Odborník | Zdravotník

Typologie zdravotních služeb

Typologie zdravotních služeb - shrnutí

„Je dobře, že jdu tak pomalu, protože nejspíše jdu špatným směrem“

David Livingstone

1. Úvod

Zpracování „Typologie zdravotních služeb“ je jednou částí z projektu „Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence“. Tento projekt, společně s paralelně probíhajícím projektem „Zlepšení systému řízení zdravotní péče, technická asistence pro Ministerstvo zdravotnictví ČR“, má za cíl reformu informační infrastruktury zdravotnictví.

Typologie zdravotních služeb (která se zabývá vlastnostmi zdravotních služeb a jejich využitím pro základní rozlišení typů služeb) je velmi nesamostatnou disciplínou, kterou je nutné plně zapojit do služeb a do kontextu zdravotnické reformy a z tohoto důvodu je vhodné zde ve stručnosti:

 • načrtnout hlavní rysy reformy ve vztahu ke službám,
 • popsat některé principy řešené v jiných částech projektu, a to zejména nároky na katalog služeb a služby jakožto položky tohoto katalogu.

1.1 Zdravotnická reforma jako základní kontext nároků na typologii služeb

Zdravotnická reforma má tři hlavní součásti, jimiž jsou

 • Reforma institucí
 • Reforma financování
 • Reforma informační infrastruktury; do informační infrastruktury patří mimo jiné konceptuální a logické modely, klasifikační nástroje a datové sady.

Reforma ve svém celku klade důraz na vyšší míru (možností) volby, autonomie a zodpovědnosti všech aktérů systému včetně klientů (konzumentů zdravotní péče). Tyto cíle vedou k nárokům na formální popis péče tak, aby co nejvíce odpovídal vnímání konzumenta.

Konzument:

 • vnímá zdravotní péči jako službu (veškerá péče je poskytována prostřednictvím služeb)
 • potřebuje diferencovat jednotlivé položky služeb
 • potřebuje chápat jejich hodnotu

Konzument a ostatní aktéři na poli zdravotnictví potřebují ke splnění svých cílů efektivně komunikovat a k tomu musí mít řadu nástrojů. Jedním z nich je systém vhodně zvolených „objektů“ – služeb a jejich sestav a k nim patřících vlastností (atributů).

 

1.2 Cíle této části projektu

Aby byly služby možným předmětem jednání, kontrahování, vykazování apod. je nutné:

 • vytvořit základní rozčlenění služeb
 • přiřadit službám vhodně zvolené atributy; díky nim budou nejen lépe patrné vlastnosti dané služby, ale bude také možné jednat o třídách služeb na základě jejich multidimenzionálního vymezení
 • definovat vyšší celky péče, než jsou jednotlivé služby (epizody, případy, event. další)
 • přiřadit vhodné atributy také k těmto agregátům

Samostatnou úlohou je definování atributu „Hlavní cíl péče“ (zkráceně Hlavní cíl, původní výraz je „Major Output Category“) a jeho vazeb a uplatnění.

 

1.3 Analýza kandidátů klasifikujících dimenzí

Abychom dospěli k návrhu rozlišujících dimenzí typologie zdravotních služeb, analyzovali jsme obvyklé atributy zdravotních služeb z pohledu jejich vhodnosti pro potřeby typologie, uplatnitelné především v katalogu zdravotních služeb.

 

následující tabulce je uveden souhrn hlavních obvyklých charakteristik zdravotních služeb a jejich hodnocení z pohledu vhodnosti pro hlavní účely klasifikace. Při hodnocení vhodnosti charakteristiky k danému účelu byla použita následující škála:

 • 1 – velmi vhodné
 • 2 – nepříliš vhodné
 • 3 – nevhodné
 • - nevýznamné (irelevantní)


Pozn.: Jsme si vědomi, že hodnocení vhodnosti jednotlivých atributů, jimiž lze zdravotní služby popsat, je vždy subjektivní. Své hodnocení však opíráme jak o dosavadní zkušenosti z české republiky, tak ze způsobu využití atributů v národních datových sadách dalších zemí.

1.4 Rozlišení zdravotní péče dle formy

Při definici jednotlivých forem zdravotní péče vycházíme z klasifikačního systému zdravotních účtů SHA.

Pro rozlišení formy poskytování zdravotní služby navrhujeme v souladu se systémem zdravotních účtů SHA, které představuje sjednocení rozlišení jednotlivých forem zdravotní péče alespoň pro země OECD, následující základní hodnoty této dimenze:

 • Kolektivní
 • Ambulantní
 • Jednodenní
 • Hospitalizační
 • Domácí
 • Nerozlišená

1.5 Odbornost poskytovatele zdravotní služby

Odbornost vyjadřuje odborné předpoklady pro vykonávání dané služby. Odbornost je vyjadřována v současných datových rozhraních pro vykazování zdravotní péče a pro potřeby zdravotnické statistiky ve dvou odlišných kódovacích systémech. Zatímco NZIS používá číselníku oborů, který zařazuje jednotlivé činnosti do přibližně jednoho sta kategorií, používá datové rozhraní pojišťoven podrobnější členění dle tzv. odbornosti do cca 90 kategorií a pro potřeby vykazování se odbornost kombinuje s typem pracoviště, který vyjadřuje formu zdravotní péče. Odbornost ve výkazech VZP vystupuje ve dvou rolích, jako odbornost poskytovatele a smluvní odbornost pracoviště.

