Odborník | Zdravotník

Přehled souhlasných stanovisek (VŠ)

 

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro studijní programy nelékařských zdravotnických oborů vysokých škol (VŠ).

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled zdravotnických studijních programů a oborů vysokých škol, kterým bylo uděleno souhlasné či nesouhlasné stanovisko MZ a jejichž absolvováním se v případě udělení souhlasného stanoviska získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Stanovisko je vydáváno na základě ustanovení § 79 zákona č. 111/1998 Sb. (viz níže).
 
Přehled obsahuje název vysoké školy, která studijní obor uskutečňuje, název fakulty, typ studijního programu, název studijního programu, kód programu, studijní obor, formu studia, stanovisko MZ, datum udělení stanoviska, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, která se absolvováním daného oboru získává a datum akreditace MŠMT.
 
Údaje o udělení akreditace studijního programu získává MZČR ze zaslaných údajů MŠMT. Tyto údaje se mohou ale z rozhodnutí akreditační komise změnit, proto doporučujeme si platnost akreditace ověřit na webu MŠMT.
 
K žádosti o udělení stanoviska Ministerstva zdravotnictví školy předkládají studijní program ve třech kopiích v papírové podobě a v jedné kopii v elektronické podobě (CD). Programy musí splňovat příslušné požadavky zdravotnické a školské legislativy, a dále personální a materiální zajištění výuky příslušného oboru. Ke stanovisku nejsou požadovány podpisy vyučujících. Z cílů programu, obsahu a profilu absolventa musí být zřetelné, k jakému zdravotnickému povolání absolvent získává způsobilost.
 
Odpovídající legislativa (uvedeno ve zkráceném znění):
  • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu,
  • vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní a vzdělávací programy, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpis,
  • metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., vydané pro určité obory, uveřejněné ve Věstnících MZ.
     

Kontaktní osoba

Mgr. Marta Faiereislová 
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
telefon: 224 972 387
e-mail: Marta.Faiereislova@mzcr.cz

 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.12.2012

Poslední úprava: 17.04.2020, 18:04