Odborník | Zdravotník

Seznamy zdravotních služeb - řešení

Katalog zdravotních služeb - shrnutí

Zdravotní služby jsou ve věcném záměru Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování definovány jako podnikání ve zvláštním oboru podle zvláštního oprávnění. Poskytovatelé zdravotních služeb (nikoli zdravotničtí pracovníci) jsou nositeli závazkových vztahů a zodpovědností plynoucích z poskytování tzv. „odborné zdravotní péče“ (a dalších, v zákoně vymezených činností), kterou lze poskytovat (až na výjimky) jen na základě oprávnění formou zdravotních služeb.  

Poskytování zdravotní péče se tak může dít JEN jako zdravotní služba, oprávnění k poskytování zdravotní péče musí být formulováno jako oprávnění k poskytování zdravotní služby a odpovědnost z poskytování zdravotní péče je uvalena na poskytovatele zdravotní služby (zde by asi bylo lépe stanovit na dodavatele zdravotní služby).

S ohledem na existenci veřejného zdravotního pojištění jsou takto definované zdravotní služby i prostředkem k formulaci nároku, případně formulaci spoluúčasti účastníka veřejného zdravotního pojištění. Předpokládáme, že se zdravotní služby stanou postupem času i základní úrovní pro vykazování poskytnuté zdravotní péče.

Se zdravotními službami je tedy svázána jednak cena, odpovědnost, oprávnění, nárok a univerzalita (každá zdravotní péče musí být artikulovatelná v podobě nějaké zdravotní služby), ale i jejich vazba na potřebu (nabídka služby, standardizace nabídky, rozlišitelnost služeb, cíl služby a možnost posouzení výsledku služby).

Rozlišujeme mezi katalogem zdravotních služeb (což je seznam existujících zdravotních služeb), registrem zdravotních služeb (což je seznam zdravotních služeb, ke kterým získali oprávnění jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb) a nabídkou zdravotních služeb (což je seznam některých registrovaných služeb daného  poskytovatele obdařený cenami).

Požadované univerzality zdravotních služeb můžeme dosáhnout kombinací vhodné struktury a procedury.

Procedura spočívá ve chápání a vytváření katalogu zdravotních služeb jako otevřeného seznamu, který slouží k registraci oprávnění a artikulaci všech nabídek všech poskytovatelů zdravotních služeb na trhu.

Struktura katalogu zdravotních služeb je navržena jako respektující léčebný proces (katalog je rozčleněn podle typu zdravotní služby na diagnostiku, klinické rozhodování, intervence a intenzivní péči).

Struktura katalogu zdravotních služeb je navržena jako hierarchická (se zdravotními službami na jedné straně a jejich agregáty na straně druhé).

Zdravotní služba je navíc obdařena vnitřní strukturou (varianta služby), což umožňuje soudržnost dvou hledisek, hlediska laického (spotřebitelského) a hlediska profesionálního (lékařského).

DEFINCE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Zdravotní služba je nejmenší jednotkou produkce poskytovatele zdravotní péče (tj. nejmenší jednotkou poskytnuté péče), ke které lze přiřadit výsledek, jehož hodnotu je schopen spotřebitel posoudit (tj. výsledek je spotřebitelsky cenný a uspokojuje jeho nějakou potřebu).

Zdravotní služby dále musí být rozpoznatelné „poučeným“ spotřebitelem (tj. buď samotným spotřebitelem nebo případně s asistencí lékaře) a to nejpozději v průběhu čerpání služby a mohou se vzájemně lišit cenou.

Existují tedy dva definiční znaky zdravotní služby:

 • rozpoznatelnost a rozlišitelnost služby spotřebitelem
 • cennost  výsledku služby pro spotřebitele.

Zdravotní služba se může skládat z elementárních úkonů (aktivit), které ale samy nejsou nositelem požadovaného výstupu, tj. samy jednotlivě nemají pro spotřebitele hodnotu.

Každá zdravotní služba je věcně (definičně) konkretizována v podobě svých variant, někdy též říkáme, že varianta je konkrétní instancí zdravotní služby.


DEFINICE VARIANTY ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Pokud v definici zdravotní služby je použita nikoli konkrétní jedna procedura, ale skupina procedur, nikoli jedna diagnóza, ale skupina diagnóz, z které lze pro konkrétní situaci či případ volit, aniž se tím mění obsah a cena, mluvíme o konkrétní instanci, tj. variantě dané služby. Varianty dané služby mají stejnou cenu. Varianty neslouží ke komunikaci se spotřebitelem. Jejich smyslem  je  konkretizace obsahu pro odbornou veřejnost (tj. definují zdravotní službu pomocí vhodného klasifikačního systému).

Varianty definují zdravotní služby. Zdravotní služba může mít i jedinou variantu, nebo-li může být sama sobě svou vlastní a jedinou variantou. Každá zdravotní služba může být odborně komunikována jen v podobě své varianty. Definice varianty zdravotní služby je odbornou definicí konkrétního provedení dané zdravotní služby.

Metaforicky se dá říci, že typy zdravotních služeb jsou určeny k základní orientaci spotřebitele, varianty k odborné klasifikaci poskytnuté zdravotní péče a samotné zdravotní služby jsou světem komunikace lékař pacient, světem poskytování zdravotní péče.

