Odborník | Zdravotník

Přiznávání specializované způsobilosti

Ministerstvo zdravotnictví může na základě zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů,

  • § 56 odst. 7 rozhodnout o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního oboru navazujícího na zdravotnický bakalářský nebo magisterský studijní obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání vydaného ministerstvem.

  • § 57 odst. 7 o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům akreditovaného doktorského studijního oboru navazujícího na zdravotnický magisterský studijní obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání vydaného ministerstvem.

  • § 96 odst. 1 přiznat způsobilost k výkonu zdravotnickému povolání zdravotnickému pracovníkovi, který získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb.

 

Upozorňujeme, že specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů (např. pomaturitním specializačním studiem, speciální průpravou) zůstává nedotčena a zdravotničtí pracovníci si nemusí žádat o přiznání specializované způsobilosti. Pomaturitní specializační studium a speciální průprava se považují dle ustanovení § 96 odst. 2 cit. zákona za specializační vzdělávání.

 

Žádost o přiznání specializované způsobilosti se podává přes aplikaci EZP.

 

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

Uhradit správní poplatek lze:
 
1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka (v případě žádosti o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. je to částka 500,- Kč). Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz , tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele, popř. IČO a název organizace.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2387  
 
 

  • Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

    M i n i s t e r s t v o   z d r a v o t n i c t v í ČR
    o d b o r   O N P

P a l a c k é h o   n á m ě s t í 4
128 01 Praha 2
 

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu od 8.00 do 15.00 (v Po a St do 16.30).

 

Doklady k žádosti:

  • nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o přiznání specializované způsobilosti, a kteří nejsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, přikládají k žádosti stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné a specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (tj. doklady o absolvování bakalářského, magisterského či doktorského studijního oboru).

  • nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o přiznání specializované způsobilosti, a kteří jsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a uvádějící v žádosti registrační číslo (číslo osvědčení), nepřikládají k žádosti doklady o vzdělání (podmínkou je, že je žadatel předložil v rámci procesu vydání/prodloužení platnosti osvědčení a jsou součásti Registru nelékařských zdravotnických pracovníků).

 

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti a jiných dokladů upozorňujeme na možnost vystavení duplikátů a to v případě ztráty dokladu vydaného ministerstvem. Duplikát ministerstvo vystaví na základě písemné žádosti. Žádost o vystavení duplikátů se podává přes aplikaci EZP.

 

Kontaktní osoba:

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.06.2011

Poslední úprava: 19.09.2018, 9:31