Odborník | Zdravotník

Uznávání kvalifikací

Uznávání kvalifikací pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.

Žádost podle § 34 se týká státních příslušníků České republiky a cizích státních příslušníků, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii. Odborná způsobilost se uznává na základě vykonané aprobační zkoušky, po prokázání zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání (ověřuje se v průběhu vykonání aprobační zkoušky).

Žádost podle § 35 se týká absolventů zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyku než českém. Tito absolventi mohou na území České republiky vykonávat povolání po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytném k výkonu zdravotnického povolání. Ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce provádí ministerstvo. Toto se nevyžaduje u studentů, kteří získali předcházející vzdělání v českém nebo slovenské jazyce.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.02.2008

Poslední úprava: 19.05.2020, 13:30