Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice na dobu neurčitou

 

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice podle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), je určeno lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali odbornou kvalifikaci v členském jiném státě EU nebo ve Švýcarské konfederaci a kteří mají zájem vykonávat zdravotnické povolání na území České republiky jako usazená osoba, tj. soustavně.

Od 1.5.2016 je v souvislosti s novelou zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, možné podat si 2 druhy žádostí podle § 28 zákona
č. 95/2004 Sb.

1. formulář žádosti (Žádost o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice) si podává ten, kdo není držitelem Evropského profesního průkazu (dále jen „EPC“, viz Pozn.) a chce vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na dobu neurčitou. Při podání této žádosti je nutné v žádosti uvést, jaký druh způsobilosti chce žadatel uznat.

 1. Odborná způsobilost  - základní odborná příprava lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (tj. vysokoškolský diplom)
 2. Specializovaná způsobilost – specializovaná odborná příprava lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (tj. diplom o specializaci v příslušném oboru)

Pozn. - Co je to EPC???  Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému je možné nechat si uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU, viz webový odkaz.

2. formulář žádosti (Žádost o uznání jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice) je určen pro držitele EPC (v současné chvíli může být EPC vydán pouze pro farmaceuty!), kteří chtějí vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání na dobu neurčitou.

Veškeré doplňující informace a přílohy, které je nezbytné doložit, naleznete přímo
v příslušné žádosti
podle § 28 zákona č. 95/2004 Sb., (viz žádost_1 a žádost_2 – pro držitele EPC).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

Uhradit správní poplatek lze:
 
1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka příslušná částka (např. v případě žádosti o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice tato částka činí 2000,- Kč) nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz , tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2915  
 
 

 • Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

  M i n i s t e r s t v o z d r a v o t n i c t v í ČR
  P a l a c k é h o n á m ě s t í 4
  128 01 Praha 2

   

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu od 
8.00 do 15.00 (v Po a St do 16.30)

 

Konsolidovanou verzi Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací naleznete zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.07.2010

Poslední úprava: 24.05.2018, 10:47