Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Certifikovaný kurz

Certifikovaný kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví či vypracovaného vzdělávacího programu žadatelem na základě podmínek stanovených v § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. K přípravě vzdělávacího programu je k dispozici "Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu".

Certifikovaným kurzem zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Činnosti, ke kterým absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost, nesmí být činnostmi, které již absolvent umí z pregraduálního vzdělávání. Konkrétní náležitosti jsou dále stanoveny ve znění § 61 zákona č. 96/2004 Sb.

PRŮBĚH CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Průběh certifikovaného kurzu zajišťuje akreditované zařízení, které získalo akreditaci v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditované zařízení o úspěšném absolvování certifikované kurzu vydá certifikát o absolvování certifikovaného kurzu, a to na tiskopisu poskytnutém ministerstvem. Certifikát má platnost pro Českou republiku. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče.

TISKOPISY CERTIFIKÁTU A JEHO FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

Tiskopisy certifikátu obdrží akreditované zařízení automaticky po získání akreditace v elektronické podobě ve formátu pdf.. Akreditované zařízení je povinno vyplnit na příslušném formuláři tiskopisu certifikátu předepsané náležitosti. Dále je nezbytné zajistit tisk certifikátu na papír v kvalitě 100/gramáž.

Akreditované zařízení je povinno vést kopii vydaného certifikátu o absolvování certifikovaného kurzu.

PODPISY NA ZÁVĚREČNÉM CERTIFIKÁTU

Certifikát je podepisován statutárním zástupcem akreditovaného zařízení a odborným garantem certifikovaného kurzu. Je nutné uvádět pod parafou titul, jméno a příjmení statutárního zástupce akreditovaného zařízení a titul, jméno a příjmení odborného garanta certifikovaného kurzu. Certifikát akreditované zařízení opatří vlastním razítkem.

VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTU TISKOPISU CERTIFIKÁTU

Akreditované zařízení je povinno vést kopii vydaného certifikátu o absolvování certifikovaného kurzu. V případě ztráty certifikátu o absolvování certifikovaného kurzu je akreditované zařízení povinno vydat dotyčnému absolventovi „duplikát“. Postup pro vydávání duplikátu je následující:

Akreditované zařízení pořídí fotokopii vydaného certifikátu o absolvování certifikovaného kurzu, na kterou v horní části uvede „DUPLIKÁT“ na dolní čísti certifikátu bude uvedeno: „za správnost odpovídá“, jméno, příjmení, podpis a razítko oprávněné osoby. V případě, že nemá akreditované zařízení k dispozici kopii vydaného certifikátu o absolvování certifikovaného kurzu, vydá, alespoň potvrzení o absolvování certifikovaného kurzu.

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání nevydává duplikáty certifikátů.

VEDENÍ DOKUMENTACE CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních Metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd., a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento metodický pokyn naleznete v příloze.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Petra ROUŠALOVÁ

tajemnice akreditační komise

tel.: 224 972 553, e-mail: Petra.Rousalova@mzcr.cz

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.03.2014

Poslední úprava: 10.04.2018, 13:14