Odborník | Zdravotník

Akreditační komise

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

Stálými členy akreditační komise jsou jmenováni nejméně

  • 2 zástupci ministerstva;
  • 2 zástupci pověřené organizace;
  • 2. zástupci organizace zaměstnavatelů;
  • 1 zástupce každého zdravotnického povolání, které lze vykonávat bez odborného dohledu, a to na návrh profesního sdružení, které sdružuje nejvíce fyzických osob vykonávajících takové zdravotnické povolání;
  • 1 zástupce resortu, jehož poskytovatele zdravotních služeb se akreditační řízení týká.

Dalšími členy akreditační komise jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se týká akreditační řízení, a to minimálně 1 zástupce na návrh příslušného profesního sdružení.

Statut a jednací řád akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání spolu s přehledem stálých členů akreditační komise je k dispozici v níže uvedených přílohách.

 

Žádosti o udělení/prodloužení akreditace se předkládá jeden měsíc před zasedáním akreditační komise, podrobnosti viz níže. V termínech uvedený v tabulce musí být žádosti doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví.

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 96/2004 Sb. Pokud je žádost o prodloužení platnosti akreditace ministerstvu ve lhůtě podle věty první doručena, považuje se akreditované zařízení za akreditované až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti akreditace.

V případě nedodržení termínu odevzdání žádostí, viz. níže, budou žádosti předány do nadcházející akreditační komise!

 

UPOZORNĚNÍ! Ministerstvo zdravotnictví přesouvá červnový termín zasedání akreditační komise na 15. června 2020 (původní termín byl stanoven na 3. června 2020).

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE 2020

Zasedání akreditační komise 5. 2. 2020

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

2. 1. 2020

Zasedání akreditační komise 1. 4. 2020

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

2. 3. 2020

Zasedání akreditační komise 15. 6. 2020

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

22. 5. 2020

Zasedání akreditační komise 7. 10. 2020

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

1. 9. 2020

Zasedání akreditační komise 2. 12. 2020

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

2. 11. 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví jsou tajemnice akreditační komise:

Ing. Lenka Čermáková

tel.: 224 972 380, e-mail: Lenka.Cermakova@mzcr.cz

Mgr. Marcela Šrámková

tel.: 224 972 553, e-mail: Marcela.Sramkova@mzcr.cz

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.03.2014

Poslední úprava: 04.05.2020, 15:41