Odborník | Zdravotník

Přehled souhlasných stanovisek (VOŠ)

 

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávací programy nelékařských zdravotnických oborů vyšších odborných škol zdravotnických (VOŠZ).

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled zdravotnických studijních programů a oborů vysokých škol, kterým bylo uděleno souhlasné či nesouhlasné stanovisko MZ a jejichž absolvováním se v případě udělení souhlasného stanoviska získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Stanovisko je vydáváno na základě ustanovení § 104 zákona č. 561/2004 Sb., (viz níže).

 
Přehled obsahuje název vyšší odborné školy, která vzdělávací obor uskutečňuje, obor vzdělání, číslo oboru vzdělání, formu vzdělávání, stanovisko MZ, datum udělení stanoviska, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, která se absolvováním daného oboru získává a datum akreditace MŠMT.
 
Údaje o udělení akreditace vzdělávacího programu získává MZČR ze zaslaných údajů MŠMT. Tyto údaje se mohou ale z rozhodnutí akreditační komise změnit, proto doporučujeme si platnost akreditace ověřit na webu MŠMT.

K žádosti o udělení stanoviska MZ školy předkládají vzdělávací program ve třech kopiích v papírové podobě a v jedné kopii v elektronické podobě (CD). Programy musí splňovat příslušné požadavky zdravotnické a školské legislativy (viz níže), a dále personální a materiální zajištění výuky příslušného oboru. Z cílů programu, obsahu a profilu absolventa musí být zřetelné, k jakému zdravotnickému povolání absolvent získává způsobilost.
 
Odpovídající legislativa (uvedeno ve zkráceném znění):
  • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších  předpisů,
  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní a vzdělávací programy, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,
  • metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., vydané pro určité obory, uveřejněné ve Věstnících MZ.

     

Kontaktní osoba

Mgr. Marta Faiereislová
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
telefon: 224 972 387
e-mail: Marta.Faiereislova@mzcr.cz

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.12.2012

Poslední úprava: 17.04.2020, 18:06