Odborník | Zdravotník

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT)

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT)

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 31. 8. 2009 schválila Vláda ČR na svém jednání č. 1133 "Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015", čímž je umožněno vyhlášení nových veřejných soutěží výzkumu a vývoje v dalších letech.

Resortní program vychází ze schválené Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015 a z novelizovaného zákona č. 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Základními cíli schváleného Resortního programu RPV III. jsou mimo jiné:  

  • zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu (především v diagnostice, terapii a prevenci) formou poskytování účelové podpory na programové projekty,
  • podpora molekulárně-biologických přístupů v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje,
  • zabezpečení dalšího rozvoje stávajících špičkových pracovišť včetně vytvoření podmínek pro širší zapojení mladých výzkumných pracovníků, ad.

Na základě závěrů z jednání představitelů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady pro výzkum a vývoj s Ministerstvem zdravotnictví splňuje převážná část řešitelských pracovišť (lékařské a další fakulty, fakultní nemocnice, resortní výzkumné ústavy, ústavy Akademie věd) kritéria EU i naší legislativy, která jsou na ně jako výzkumné organizace kladena, a jejich projekty tak mohou být financovány z veřejných prostředků ve výši 100%.

V případě poskytování podpory malým a středním podnikům jsou dodrženy stanovené míry podpory a doložen motivační účinek tak, že Resortní program RPV III. nespadá do notifikační povinnosti vůči ES, neboť ministerstvo uplatňuje na tento Program blokovou výjimku podle čl. 31 nařízení ES č. 800/2008 (publikováno v Úředním věstníku dne 9. 8. 2008, L 214/33) . V případě poskytování podpory malým a středním podnikům je nutné dodržovat definice a podmínky stanovené Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, neboť míra poskytnuté podpory a možné příplatky se liší podle typu příjemce podpory (uchazeče).

Resortní program RPV III. je níže připojen v plném znění. Doporučujeme všem uchazečům o poskytnutí podpory se s tímto dokumentem podrobně seznámit.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.09.2009

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:57