Odborník | Zdravotník

Průběžná zpráva za rok 2009, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2009 - formulář, Závěrečná zpráva - formulář

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech  Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa 2009.

Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu.

Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2009, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu příjemce dotace předá nejpozději do 20.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.01.2010

Poslední úprava: 01.04.2010, 15:30