Oba systémy (NZIS a VZP) nejsou zcela kompatibilní, ačkoliv je pravděpodobně možné vzájemné mapování obou systémů. Pro potřeby základního rozlišení zdravotních služeb se odbornost nejeví jako zcela vhodná dimenze, a to z několika důvodů:

 • vedla by k přílišnému počtu kategorií
 • s vývojem nových léčebných postupů a technologií vznikají nové odbornosti, klasifikace založená na odbornosti by tedy nebyla dostatečně stabilní
 • v některých případech nevyjadřuje odbornost skutečný charakter služby, či naopak je v rámci případu zdravotní péče zapotřebí služeb mnoha odborností, klasifikace by tedy byla velmi obtížná

Z výše uvedených důvodů doporučujeme odbornost (případně obor) považovat pouze za doplňující a upřesňující případně omezující atribut služby. V každém případě by však měly být sjednoceny klasifikační systémy popisující „obor“, „odbornost“ a „obor specializačního vzdělávání“.

1.6 Kategorie péče (Major output category - MOC), Funkce péče

Kategorie poskytované zdravotní péče (major output category - MOC) existuje v některých systémech (pod různými názvy) jako samostatná dimenze definovaná především stanovením hlavního léčebného cíle. V jiných národních zdravotnických soustavách (včetně české) existuje implicitně, často s nepřesně vymezenými hranicemi jednotlivých kategorií. Tato vágnost vymezení MOC v českém systému má za následek obtíže při vymezování jiných entit. Například enormní složitost české definice případu akutní hospitalizace je mj. důsledkem nejasností ve vymezení následné a/nebo „neakutní“ péče; tedy vlastně důsledkem absence správně a jednoznačně vymezené MOC.

Kategorie péče popisuje hlavní klinické charakteristiky poskytované péče odvozené od hlavního klinického cíle péče (Australský datový slovník). Takto formulovaná definice má však své významové limity v oblasti služeb veřejného zdraví, proto dále budeme tedy používat pojmu Funkce zdravotní péče a využijeme její definice v systému SHA.

Funkce zdravotní péče

Zdravotní péče je souborem aktivit prováděných poskytovateli zdravotní péče prostřednictvím aplikace lékařských, ošetřovatelských a souvisejících znalostí a technologií, jejichž účelem je:

 • Propagace zdraví a předcházení nemocím
 • Léčba onemocnění a snížení předčasné mortality
 • Péče o pacienty s chronickým onemocněním, kteří potřebují ošetřovatelskou péči
 • Péče o pacienty se zdravotním postižením, invaliditou či hendikepem, pokud potřebují ošetřovatelskou péči
 • Péče o nevyléčitelně nemocné, zajištění důstojné smrti
 • Provádění a zajišťování veřejné zdravotní péče
 • Provádění a administrace zdravotních programů, zdravotního pojištění a ostatních způsobů financování zdravotní péče

1.7 Návrh množiny rozlišovacích kritérií

Ukazuje se, že žádná ze zvolených základních dimenzí sama o sobě nedostačuje k popisu a rozlišení všech typů služeb. Teoreticky by mohla být pro rozlišení vhodná kombinace dvou či více zvolených dimenzí. Na základě úvah v předchozích kapitolách a zkušeností ze zahraničí navrhujeme zvolit kombinaci dimenzí Forma a Funkce péče, pro niž se stala hlavním vzorem Australská klasifikace zdravotních služeb a klasifikace ICHA-HS (SHA), která je od ní odvozena. Další rozlišení jednotlivých typů služeb bude doplněno o vhodné agregáty funkcí zdravotní péče a odbornosti.

2. Návrh typů zdravotních služeb

Pro návrh základní typologie zdravotních služeb jsme využili kombinaci dimenze „Forma“ a „Funkce“ zdravotní péče. Základní funkce zdravotní péče „dávají smysl“ až na výjimky téměř ve všech formách. (výjimkami jsou např. „lékárenská“ funkce zdravotní služby, která se vyskytuje pouze v ambulantní formě či naopak kolektivní funkce zdravotní péče, které se vyskytují pouze v kolektivní formě poskytování léčebné péče). Přípustné kombinace funkce a formy léčebné péče jsou uvedeny v následující tabulce.

Pro praktické potřeby kategorizace potřebujeme jemnější rozlišení v obou osách, zde použijeme agregáty funkce a odbornosti, abychom vytvořily novou dimenzi „typ“ zdravotní služby. Agregáty jsme vytvořily tak, aby postihovaly takové obory a funkce, které se výrazněji odlišují od ostatních, či které je zapotřebí sledovat ze statistických důvodů.

Kombinaci obou dimenzí, včetně návrhu shluků funkcí a odborností do „typů“ služeb jako nové dimenze ilustrují následující tabulky. (Poznámka: Pro zjednodušení jsme v tabulce neodlišovali shodné funkce individuální a kolektivní zdravotní péče)

Celý dokument "Typologie zdravotních služeb" si můžete stáhnout v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.11.2008

Poslední úprava: 12.12.2008, 10:35