Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v členských státech EU a Švýcarské konfederaci


Je určeno lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali vzdělání na území ČR, (i těm jejichž vzdělávání se započalo před 1.5.2004, tedy před dnem vstupu České republiky do Evropské unie) a kteří mají zájem vykonávat zdravotnické povolání v jiném členském státě EU nebo Švýcarské konfederaci.

Od 1.10.2010 je možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace naleznete ZDE. Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP - přehled všech žádostí).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti
 
Žádost – EZP CZ

Application form – EZP ENG 
 


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydá po posouzení žádosti a přiložených dokladů:

  • Potvrzení o rovnocennosti získaného vzdělání v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/EC – o uznávání odborných kvalifikací
  • Nebo potvrzení o rovnocennosti získaného vzdělání se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/EC – o uznávání odborných kvalifikací
    a současně potvrzení o odborné praxi vykonané na území ČR
  • Nebo osvědčení o odborném vzdělání získaném v ČR, které není možné považovat za kompatibilní se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/EC – o uznávání odborných kvalifikacíVšechny doklady, které je nutné doložit, naleznete v žádosti podle § 42 odst. 1 – 6 zákona  č. 95/2004 Sb., (viz příloha, CZ a ENG).


Všechny doklady přiložené k žádosti musí být postoupeny v českém nebo slovenském jazyce nebo opatřeny úředním překladem do těchto jazyků a úředně ověřeny!

Uhradit správní poplatek v hodnotě 500,- Kč lze:

1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka 500,- Kč nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz, tel: +420 224 972 180)
Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením.

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2915 
 
Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu: 
 

M i n i s t e r s t v o  z d r a v o t n i c t v í  ČR
P a l a c k é h o  n á m ě s t í  4
128 01 Praha 2


nebo zaneste na Podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na téže adresu od 8.00 do 15.00 (v Po a Pá do 16.30)

Stanovisko k žádosti vydá Ministerstvo zdravotnictví ČR pouze v jednacím jazyce České republiky, tedy v jazyce českém, a to v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

  • Apostilovaný doklad je, ve smyslu ustanovení Ministerstva zahraničních věcí zákona č. 45/1999 Sb., listina opatřená ověřením (Apostille) podle článku 6 Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Jedná se o potvrzení pravost podpisu, oprávněnost osoby listinu podepsat, a jestliže je to třeba, pravost pečeti nebo razítka na listině, jimiž je opatřena. (Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin byla přijata dne 5.10.1961 v Haagu).

Informace o ověřování listin naleznete ZDE.

 

Apostilu získáte v Podatelně MZ ČR v přízemí, a to za správní poplatek 30,- Kč formou kolkové známky, kterou lze zakoupit na kterékoli pobočce České pošty.
 
Kontaktní osoba:

Konsolidovanou verzi Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací naleznete zde.

Manuál (uživatelskou příručku) k aplikace EZP je možné stáhnout ve formátu PDF na tomto odkazu.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.03.2011

Poslední úprava: 20.10.2017, 16:49