Odborník | Zdravotník

Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)

Každý nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal vzdělání mimo ČR v některém členském státě Evropské unie či ve Švýcarsku, Norsku, Islandu nebo Lichtenštejnsku (dále jen „v EU mimo ČR“) a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, může vykonávat toto povolání v ČR jako:

 1. osoba usazená - usazenou osobou se rozumí uchazeč, který vykonává na území České republiky soustavně zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na základě uznání způsobilosti k výkonu tohoto povolání, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon tohoto povolání získána nebo už vykonávána v souladu s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice;
 2. osoba hostující - hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu než České republiky za účelem výkonu odborné činnosti a na území České republiky vykonává odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb.

USAZENÁ OSOBA

Každý uchazeč, který získal vzdělání v EU mimo ČR a který přichází vykonávat povolání na území České republiky soustavně, musí mít vydané platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka (dále jen „JOP“).

Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání nebo povolání JOP na území České republiky je podmíněno:

 • uznáním odborné kvalifikace - zahrnuje uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti;
 • uznáním jiné způsobilosti - zahrnuje uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti;
 • ověřením znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP.

Není-li splněna některá výše zmiňovaná podmínka, nebude vydáno rozhodnutí o uznání způsobilosti a zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník nemůže toto povolání v ČR vykonávat. Pro každé výše uváděné uznání obdrží zdravotnický pracovník nebo JOP na základě podané žádosti rozhodnutí.

 

 

 

 

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

 

Uznávání odborné kvalifikace v sobě zahrnuje:

 1.  uznávání odborné způsobilosti, popř.
 2.  uznávání specializované způsobilosti.

 

Ad a) Postupy uznávání odborné způsobilosti se liší podle povolání:

 1. Uznávání odborné způsobilosti všeobecné sestry a porodní asistentky probíhá na základě posouzení dokladů o získaném vzdělání dle principů:
  • automatického uznávání - splnění jednotných minimálních požadavků na vzdělání (každý členský stát EU nahlásil své automaticky uznávané diplomy – viz příloha směrnice 2005/36/ES - 5.2.2. pro všeobecné sestry a příloha 5.5.2. pro porodní asistentky) - viz sdělení č. 275/2007 Sb. - bod 4. pro všeobecné sestry a bod 5. pro porodní asistentky;
  • nabytých práv – pro žadatele se vzděláním, které nesplňuje minimální požadavky, založeno na kompenzaci nedostatků studia prokázáním 3 let nepřetržitého výkonu daného povolání z období posledních 5 let;
  • obecného systému - pro žadatele se vzděláním, které nesplňuje minimální požadavky a kdy žadatel nemůže prokázat nabytá práva (viz postupy pro uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání).
 2. Uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání nebo povolání JOP probíhá na základě posouzení dokladů o dosaženém zahraničním vzdělání a jejich srovnání s českými požadavky na vzdělání, kterým se získává způsobilost k výkonu daného povolání v ČR (viz vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání). Použije se i pro všeobecné sestry a porodní asistentky v případě, že nelze použít automatické uznávání ani uznávání na základě nabytých práv.

Výsledkem procesu může být:

 • uznání kvalifikace žadatele jako rovnocenné odborné kvalifikaci vyžadované v ČR; nebo
 • uznání kvalifikace žadatele na základě splnění jednoho z kompenzačních opatření (adaptační období, rozdílová zkouška). Ministerstvo je oprávněno požadovat splnění kompenzačních opatření, pokud obsah vzdělání a přípravy žadatele je z hlediska teoretických a praktických oblastí nebo délky podstatně rozdílný od obsahu vzdělání a přípravy vyžadovaného v ČR. Žadateli může být uloženo pouze jedno kompenzační opatření a má možnost výběru mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou.

Adaptačním obdobím se rozumí období výkonu daného zdravotnického povolání v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. Délka adaptačního období nesmí překročit 3 roky.

Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zaměřená na posouzení schopnosti uchazeče vykonávat dané zdravotnické povolání v České republice.

 

Ad b) Postupy uznávání specializované způsobilosti:

Při uznávání specializované způsobilosti se postupuje podle stejných principů jako při uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání.

 

 

UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI

 

Uznávání jiné způsobilosti probíhá na základě prokázání:

 • zdravotní způsobilosti - zdravotné způsobilý je ten, kdo předloží doklad o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek; nepožaduje-li členský stát původu doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání nebo povolání JOP, považuje ministerstvo za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce.
 • bezúhonnosti – pro prokázání podmínky bezúhonnosti se považuje za dostačující předložení výpisu z rejstříku trestů nebo obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce. Pokud členský stát původu doklad uvedený v odstavci 1 nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením.

 

 

OVĚŘENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA

 

Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:

 1. dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo
 2. dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo
 3. jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo
 4. pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

  Od ověření znalosti českého jazyka pohovorem se upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v předchozím odstavci pod písm. a), b) nebo c). O tomto úkonu bude proveden záznam do spisu.

  Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

  O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

  Termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

  Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou:

 • četby odborného textu v českém jazyce, a
 • reprodukce obsahu přečteného textu, a
 • rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a
 • písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.

Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka slovy – prospěl / neprospěl - a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.02.2008

Poslední úprava: 18.09.2018, 18:03