Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Registr zdravotnických pracovníků

 

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

 

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se po 1.9.2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1.9.2017, se budou zastavovat.

 

Aktuální informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.

 

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

 

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.

Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

 

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,

b) je zdravotně způsobilý,

c) je bezúhonný.

 

 

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

 1. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti,

  - Tabulka 1

   

 2. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti

  - Tabulka 2

   

 3. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem.

  - Tabulka 3

   

Zkoušky k vydání osvědčení

Zkoušky, od účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. k 1.9.2017, se nebudou konat. Žadatelé o zkoušku, kteří již podali žádost, a kteří již nebudou zkoušku vykonávat, budou o této skutečnosti vyrozuměni.

 

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků

V průběhu měsíce září roku 2017 bude zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Během podzimu tohoto roku bude NRZP uveden do testovacího provozu. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci březnu 2018.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm  vedeny  i nadále.

Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby  změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.

 

Další důležité změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 • změna názvu povolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti;
 • změna názvu povolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a povolání řidič dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby;
 • zrušení podmínky 3 let výkonu povolání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u absolventů středoškolského studia (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent);
 • úprava podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, který je absolventem středoškolského studia, a to získáním specializované způsobilosti nebo prokázáním minimálně 10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta;
 • zrušení podmínky specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
 • zrušení některých zdravotnických povolání – biotechnický asistent, dezinfektor a laboratorní pracovník;
 • nově stanovená zdravotnická povolání:
  • § 5a - dětská sestra
  • § 21c - behaviorální analytik
  • § 21d - terapeut tradiční čínské medicíny
  • § 21e - specialista tradiční čínské medicíny
  • §29 – asistent behaviorálního analytika
  • §29a – behaviorální technik

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.06.2014

Poslední úprava: 19.09.2017, 9:48