Odborník | Zdravotník

Kvalifikace získané na území ČR pro práci v zahraničí

Osvědčení potvrzující získanou způsobilost je určeno všem žadatelům, kteří získali odbornou kvalifikaci na území ČR bez ohledu na jejich  státní příslušnost. Osvědčení slouží pro účely výkonu nelékařského zdravotnického povolání mimo ČR (předkládá se tedy zahraničnímu úřadu v zemi, kde žádáte o uznání českého vzdělání). Ministerstvo zdravotnictví vydává tato osvědčení na základě písemné žádosti žadatele (viz Přílohy).

Nejprve je nutné se obrátit přímo na daný zahraniční úřad (ministerstva zdravotnictví nebo profesní komory), v kterém Vám jistě poradí, jakou žádostí si tam požádáte o uznání českého vzdělání, jaké doklady k tomu budou vyžadovat (většinou se jedná o doklady o vzdělání, výkonu povolání, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti, totožnosti, apod.), v jaké formě je budou požadovat (jen prosté překlady, legalizované překlady nebo apostilované překlady) a kým mají být tyto dokumenty vystavené.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR může žadateli dle konkrétního požadavku vystavit:

 • osvědčení potvrzující rovnocennost dosažené kvalifikace všeobecné sestry nebo porodní asistentky se směrnicí č. 2005/369/ES;
 • osvědčení potvrzující výkon povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 po sobě následujících let v průběhu 5 let předcházejících dni vydání osvědčení (nabytá práva);
 • osvědčení potvrzující úroveň dosažené kvalifikace žadatele (možné vystavit pro všechna nelékařská zdravotnická povolání);
 • osvědčení potvrzující odbornou způsobilost získanou na území ČR;
 • osvědčení potvrzující specializovanou způsobilost získanou na území ČR;
 • osvědčení potvrzující výkon zdravotnického povolání žadatele na území ČR;
 • osvědčení potvrzující zdravotní způsobilost žadatele;
 • osvědčení potvrzující bezúhonnost žadatele; nebo
 • potvrzení o platnosti registrace.

 

Legislativa v oblasti uznávání kvalifikací:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Sdělení MZ č. 275/2007 Sb., o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikací lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.11.2012

Poslední úprava: 14.09.2018, 14:25