Odborník | Zdravotník

Priority na rok 2019 pro poskytování účelově vázaného příspěvku na krizovou připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje v oblasti své působnosti v souladu s §§ 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, připravenost na řešení krizových situací. Postupem podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje ve svém rozpočtu finanční prostředky na zajištění přípravy na řešení krizových situací. Finanční prostředky jsou účelově vázané a slouží jako příspěvek na zajištění krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, organizací v jeho přímé řídící působnosti a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří plní úkoly stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Cílem je podpořit jejich akceschopnost a připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně provádění taktických a prověřovacích cvičení. 

 

 1. Priority
 1. Nácvik evakuace/ dílčí evakuace lůžkových zdravotnických zařízení zřizovaných v působnosti Ministerstva zdravotnictví v souladu s dokumentací zpracovanou organizací – plán krizové připravenosti a evakuační plán zdravotnického zařízení (s výjimkou nácviků evakuace podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.).

Jako příloha žádosti o přidělení příspěvku musí být předložen stručný záměr cvičení, rozsah a harmonogram.

 

 1. Cvičení k prověření postupů stanovených v aktualizovaném traumatologickém plánu nebo v plánu krizové připravenosti, včetně cvičení pořádaných v rámci Plánu cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému schváleného bezpečnostní radou kraje na rok 2019.

Jako příloha žádosti o přidělení příspěvku na prioritu č. 2 musí být předložen schválený Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému na daný kalendářní rok nebo výpis z tohoto plánu, ze kterého je zřejmé, že cvičení bylo schváleno a zařazeno do plánu cvičení.

 

 1. Vzdělávání zaměstnanců organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví v oblasti krizové připravenosti – seznámení s plánovacími dokumenty (plán krizové připravenosti, evakuační plán, traumatologický plán, pandemický plán atd.), vnitřními směrnicemi organizace (např. evakuační karty, tzv. malé traumatologické plány apod.) a postupy v nich obsaženými.

Jako příloha žádosti o přidělení příspěvku musí být doloženo:

 • Počet zaměstnanců, kteří budou vzděláváni
 • Rozsah – časová dotace školení
 • Obsah – plán školení, výstupy
 • V případě zajištění dodavatelskou firmou – identifikace firmy, předběžný rozpočet, dokladování způsobilosti firmy k provádění školení v dané oblasti
 • Výhled kontinuity vzdělávacího procesu (plán)

   

 1. Pořízení věcných prostředků k zajištění krizové připravenosti krizových transfuzních center a Ústředního informačního a logistického centra při Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici v Praze v souladu s aktualizovaným plánem krizové připravenosti nemocnice nebo evakuačním plánem.

   

 2. Pořízení věcných prostředků potřebných na zabezpečení činností uvedených v aktualizovaném plánu krizové připravenosti, traumatologickém plánu, evakuačním plánu nebo jiném plánovacím dokumentu organizace, přičemž dílčí cíl musí být v souladu s identifikovanými věcnými nedostatky a pořizované věcné prostředky musí být identifikovány ve výše uvedené plánovací dokumentaci jako nezbytné prostředky pro řešení dané mimořádné události nebo krizové situace. Povinnost zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace vyplývá z platného právního řádu ČR, kdy je uložena povinnost zpracovat plán krizové připravenosti a traumatologický plán.

 

 1. Oprávnění žadatelé

  Oprávněnými žadateli jsou:

 • příspěvkové organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, které poskytují lůžkovou zdravotní péči,
 • orgány ochrany veřejného zdraví – krajské hygienické stanice a hygienická stanice hlavního města Prahy,
 • zdravotní ústavy,
 • příspěvkové organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, při nichž je zřízeno krizové transfuzní centrum,
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze.

   

C.Obsah žádosti o poskytnutí příspěvku – další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele

Formulář Žádosti je přílohou.  

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.09.2018

Poslední úprava: 18.09.2018, 10:35