované způsobilosti v tomto jiném oboru, které vydává ministerstvo (Čl. II bod 6 zákona č. 346/2011 Sb.).
 
 1. zubní lékař, který získal specializaci v oboru čelistní ortopedie, se prokazuje diplomem o specializaci v nástavbovém oboru čelistní ortopedie podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti v oboru ortodoncie, které vydává ministerstvo (§ 44 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.),
 2. zubní lékař, který získal specializaci v oboru stomatologická chirurgie, se prokazuje diplomem o specializaci v nástavbovém oboru stomatologická chirurgie podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti v oboru orální a maxilofaciální chirurgie, které vydává ministerstvo (§ 44 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.),
 3. zubní lékař, který před 1. červencem 2004 získal specializaci II. stupně v základním oboru stomatologie a ke dni nabytí účinnosti zákona (tj. k 29.11.2011) pracuje na pracovišti kliniky fakultní nemocnice v České republice, se prokazuje osvědčením o specializované způsobilosti v oboru klinická stomatologie, které vydává ministerstvo (Čl. II bod 7 zákona č. 346/2011 Sb.),
 
 1. farmaceut, který absolvoval doplňující odbornou praxi podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení, se prokazuje osvědčením o specializované způsobilosti, které vydává ministerstvo (§ 11 zákona č. 95/2004 Sb.)
 2. farmaceut, který získal specializaci I. stupně, resp. II. stupně nebo nástavbovou specializaci (s výjimkou farmaceutů uvedených v písm. o), p),q) a r) ), se prokazuje osvědčením o specializované způsobilosti, které vydává ministerstvo (§ 44 odst. 7 písm. e) f) g) h) i) zákona č. 95/2004 Sb.),
 3. farmaceut, který získal specializaci I. stupně v základním oboru farmaceutická technologie, se prokazuje diplomem o atestaci I. stupně v oboru farmaceutická technologie podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti v oboru farmaceutická technologie (§ 44 odst. 7 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.),
 4. farmaceut, který získal specializaci I. stupně v základním oboru lékárenství, se prokazuje diplomem o atestaci I. stupně v oboru lékárenství podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti v oboru veřejné lékárenství (§ 44 odst. 7 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.),
 5. farmaceut, který získal specializaci II. stupně v základním oboru lékárenství, se prokazuje diplomem o atestaci II. stupně v oboru lékárenství podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti v oboru nemocniční lékárenství (§ 44 odst. 7 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb.),
 6. farmaceut, který získal specializaci I. nebo II. stupně v základním oboru farmaceutická analytika, se prokazuje diplomem o atestaci I. nebo II. stupně v základním oboru farmaceutická analytika podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.) nebo osvědčením o specializované způsobilosti v oboru laboratorní a vyšetřovací metody (§ 44 odst. 7 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.).

   

Při prokazování specializované způsobilosti lékařů uvedených v písm. b) c) a d) postačí na krajských úřadech v souvislosti s oprávněním k poskytování zdravotních služeb, ve zdravotních pojišťovnách a u svého zaměstnavatele doklad vydaný podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.), tj. diplom o atestaci II. stupně, diplom o specializaci v nástavbovém oboru nebo diplom o atestaci I. stupně v oboru všeobecné lékařství.
 
Při prokazování odborné způsobilosti zubních lékařů postačí na krajských úřadech v souvislosti s oprávněním k poskytování zdravotních služeb, ve zdravotních pojišťovnách a u svého zaměstnavatele doklad o ukončení vysokoškolského studia.
Při prokazování specializované způsobilosti zubních lékařů uvedených v písm. j) a k) postačí na krajských úřadech v souvislosti s oprávněním k poskytování zdravotních služeb, ve zdravotních pojišťovnách a u svého zaměstnavatele doklad vydaný podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.), tj. diplom o specializaci v nástavbovém oboru.
 

Při prokazování specializované způsobilosti farmaceutů uvedených v písm. o) p), q) a r) postačí na krajských úřadech, ve zdravotních pojišťovnách a u svého zaměstnavatele doklad vydaný podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č. 77/1981 Sb.), tj. diplom o atestaci II. stupně v základním oboru lékárenství, diplom o atestaci I. stupně v základním oboru lékárenství, diplom o atestaci I. nebo II. stupně v základním oboru farmaceutická analytika nebo diplom o atestaci I. stupně v oboru farmaceutická technologie.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.03.2012

Poslední úprava: 26.04.2012, 14:54