Poskytovatelé mohou u vybraných, autoritou určených, zdravotních služeb strukturovat cenovou nabídku tak, že konkrétní zdravotnický materiál, léčivý přípravek apod. použitý při poskytování služby nezahrnou do ceny a účtují ho samostatně. Tím se může cena zdravotní služby dále diferencovat podle ceny použitého materiálu, léčiva apod..

Konstrukce katalogů, jejich struktura, zdroje a důvody

Hlavní premisy při konstrukci seznamů služeb byly:

 • hodnota služby je chápána jako její směnná hodnota, která vychází z její nákladnosti nikoli z tržní ceny
 • zdravotní služba by měla být rozpoznatelná spotřebitelem s asistencí lékaře
 • všechna provedení zdravotní služby (její varianty) by měly být nákladově srovnatelné

Tyto premisy spolu s možností fázování léčebného cyklu (na diagnostiku, rozhodování a intervenci) či nemožností jeho fázování (intenzivní péče) byly důvodem zvolené struktury, zdrojů a způsobu tvorby.

Zdrojem při tvorbě seznamů služeb intervencí a zobrazovacích metod bylo know how reprezentované klasifikačním systémem IR DRG 2.1.

Zdrojem při tvorbě seznamů služeb intenzivní péče a anestézie bylo know how reprezentované klasifikací intenzivní péče a anestézie v stávajícím Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

Zdrojem při tvorbě seznamu služeb laboratoří bylo jednak know how reprezentované klasifikací laboratoří v stávajícím Seznamu výkonů a jednak jejich obvyklé členění podle odborností a členění do bloků v žádankách.

Zdrojem při tvorbě seznamu služeb klinického rozhodování bylo know how klasifikace ICD9CM.

Invazivní intervence a zobrazovací metody – zde jsme vytvářeli služby podle klíče:

 • stejné první dvě pozice kódu výkonu v ICD9CM, stejná třída výkonu a stejný seznam korespondujících DRG.

Zobrazovací metody – zde jsme vytvářeli služby podle klíče:

 • podle jejich klasifikace v ICD9CM, stejný seznam korespondujících DRG.

Neinvazivní intervence – zde jsme vytvářeli služby podle klíče:

 • stejný oddíl v ICD10, stejný seznam korespondujících DRG

Laboratoře – zde jsme vytvářeli služby podle odbornosti oddělení a podle obvyklých bloků žádanek.

Intenzivní péče – zde jsme vytvářeli služby podle ocenění TISS body v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, tj. podle míry intenzity péče a doby jejího trvání.

Bazální péče – zde jde o prostý výčet zbývajících možných kontaktů s poskytovatelem služeb.

Kontext praktického fungování.

Vyhláška stanoví, kdo a na základě jakých pravidel udržuje „Registr zdravotních služeb“.

V registru jsou uvažovány dvě úrovně služeb:

 1. zdravotní služby
 2. agregáty zdravotních služeb (komplexní balíky služeb, programy).

Agregát služeb tvoří buď prostý výčet zdravotních služeb nebo jejich rozvrh (rozvrh = výčet + organizace). Každý poskytovatel bude povinen nahlásit a udržovat svoji nabídku zdravotních služeb u správce registru, a to jako platnou – a to včetně nabídek, které jsou obsahem kontraktů poskytovatelů se ZP.

Pokud poskytovatel hodlá začít poskytovat službu, která ještě není v Katalogu zdravotních služeb, musí zažádat o katalogizaci nové zdravotní služby. Bude stanoveno procedura této žádosti.

Žadatel v žádosti dává návrh na zařazení do Katalogu zdravotních služeb.

Je možno zařadit:

 1. variantu zdravotní služby (např. doplnění některé konkrétní procedury do definice možných, navzájem zastupitelných procedur)
 2. novou zdravotní službu
 3. nový agregát zdravotních služeb

Autorita posuzuje podle vytvořené metodiky oprávněnost návrhu, může ho přijmout, modifikovat nebo zamítnout.  Katalog zdravotních služeb vznikající touto procedurou, není obsahem vyhlášky.

Ke každému poskytovateli zdravotních služeb vede registrující autorita seznam zdravotních služeb, které daný poskytovatel je oprávněn poskytovat.

Poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn nabízet zdravotní služby výhradně vyjádřené (popsané/specifikované) jako položky Katalogu zdravotních služeb. Takto standardizovaně vyjádřená nabídka poskytovatele je vždy podmnožinou zdravotních služeb, které je oprávněn poskytovat (které má zaregistrované v Registru zdravotních služeb, tedy získal k jejich poskytování od registrující autority oprávnění).

Přiřazením cen k jednotlivým službám vzniká ceník poskytovatele. Ceny jednotlivých poskytovatelů se mohou lišit.

Prostřednictvím institutu Registru zdravotních služeb dochází ke standardizaci nabídek, což umožní jejich porovnávání a smysluplné nakupování zdravotních služeb, jak pacientem samotným, tak i zdravotní pojišťovnou.

Struktura zdravotních služeb

Celý dokument ve formátu pdf si můžete stáhnout v příloze

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2008

Poslední úprava: 01.12.2008, 13:55