Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře


Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění zákona
č. 67/2017 Sb., se udělením akreditace získává oprávnění k zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky.

Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře se zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na webových stránkách ministerstva. Vzdělávací program nahrazuje dosavadní dokument "Obsah a podmínky odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře". Vzdělávací program obsahuje požadavky, které musí splnit uchazeč o uznání způsobilosti k povolání zubního lékaře a požadavky, které musí splnit akreditované zařízení, kde odborná praxe probíhá.

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky je zajišťována akreditovaným zařízením, kterým je poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci.

K posouzení žádosti o udělení akreditace podle § 14 zákona č. 95/2004 Sb. zřizuje Ministerstvo zdravotnictví jako své poradní orgány akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře.

Členy akreditačních komisí pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh zákonem stanovených organizací.

Akreditační komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem, které vydá ministerstvo.

Ministerstvo předloží žádost o udělení, prodloužení nebo odejmutí akreditace k posouzení příslušné akreditační komisi.

Akreditační komise může požádat žadatele o doplnění informací, o dodatečné předložení požadovaných dokladů, může pozvat žadatele na jednání nebo si ověřit údaje uvedené v žádosti přímo u žadatele.

Po posouzení žádosti předloží akreditační komise závěrečné stanovisko ministerstvu, a to do 4 měsíců od obdržení žádosti Ministerstvo rozhodne o udělení, prodloužení nebo neudělení akreditace po obdržení stanoviska akreditační komise nejpozději do 60 dnů.

Seznam akreditovaných zařízení pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky je ke stažení níže.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.01.2018

Poslední úprava: 10.09.2018, 16:57