Odborník | Zdravotník

Metoda poskytování energetických služeb – EPC u zdravotnických zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Metoda poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC – Energy Performance Contracting)

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 2012 č. 109 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Metodiku přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC a vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou.

Energetické služby se smluvně zaručenou úsporou (se zárukou) jsou zaměřeny na snižování provozních energetických nákladů v budovách, komplexech budov, provozních areálech. Metoda EPC je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb, ESCO (Energy Service Company). Umožňuje snížení energetických nákladů pomocí úsporných opatření. K dosažení provozních úspor (tj. snížení spotřeby energie) se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Potřebné investice poskytne dodavatel služeb ESCO a zákazník je postupně splácí až z dosahovaných úspor na provozních nákladech.

Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví mohou tuto metodu využít v rámci programů reprodukce majetku ev. č.  235V110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic, ev. č.  235V120 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické nemocnic ve státním vlastnictví a 235V130 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů. Do těchto programů reprodukce majetku byla zapracována možnost přijetí dodavatelského úvěru a Ministerstvo financí dokumentaci programů schválilo.

Zdravotnické zařízení, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, které nesplňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,  je povinno nechat si zpracovat energetický audit (§ 14 zákona č. 406/2000 Sb.).

Před rozhodnutím o realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC je nutné s odborem investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví uskutečnit pracovní jednání, na kterém budou zájemci o tuto metodu poskytnuty informace a požadavky správce programu, které bude nutné splnit, aby akce mohla být úsěšně realizována.

V dalším kroku musí příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví v souladu s  § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., předložit správci programu (odbor investičního rozvoje) investiční záměr stavební akce  a formuláře S 09 110 – S 09 160  a další podklady uvedené v dokumentu Obsah a kritéria hodnocení investičního záměru na akce zabezpečující realizaci cílů programu (http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/obsah-a-kriteria-hodnoceni-iz_2354_3.html). Současně předloží technickou a ekonomickou analýzu energetického hospodářství zpracovanou renomovanou odbornou firmou. Před vyhlášením zadávacího řízení na dodavatele energetických služeb musí mít účastník programu vyhotovenou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení.  V rámci programů reprodukce majetku lze financování projektu realizovat výhradně přímým vztahem zákazníka a firmou energetických služeb (viz Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC), který bude trvat po celou dobu realizace projektu včetně doby splácení finančních závazků. Financování projektu zajišťuje ESCO na své jméno a nese celé riziko neúspěchu projektu.

Výjimečně metodu EPC lze využít i u takových opatření, kdy celá investice nemůže být splacena výhradně z dosahovaných úspor. Například návratnost opatření stavebního charakteru (zateplování obvodového pláště budov, výměna oken a podobně) obvykle velmi významně přesahuje přijatelnou dobu trvání smluvního vztahu při uplatnění metody EPC. Proto pro financování takových opatření je možné použít sdružených investičních prostředků nebo kombinovaného financování. V tom případě připraví poskytovatel energetických služeb pro zákazníka takové řešení, aby byla co největší část investice splacena z úspor. Projekt EPC je projekt na klíč, který bere v úvahu všechny oblasti užití energie a obsahuje veškeré činnosti nutné k dosažení energetických úspor. Podmínkou využití kombinované metody splácení je, že v průběhu realizace a splácení bude příspěvková organizace vykazovat kladný hospodářský výsledek organizace.

Metodiku přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC a Vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou najdete na www stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/dokument105425.html).

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.04.2008

Poslední úprava: 09.12.2013, 10:47