Odborník | Zdravotník

Autorizace profesních kvalifikací


V roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje každému, komu je aspoň 18 let a získal alespoň základy vzdělání, nebo je účastníkem rekvalifikace, aby si nechal ověřit a uznat své znalosti a dovednosti. Vůbec přitom nezáleží na tom, jak člověk své znalosti a dovednosti získal, mohl je získat praxí v oboru, samostudiem či např. absolvováním rekvalifikačního kurzu. Podstatou systému uznávání založeného na zákoně č. 179/2006 Sb. je tedy reálné ověření požadovaných kompetencí na základě standardizované zkoušky.

Toto ověření a uznání provádí tzv. autorizovaná osoba, která získala autorizaci pro některou z profesních kvalifikací (http://www.podpora.narodnikvalifikace.cz/autorizovaneosoby.html).

Pokud uchazeč úspěšně složí standardizovanou zkoušku, tzn. úspěšně prokáže, že má všechny znalosti a dovednosti, které jsou specifikovány v hodnoticím standardu profesní kvalifikace, je mu vystaveno osvědčení o získání profesní kvalifikace. Získání tohoto osvědčení pak zlepšuje pozici tohoto člověka na pracovním trh, neboť jasně dokazuje, že má všechny znalosti a dovednosti aktuálně vyžadované v rámci daného povolání na trhu práce a umožňuje každému zvýšit možnost získat zaměstnání.  

Klíčovým nástrojem naplnění zákona č. 179/2006 Sb. v praxi je Národní soustava kvalifikací (veřejně přístupný registr všech profesních kvalifikací uznávaných na území České republiky).

Hlavním východiskem pro strukturu NSK je na základě § 2 písm. c) Národní soustava povolání (dále jen „NSP“), jejíž tvorbu, aktualizaci a obsah ustanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. NSP vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který obsahuje především popis podrobných požadavků pro vykonávání konkrétní pracovní činnosti ve formě obecných a odborných kompetencí. Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce sektorových rad.

Autorizujícím orgánem oprávněným rozhodnout o žádosti je Ministerstvo zdravotnictví příslušné k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí; v případě sporu určuje příslušnost autorizujícího orgánu pro určité povolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ministerstvo zdravotnictví je autorizujícím orgánem pro tyto profesní kvalifikace:
manikérka a nehtová designérka, pedikérka, kosmetička, vizážistka, odborník na permanentní make-up, piercér, tatér, obsluha solária, výživový poradce a instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními.

Více informací o autorizacích a formuláře žádostí naleznete na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - ZDE.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.04.2015

Poslední úprava: 24.06.2020, 19:23