Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Registr zdravotnických pracovníků

 

Informace o registraci

 

Význam a cíl registrace:

Vznik Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „Registr“) je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2004. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“) delegovalo správou  Registru  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen „NCO NZO“). V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a držitelé těchto osvědčení jsou zapsáni do Registru.  Registr je databází zdravotnických pracovníků, kteří obdrželi Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu neboli oprávnění vykonávat dané povolání bez odborného dohledu. Registraci je možné získat pouze pro povolání uvedená v příloze 14.Hlavním cílem registrace nelékařských zdravotnických povolání je ochrana veřejnosti. Ochrana veřejnosti spočívá na principu celoživotního vzdělávání, průběžného obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti, což vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče a jiných činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita poskytované péče napomáhá ke zvyšování úrovně a prestiže nelékařských zdravotnických profesí. Z pomocníka lékaře a jeho asistenta se sestra a jiní nelékařští zdravotničtí pracovníci stávají samostatnými odborníky v oblasti uspokojování potřeb pacienta, klienta i v jiných oblastech s touto péčí souvisejících.

Aktuální informace týkající se registrací lze získat na stránkách NCO NZO.

Počty registrovaných osob v jednotlivých oborech ZDE.

 

Vydání osvědčení:

K vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „Osvědčení“) je nutné podat Žádost o vydání osvědčení opatřenou kolkem, který zpoplatňuje přijetí žádosti. Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání osvědčení  je 100,- Kč. (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti o vydání osvědčení k výkonu více zdravotnických povolání je nutné podat pro každé povolání samostatnou žádost včetně správního poplatku. Doklady není nutné zasílat duplicitně.

Pokud jsou splněny podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., MZ ČR rozhodne o vydání osvědčení na základě písemné žádosti do 30 dnů.

Obsahem žádosti jsou:

  • úředně ověřené doklady, které opravňují zdravotnického pracovníka k výkonu zdravotnického povolání;
  • výpis dosavadní zdravotnické praxe z období posledních 10-i let potvrzené zaměstnavatelem v rozsahu min. 1 rok v úvazku min. 0,5 stanovené týdenní pracovní doby nebo min. 2 roky v úvazku min. 0,2 stanovené týdenní pracovní doby; absolvuje-li zdravotnický pracovník praxi v zahraničí, je nutné doložit překlady dokladů o výkonu povolání v zahraničí do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků; překlady se nevztahují na doklady vystavené ve slovenském jazyce;
  • doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách v hodnotě 40 kreditů z období posledních 10-i let;
  • další doklady jako např. úředně ověřené kopie dokladů o specializované způsobilosti (např. u radiologického asistenta se SZŠ) nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující výkon daného zdravotnického povolání v délce min. 3 let v rámci profesní činnosti (u absolventů středních zdravotnických škol).

Obsahem žádosti nejsou:

  • doklady o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (kontrola přechází na zaměstnavatele v případě zaměstnanců nebo na krajské úřady či živnostenské úřady v případě OSVČ).

V případě, že si přejete ve věci vydání osvědčení zastoupení zplnomocněnou osobou (např. vystavené rozhodnutí si přejete zaslat na jinou osobu), přiložte k žádosti o vydání osvědčení úředně ověřenou plnou moc, tzv. „zplnomocnění“ a žádost o zastoupení zplnomocněnou osobou (příloha 12 a 13).

Podrobnější informace ohledně vyplnění žádosti naleznete ZDE.

Osvědčení se vydává na období 10-i let, má podobu správního rozhodnutí a nabývá právní moci uplynutím odvolací lhůty. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Přesné datum platnosti registrace (počátek a konec registračního období) lze zjistit v on-line náhledu.

Do registru jsou zapisovány i hostující osoby na dobu 1 roku. Hostující osobou se rozumí uchazeč, který vykonává zdravotnické povolání nebo činnosti související s poskytováním zdravotní péče na území ČR dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb.

