Odborník | Zdravotník

Žádost, pokyny k vyplnění a informace k přílohám žádosti

 

ŽÁDOST A POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

Na základě uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a po ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce, ministerstvo vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, které žadatele opravňuje k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky.

Součástí jedné žádosti může být žádost o uznání odborné kvalifikace, o uznání jiné způsobilosti a také o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (dále jen „JOP“). Jsou-li všechny výše uvedené žádosti součástí jedné žádosti, ministerstvo vždy nejdříve rozhodne o uznání odborné kvalifikace žadatele a vystaví pro každé uznání samostatné rozhodnutí.

Formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP v České republice je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na adrese: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN11UZNANIOZSZ  

Zde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:

 1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
 2. stáhnout žádost pro tisk;
 3. vytisknout žádost z formátu PDF;
 4. žádost podepsat, nalepit kolek na příslušné místo nebo k žádosti přiložit doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána);
 5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.

Jak správně zaškrtnout možnosti ve formuláři žádosti a zaplatit odpovídající správní poplatek za podání žádosti:

Aby bylo možné dosáhnout požadovaného cíle, je nutné v žádosti správně zvolit možnosti.

 • K tomu, aby bylo možné vykonávat nelékařské zdravotnické povolání nebo povolání JOP na území České republiky je nutné mít uznanou způsobilost k výkonu povolání nebo povolání JOP (dále jen „uznání způsobilosti“) - bez tohoto uznání není možné vykonávat dané povolání na území ČR.
  • uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vydáno na základě uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a po ověření znalosti českého jazyka. Pokud žadatel zatím nevlastní rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace nebo rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti z přechozích správních řízení volí si v žádosti kromě první možnosti (uznání způsobilosti k výkonu povolání) také ostatní možnosti (uznání jiné způsobilosti, uznání odborné kvalifikace a ověření ČJ). Povolání, které si žadatel volí u položky uznání způsobilosti, si volí také u položky uznání odborné kvalifikace (musí být totožné).

 

 

 • V případě, že žadatel požaduje jen dílčí úkon (odbornou kvalifikaci nebo jinou způsobilost), může si zvolit a zaškrtnout jen určitou položku nebo jejich kombinaci:
 • Uznání odborné kvalifikace – zahrnuje uznání odborné nebo specializované způsobilosti. Po tomto uznání se žadatel dostává do pozice jako by získal odbornou nebo specializovanou způsobilost absolvováním studia v ČR (viz § 5 až § 43 zákona č. 96/2004 Sb.). Samotné uznání odborné kvalifikace ještě neopravňuje žadatele vykonávat příslušné povolání na území ČR. V případě, že žadatel absolvoval v některém členském státě EU specializační studium, zvolí si z nabídky odpovídající obor specializačního vzdělávání.
 • Uznání jiné způsobilosti – zahrnuje uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Samotné uznání jiné způsobilosti neopravňuje žadatele vykonávat příslušné povolání na území ČR.

 

Uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR (zahrnující uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a ověření znalosti českého jazyka) je zpoplatněno správním poplatkem v celkové úhrnné výši 2 000,- Kč (jako součet níže uvedených částek za dílčí úkony).

V případě, že žadatel požaduje jen dílčí úkon, je hodnota správního poplatku následující:

 • Uznání odborné kvalifikace (uznání odborné nebo specializované způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,- Kč.
 • Uznání jiné způsobilosti (zahrnující uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč.
 • Uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR (zahrnující ověření znalosti českého jazyka po doložení rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace a rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč.

 

Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky je nutné doložit následující doklady:

 • ověřená kopie (ne originál) dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce); a
 • úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího rovnocennost vzdělání vystavený příslušným orgánem v domovském státě - tento doklad není vyžadován u dokladů uvedených v příloze 5.2.2. (pro všeobecné sestry) a 5.5.2. (pro porodní asistentky) směrnice 2005/36/ES a u dokladů vydaných slovenskými vzdělávacími institucemi; nebo
 • úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího tzv. nabytá práva vystavený příslušným orgánem v domovském státě u dokladů neuvedených v příloze 5.2.2. pro všeobecné sestry a 5.5.2. pro porodní asistentky směrnice 2005/36/ES (doklad není vyžadován u vzdělání absolvovaného na slovenských vzdělávacích institucích, potom stačí prokázat potvrzení o výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 let nepřetržitě během předcházejících 5 let od zaměstnavatelů); a
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců - prokazuje se lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; a
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; a
 • doklady prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj. doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo jiný obdobný doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání; v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, ověří znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví pohovorem; a
 • prostá kopie oddacího listu nebo obdobného dokladu vydávaného domovským státem (je nutné dokládat pouze v případě, že od vydání dokladu o vzdělání došlo ke změně příjmení); a
 • kolky v celkové hodnotě 2 000,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání způsobilosti k výkonu ostatních nelékařských zdravotnických povolání nebo povolání JOP je nutné doložit následující doklady:

 • ověřená kopie (ne originál) dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce); a
 • prostá kopie dokladu o struktuře dosaženého vzdělání, tj. o obsahu, rozsahu a délce vzdělání a odborné přípravy (obsahem vzdělání a odborné přípravy se rozumí teoretické a praktické oblasti, které byly součástí vzdělání a odborné přípravy) - platí pro zdravotnické povolání vyjma lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky (v případě těchto povolání ale může být dodatečně Ministerstvem zdravotnictví tento doklad vyžádán), (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce); a
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – potvrzení nebo pracovní smlouva a dohoda o rozvázání pracovního poměru vystavené zaměstnavatelem, a
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců - prokazuje se lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; a
 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; a
 • doklady prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj. doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo jiný obdobný doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání); v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, ověří znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví pohovorem; a
 • prostá kopie oddacího listu nebo obdobného dokladu vydávaného domovským státem (je nutné dokládat pouze v případě, že od vydání dokladu o vzdělání došlo ke změně příjmení); a
 • kolky v celkové hodnotě 2 000,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.02.2008

Poslední úprava: 18.09.2018, 18:09