V souvislosti s registrací bychom rádi upozornili na zákonnou povinnost (viz ustanovení § 72 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) každého registrovaného zdravotnického pracovníka neprodleně oznámit Registru změny údajů do registru zapisovaných. Formulář žádosti o provedení změn údajů v registru naleznete v přílohách (příloha 08 a 09).

 

Prodloužení osvědčení:

K prodloužení platnosti osvědčení je nutné podat Žádost o prodloužení opatřenou kolkem, který zpoplatňuje přijetí žádosti. Správní poplatek za přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení  je  100,- Kč. (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V případě žádosti o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu více zdravotnických povolání je nutné podat pro každé povolání samostatnou žádost včetně správního poplatku. Doklady není nutné zasílat duplicitně.

Platnost osvědčení se prodlouží na období dalších 10-i let, pokud zdravotnický pracovník požádá o jeho prodloužení nejpozději 60 dnů před skončením jeho platnosti a doloží doklady uvedené v § 67 odst. 2 písm. b) bodě 2 nebo 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a to:

  • doklad o výkonu zdravotnického povolání v délce minimálně 1 roku v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny týdenní pracovní doby a získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání, nebo
  • doklad o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání dle § ustanovení 71 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a prováděcího předpisu vyhlášky č. 189/2009 Sb., a
  • další doklady jako např. doklad o specializované způsobilosti (např. u radiologického asistenta nebo fyzioterapeuta se SZŠ) nebo  doklady prokazující výkon daného zdravotnického povolání v délce minimálně 3 let v rámci profesní činnosti v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (u absolventů SZŠ), pokud již nebyly v předchozích žádostech doloženy.

Doklady o odborné způsobilost není nutné dokládat, žadatel má možnost využít práva podle ustanovení  § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tzn. možnost požádat MZ ČR o vyhledání potřebných údajů ze své úřední evidence, kterou samo vede. Žadatel dokládá pouze doklady o zvyšování či prohlubování kvalifikace, pokud nejsou MZ ČR zřejmé.

Podrobnější informace ohledně vyplnění žádosti naleznete ZDE.

V případě, že si přejete ve věci prodloužení platnosti osvědčení  zastoupení zplnomocněnou osobou (např. vystavené rozhodnutí si přejete zaslat na jinou osobu), přiložte k žádosti o prodloužení platnosti osvědčení úředně ověřenou plnou moc, tzv. „zplnomocnění“ a žádost o zastoupení zplnomocněnou osobou (příloha 12 a 13).

Přesné datum platnosti registrace (počátek a konec registračního období) lze zjistit v on-line náhledu.

V souvislosti s registrací bychom rádi upozornili na zákonnou povinnost (viz ustanovení § 72 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) každého registrovaného zdravotnického pracovníka neprodleně oznámit Registru změny údajů do registru zapisovaných. Formulář žádosti o provedení změn údajů v registru naleznete v přílohách (příloha 08 a 09).

 

Vystavení duplikátu a vyhledání dokladů:

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o vydání/prodloužení platnosti osvědčení upozorňujeme na možnost vystavení duplikátu rozhodnutí, a to v případě ztráty tohoto dokladu. Duplikát vystaví detašované pracoviště MZ ČR - Uznávací jednotka v Brně na základě písemné žádosti ve lhůtě do 30 dnů.

Žádost o vystavení duplikátu se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace o aplikaci naleznete ZDE.

Žádost o vystavení duplikátu – EZP

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji,

2. stáhnout žádost pro tisk,

3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat,

4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost,

5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti.

Každý registrovaný zdravotnický pracovník má možnost požádat o vyhledání dokladů ze svého spisu z archivu Registru pro účely jejich dalšího využití. V souvislosti s probíhající skartací spisů, týkajících se žádostí o vydání osvědčení, kterým již uplynula doba platnosti osvědčení, ovšem upozorňujeme, že dokumentace z těchto spisů již nebude k dispozici pro další využití (vydání nového osvědčení, ověřování dokladů pro účely dalšího správního řízení dle ustanovení § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, apod.).

Žádost o vyhledání dokladů – EZP

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.06.2014

Poslední úprava: 18.07.2016, 10:41